ŠVENTOJO JACINTO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Rožančiaus Dievo Motina, melski už mus.
Lietuvos ir Lenkijos šventieji globėjai, melskite už mus.

Šventasis Jacintai, melski už mus.
Šv. Jacintai, praturtintas malonių dovanomis,
Šv. Jacintai, pamokslininkų ordino puošmena,
Šv. Jacintai, ištikimas ir tobulasis šventojo Dominyko sekėjau,
Šv. Jacintai, brolių pamokslininkų ordino tėve,
Šv. Jacintai, garsusis Kristaus, Eucharistijoje pasileikančio, ir Jo šventosios Motinos garbintojau,
Šv. Jacintai, Švč. Mergelės Marijos mylimasis sūnau ir uolusis tarne,
Šv. Jacintai, iš Mergelės Marijos įvairiausių malonių gavęs,
Šv. Jacintai, dangiškojo sodo žiede,
Šv. Jacintai, neįkainuojamas brangakmeni Lenkijos karūnoje,
Šv. Jacintai, angele žmogaus kūne,
Šv. Jacintai, pamaldusis kančių mylėtojau, palaistęs žemę savo krauju,
Šv. Jacintai, kilnus savo tyru gyvenimu,
Šv. Jacintai, deganti gailestinga meile,
Šv. Jacintai, vienuolinių ir kunigiškų dorybių pavyzdy,
Šv. Jacintai, nenuilstantis Viešpaties vynuogyno darbininke,
Šv. Jacintai, susidūręs su didžiausia pavojais darbuojantis dėl Dievo šlovės,
Šv. Jacintai, galingas savo darbais ir žodžiais,
Šv. Jacintai, trokštantis išgelbėti sielas,
Šv. Jacintai, Evangelijos trimite,
Šv. Jacintai, apdovanotas apaštalo širdimi,
Šv. Jacintai, didis šventasis savo darbais,
Šv. Jacintai, Gerosios Naujienos tarp pagonių tautų apaštale,
Šv. Jacintai, puikusis visų ligų gydytojau,
Šv. Jacintai, prispaustųjų ir persekiojamųjų globėjau,
Šv. Jacintai, tikėjimo prieglobsti neramiais laikais,
Šv. Jacintai, besirūpinęs Bažnyčios vienybe,
Šv. Jacintai, kovotojau su erezijomis,
Šv. Jacintai, krikščioniškojo gyvenimo atnaujintojau Lenkijoje,
Šv. Jacintai, žymus savo atliktais šlovingais stebuklais,
Šv. Jacintai, perėjęs sraunų Dniepro vandenį, nešdamas šventąją Eucharistiją,
Šv. Jacintai, vaikščiojęs išsiliejusia Vyslos upe,
Šv. Jacintai, puikusis stebukladary,
Šv. Jacintai, savo malda suvaldęs audrą ir krušą,
Šv. Jacintai, pranašystės dovana papuoštas,
Šv. Jacintai, kenčiantiems ir liūdniems skubantis pagalbon,
Šv. Jacintai, ištikimasis Krokuvos ir jos gyventojų globėjau,
Šv. Jacintai, veiksmingasis užtarėjau Švenčiausiajai Mergelei Marijai,
Šv. Jacintai, sutramdantis demonus,
Šv. Jacintai, kenčiančiųjų ir mirštančiųjų viltie ir paguoda,
Šv. Jacintai, puikusis gydytojau nuo maro negandos,
Šv. Jacintai, tikra pagalba pavojuje,
Šv. Jacintai, Lietuvos globėjau,

Kad pamatytume savo šventojo tikėjimo augimą ir tobulėjimą,
-Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie.
Kad galėtume džiaugtis nusidėjėlių atsivertimu,
Kad vyskupai ir kunigai būtų pilni Viešpaties dvasios,
Kad galėtume ramiai šlovinti Dievą ir Jo šventąją Motiną,
Kad būtume išgelbėti nuo bado, ugnies ir karo,
Kad būtume išvaduoti iš mums vertos bausmės už savo nuodėmes,
Kad tikra atgaila prisikeltume iš nuodėmių,
kad augtume tikėjime, viltyje ir Dievo meilėje,
Kad nemirtume be atgailos ir sakramentų,
Kad po paskutiniojo teismo mes apsigyventume amžinai Danguje su Jėzumi ir Švč. Mergele Marija,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, Šv. Jacintai,
Kad būtume verti Jėzaus Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Padėk mums, mūsų Dieve, savo malone, kad šventojo Hiacinto užtarimu gautume tai, ko patys vieni negalime pasiekti. Per Jėzų Kristų mūsų Viešpatį. Amen.
Melskimės. Dieve, davęs šventajam Jacintui dievišką Žodžio charizmą, kurios dėka jis daugelį žmonių atvedė į Tiesos šviesą, pažadink ir mus daryti gerus darbus, kad žmonės juos matydami garbintų Tave. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

šventasis Jackus, Hiacintas, Jacek Odrowąż
Gimė 1183 m. Opolėje – mirė 1257 m. Krokuvoje, Lenkijoje
1686 metais popiežiaus Inocento XI paskirtas Lietuvos globėju.
Taip pat sunkiosios atletikos sporto ir sportininkų, skęstančiųjų, ir koldūnų (lenk. Pierogi)!?! globėjas. Minima rugpjūčio 17 dieną.
I
š lenkų ir prancūzų kalbų vertė Lilija Grigaitytė, Kun Mindaugas Malinauskas SJ