ŠVENTOJO POPIEŽIAUS PAULIAUS VI LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!

Šventasis Pauliau VI, melski už mus!
Šv. Pauliau VI, šventasis gyvybės popiežiau,
Šv. Pauliau VI, piligrime tarp piligrimų,
Šv. Pauliau VI, šv. Pauliaus, savo globėjo, pagonių apaštalo, sekėjau,
Šv. Pauliau VI, mylėjęs liturgiją ir stiprinęsis Eucharistija,
Šv. Pauliau VI, Jėzaus pavyzdžiu siekęs dangiškojo Tėvo tobulumo,
Šv. Pauliau VI, nepaprastai mylėjęs ir garbinęs Švč. Mergelę Mariją,
Šv. Pauliau VI, Marijos pavyzdžiu siekęs ištikimai sekti Kristumi,
Šv. Pauliau VI, nepaprastai mylėjęs Kūdikėlį Jėzų,
Šv. Pauliau VI, meldęs Šventosios Dvasios atnaujintos, tyros ir plačios širdies,
Šv. Pauliau VI, sėkmingai užbaigęs Vatikano II Susirinkimą,
Šv. Pauliau VI, gyvenimo Bažnyčios Susirinkimo dvasia šaukly,
Šv. Pauliau VI, paprasto gyvenimo, maldingos dvasios, vargšų mylėtojau,
Šv. Pauliau VI, nuolankusis, paklusnusis, neprisirišęs prie žemiškų gėrybių ir pasiaukojantysis,
Šv. Pauliau VI, pasitikėjęs Dievo gailestingumu,
Šv. Pauliau VI, meilę laikęs visos Bažnyčios tikslu,
Šv. Pauliau VI, džiaugsmingai dalijęsis gėriu su artimu,
Šv. Pauliau VI, pilnas švelnumo ir pakantumo,
Šv. Pauliau VI, tapęs pranašu mirties kultūros verpetuose,
Šv. Pauliau VI, nešęs kančių ir atstūmimo kryžių vienydamasis su nukryžiuotu Dievo Sūnumi,
Šv. Pauliau VI, davęs tikėjimo, drąsos ir kantrios ištvermės pavyzdį,
Šv. Pauliau VI, nebijojęs sunkumų ir darbo,
Šv. Pauliau VI, jautęs stiprų troškimą padėti artimui,
Šv. Pauliau VI, dėkingas visiems savo bendradarbiams,
Šv. Pauliau VI, tarne, skelbęs Gyvenimo ir Gyvybės Evangeliją,
Šv. Pauliau VI, atsidavęs ir tikras evangelizuotojau tiesa ir teisingumu,
Šv. Pauliau VI, ištikimai, švelniai, tvirtai ir jautriai skelbęs Evangeliją,
Šv. Pauliau VI, didis tikėjimo ir orumo liudytojau,
Šv. Pauliau VI, visuotinis ganytojau neramiais laikais,
Šv. Pauliau VI, Jėzaus kaimenės ganytojau, siekęs skelbti tiesą didelės sumaišties metu,
Šv. Pauliau VI, pažinęs šių dienų poreikius,
Šv. Pauliau VI, siekęs atskleisti savo meto žmonėms Evangelijos grožį ir džiaugsmą,
Šv. Pauliau VI, troškęs paliesti šių laikų žmogaus širdį,
Šv. Pauliau VI, meldęs šiam liūdnam, dramatiškam ir kartu didingam pasauliui dieviškos gerovės,
Šv. Pauliau VI, saugojęs santuoką ir sutuoktinių meilę kaip svarbią Dievo sumanymo dalį,
Šv. Pauliau VI, vertinęs gražų šeimos gyvenimą, gynęs jos orumą ir meilę,
Šv. Pauliau VI, vertinęs visus pašaukimus ir visas gyvenimo situacijas,
Šv. Pauliau VI, priminęs žmonėms, kad jie nėra visagaliai, gebantys viską gyvenime kontroliuoti,
Šv. Pauliau VI, skaistumo gynėjau ir skelbėjau,
Šv. Pauliau VI, kvietęs brandinti tikėjimą ir stiprinti jį malda ir pasninku,
Šv. Pauliau VI, kvietęs būti ištikimus Kristui ir jo Bažnyčios mokymui,
Šv. Pauliau VI, kvietęs imtis švietimo, tobulėjimo ir gailestingos meilės darbų,
Šv. Pauliau VI, kvietęs ieškoti ne malonumo, bet tikro džiaugsmo,
Šv. Pauliau VI, kvietęs žmones gerbti prigimties dėsnius ir jų laikytis,
Šv. Pauliau VI, kvietęs į atsakingą tėvystę ir tarpusavio meilę, atvirą gyvybei ir meilei savo vaikams,
Šv. Pauliau VI, kvietęs būti budrius dvasinėje kovoje su piktąja dvasia,
Šv. Pauliau VI, kvietęs dosniai dalytis su artimu,
Šv. Pauliau VI, visuomet pasirengęs mirčiai ir išnaudojęs kiekvieną akimirką geram darbui,
Šv. Pauliau VI, troškęs mirti vargšas ir paaukojęs šalpai viską, ką turėjai,
Šv. Pauliau VI, pasitikęs Dievo teismą ir gailestingumą nešinas daugybe klausimų apie Bažnyčią, Jos susirinkimą, tikėjimą ir visą pasaulį,
Šv. Pauliau VI, savo užtarimu ne kartą stebuklingai išsaugojęs negimusią gyvybę,
Šv. Pauliau VI, mūsų užtarėjau ir globėjau,

Kad ir mes būtume gyvybės pranašai, gerbiantys, saugantys ir puoselėjantys gyvybės ir gyvenimo dovanas, ypač ten, kur jos atmetamos,
Meldžiam Tave, išklausyk mus, Viešpatie!
Kad būtume šių laikų misionieriai, siekiantys perkeisti visų vyrų ir moterų širdis džiaugsmu, kurį patys suradome Kristuje,
Kad šeimos, patiriančios įvairių sunkumų, sulauktų šv. Pauliaus VI užtarimo,
Kad visi, kuriems sunku gyventi šeimoje pagal Evangeliją, su tikėjimu ir viltimi rastų prieglobstį ir paguodą Bažnyčios šeimoje,
Apšviesk visas širdis, Tavo sujungtas santuokos sakramentu, kad jos laimingos gyventų Evangelijos džiaugsmu,
Stiprink ir drąsink sutuoktinius ir meilės tiesos skelbėjus, kad jie neštų gausių vaisių,
Gausink natūralaus vaisingumo liudytojų ir mokytojų, kad stiprėtų sutuoktinių tarpusavio darna,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Pauliau VI!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, gyvybės šaltini, savo tarnui, šventajam popiežiui Pauliui VI, apreiškęs taikos ir palaiminimų slėpinį, suteik malonę, kad mes, jo pavyzdžio apšviesti, atpažintume Tavo Sūnuje Jėzuje Kristuje vienintelį žmogaus Atpirkėją, kuris, būdamas Dievas, su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

Šventasis popiežius Paulius VI
Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini (1897-1978) gimė Brešėje, Italijoje
Gyvybės popiežius, negimusios gyvybės globėjas.
I
š anglų ir italų kalbų vertė ir kūrė kun.MMSJ