Šv. Andriejaus Bobolos litanija                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Andriejau Bobola, melski už mus!
Šv. Andriejau, ištikimasis Gerojo Ganytojo sekėjau,
Šv. Andriejau, pamaldusis Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos gerbėjau,
Šv. Andriejau, tikrasis šventojo Ignaco sūnau,
Šv. Andriejau, Jėzaus Draugijos puošmena,
Šv. Andriejau, Dievo Dvasios pilnasis,
Šv. Andriejau, degantis Dievo ir žmonių meile,
Šv. Andriejau, romiai ir nuolankiai atsidavęs Dievui,
Šv. Andriejau, nuolatine malda su Dievu susivienijęs,
Šv. Andriejau, krikščioniškojo tobulumo pavyzdy,
Šv. Andriejau, gebantis atleisti,
Šv. Andriejau, visų dorybių pavyzdy,
Šv. Andriejau, apaštališkasis vyre,
Šv. Andriejau, uolusis dėl Viešpaties namų,
Šv. Andriejau, Dievo išrinktasis inde atskalūnams atversti,
Šv. Andriejau, vaikų ir prastuomenės mokytojau,
Šv. Andriejau, nenuilstantis katalikiškųjų tiesų skelbėjau,
Šv. Andriejau, neįveikiamasis tikėjimo vyre,
Šv. Andriejau, nenugalimasis Jėzaus Kristaus kary,
Šv. Andriejau, katalikų jėga,
Šv. Andriejau, sielų žvejy,
Šv. Andriejau, didis atgimusios tėvynės Globėjau,
Šv. Andriejau, Lietuvos apaštale,
Šv. Andriejau, apsisprendęs tarnauti Lietuvoje,
Šv. Andriejau, pamilęs Lietuvą ir jos žmones,
Šv. Andriejau, didis Lenkijos globėjau,
Šv. Andriejau, tėvynės prisikėlimo pranaše,
Šv. Andriejau, mūsų tautos pažiba,
Šv. Andriejau, gąsdinimais ir bausmėmis nuo tikėjimo neatgrasomas,
Šv. Andriejau, žiauriai ir smarkiai kankintas,
Šv. Andriejau, viso kūno sužalojimus patyręs,
Šv. Andriejau, ištikimybę tikėjimui kančioje išpažinęs,
Šv. Andriejau, savo kankintojams atleidimo meldęs,
Šv. Andriejau, dviem kardo smūgiais nukirsdintas,
Šv. Andriejau, kraupiausias kančias ištvermingai iškentęs,
Šv. Andriejau, kruvinoji auka už tikėjimo vienybę,
Šv. Andriejau, kankinystės palme ir apaštališkąja karūna papuoštasis,
Šv. Andriejau, po mirties kūno negendamumu pagerbtasis,
Šv. Andriejau, Dievo duotais didžiais stebuklais pašlovintasis,
Šv. Andriejau, išprašęs tiek daug stebuklų,
Šv. Andriejau, mūsų globėjau.
Kad visi susivienytų šventame katalikų tikėjime, - Šv. Andriejau, išmelsk mums šią Dievo malonę!
Kad nuo šio vienintelio išganingo tikėjimo niekada neatsiskirtume,
Kad didvyriškai vengtume kiekvienos sunkios nuodėmės,
Kad padarytas nuodėmes nuoširdžia atgaila atitaisytume,
Kad uoliai darbuotumės dėl savo sielos išganymo,
Kad ištikimai tarnautume Dievui,
Kad mylėtume Švenčiausiąją Mergelę Mariją kaip Motiną,
Kad visus išbandymus ištvermingai pakeltume,
Kad kartu su Tavimi šlovintume Dievą,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Andriejau Bobola!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Dieve, kuris šv. Andriejų, tvirtai išpažinusį tikrąjį tikėjimą, leidai išmėginti visokiomis kančiomis ir apvainikavai jį šventa kankinyste, prašome, kad nenusivylę išliktume savo tikėjime ir verčiau kęstume visokius sunkumus, o ne pakenktume savo sieloms. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Gegužės 16 d. minimas  Šventasis Andriejus Bobola
Jėzuitas, kankinys (+1657)
VERTĖ: iš lenkų kalbos Natalija Maciulevičienė