ŠV. JUOZAPO BILČEVSKIO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Juozapai, skaistusis Sužadėtini, melski už mus!
Šventasis Juozapai Bilčevski, melski už mus!
Šv. Juozapai, ištikimasis Kristaus, Aukščiausiojo Kunigo, tarne,
Šv. Juozapai, uolusis Švenčiausiojo Sakramento garbintojau,
Šv. Juozapai, didysis Švenčiausiosios Jėzaus Širdies mylėtojau,
Šv. Juozapai, pavyzdingas Jėzaus Kristaus avidės ganytojau,
Šv. Juozapai, ištikimasis Bažnyčios sūnau,
Šv. Juozapai, degantis Evangelijos skelbėjau,
Šv. Juozapai, atsidavęs Švenčiausiosios Mergelės Marijos gerbėjau,
Šv. Juozapai, maldos ir pasitikėjimo Dievu pavyzdy,
Šv. Juozapai, meilės ir tarnystės artimui pavyzdy,
Šv. Juozapai, nepailstantis teisybės tarne,
Šv. Juozapai, teisiųjų sąžinės ugdytojau,
Šv. Juozapai, solidarusis su vargšais ir nuskriaustaisiais,
Šv. Juozapai, besirūpinantis žmogaus gėriu, o ne jo kilme ar religija,
Šv. Juozapai, besirūpinantis oriu vargšų gyvenimu,
Šv. Juozapai, drąsiai sprendžiantis visuomenės problemas,
Šv. Juozapai, padedantis ieškantiems darbo ir duonos,
Šv. Juozapai, besirūpinantis kunigų gausėjimu,
Šv. Juozapai, šventovių statytojau,
Šv. Juozapai, katechetų ir tikybos mokytojų ganytojau,
Šv. Juozapai, jaunimo vedly,
Šv. Juozapai, vedantis vaikus pas Kristų,
Šv. Juozapai, Bažnyčios tikėjimo ir vienybės gynėjau,
Šv. Juozapai, nepailstantis susitaikinimo apaštale,
Šv. Juozapai, taikos tarp tautų statytojau,
Šv. Juozapai, ligonių ir kenčiančiųjų gynėjau,
Šv. Juozapai, mūsų užtarėjau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Juozapai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
MELSKIMĖS. Dieve, dėl apaštališko uolumo ir pagarbos Eucharistijos paslapčiai priėmęs į šventųjų ganytojų gretas arkivyskupą Juozapą Bilčevskį, prašome Tavęs, kad jo užtariami, vaisingai maitintumės Gyvenimo Duona ir džiaugtumės amžinybės duotybe. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kovo 20 d. šventasis arkivyskupas Juozapas Bilčevskis
Józef Bilczewski (1860-1923) Lenkija