PALAIMINTOJO ANTANO FREDERIKO OZANAMO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Motina, melski už mus
Šventasis Vincentai Paulieti, vargšų tėve, melski už mus
Visi angelai ir šventieji, melskit už mus.

Pal. Frederikai Ozanamai, šv. Pranciškaus sekėjau,
Pal. Frederikai Ozanamai, šv. Vincento Pauliečio mokiny,
Pal. Frederikai Ozanamai, Šv. Vincento Pauliečio draugijos įkūrėjau,
Pal. Frederikai Ozanamai, ištikimas Bažnyčios sūnau,
Pal. Frederikai Ozanamai, Dievo žodžio mylėtojau,
Pal. Frederikai Ozanamai, ugningas Eucharistijos gerbėjau,

Pal. Frederikai Ozanamai, Viešpaties įsakymams ištikimas,
Pal. Frederikai Ozanamai, didžios meilės Dievui ir broliams pavyzdy,
Pal. Frederikai Ozanamai, mylintis sūnau ir broli.
Pal. Frederikai Ozanamai, pavyzdingas vyre ir tėve,
Pal. Frederikai Ozanamai, santuokinėje meilėje ištikimas,
Pal. Frederikai Ozanamai, kruopštus darbe ir studijose,
Pal. Frederikai Ozanamai, visose gyvenimo aplinkybėse vilties pilnas,
Pal. Frederikai Ozanamai, tylusis skausme ir kančioje,
Pal. Frederikai Ozanamai, krikšto pažadams ištikimas,
Pal. Frederikai Ozanamai, drąsaus įsipareigojimo pavyzdy,
Pal. Frederikai Ozanamai, pilietinės drąsos pavyzdy,
Pal. Frederikai Ozanamai, krikščioniško šventumo pavyzdy,
Pal. Frederikai Ozanamai, patriotiškas tautos pilieti,
Pal. Frederikai Ozanamai, nuolankumo pavyzdy,
Pal. Frederikai Ozanamai, tiesos tarne,
Pal. Frederikai Ozanamai, mylintis neturtą ir paprastumą,

Pal. Frederikai Ozanamai, gailestingos meilės mokytojau ir apaštale,
Pal. Frederikai Ozanamai, uolusis jaunimo ugdytojau,
Pal. Frederikai Ozanamai, Bažnyčios socialinio mokymo vienas iš pradininkų,
Pal. Frederikai Ozanamai, maldos apaštale,
Pal. Frederikai Ozanamai, vilties skleidėjau,
Pal. Frederikai Ozanamai, meilės apaštale,
Pal. Frederikai Ozanamai, kovotojau su visomis neteisybėmis,
Pal. Frederikai Ozanamai, vargšų ir beturčių mylėtojau,
Pal. Frederikai Ozanamai, pavyzdingas katalikiškas teisininke,
Pal. Frederikai Ozanamai, bendruomenės tarnybos iniciatoriau,
Pal. Frederikai Ozanamai, didis katalikų pasauliečių veikėjau,
Pal. Frederikai Ozanamai, teisės misionieriau,
Pal. Frederikai Ozanamai, teisės misionieriau,
Pal. Frederikai Ozanamai, pasauliečių misionieriau ,
Pal. Frederikai Ozanamai, kiekvienos neteisybės priešininke,

Pal. Frederikai Ozanamai, šeimos atrama,
Pal. Frederikai Ozanamai, ligonių paguoda,
Pal. Frederikai Ozanamai, tikėjimo gynėjau,
Pal. Frederikai Ozanamai, vargšų gynėjau,
Pal. Frederikai Ozanamai, žmogaus orumo gynėjau,
Pal. Frederikai Ozanamai, tiesos ir dorybių gynėjau,
Pal. Frederikai Ozanamai, katalikų mokytojų ir profesorių pavyzdy,
Pal. Frederikai Ozanamai, rašytojų ir žurnalistų pavyzdy,
Pal. Frederikai Ozanamai, katalikų teisininkų užtarėjau,
Pal. Frederikai Ozanamai, mūsų užtarėjau prie Dievo sosto,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, palaimintasis Antanai Frederikai Ozanamai,
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, palaimintąjį Antaną Frederiką Ozanamą, sekusį Šv. Vincento Pauliečio pėdomis, apdovanojai didžia meile vargšams, taip drąsindamas pasauliečių grupes tarnauti vargšams, suteik malonę, kad, sekdami jo, kaip meilės mokytojo pavyzdžiu, tęstume Tavo Sūnaus misiją pasaulyje ir vykdytume Jo įsakymą mylėti vieni kitus. Jis yra Dievas ir gyvena per amžius. Amen.

Melskimės. Dieve, pašaukęs palaimintąjį Antaną Frederiką Ozanamą, uždegei jį savo Meilės dvasia. Duok mums drąsos tarnauti žmonėms, laukiantiems pagalbos, suteik mums visas dovanas, reikalingas skleisti Tavo meilę, kad taptume geru raugu savo aplinkoje. Meldžiame Tave per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

Palaimintasis Antanas Frederikas Ozanamas (1813 – 1853) Marselis, Prancūzija
Politikų, ekonomistų, socialinių darbuotojų, mokytojų, žurnalistų, kriminalistų, antropologų, istorikų, geografų, aplinkosaugininkų globėjas.
Iš italų kalbos vertė Irena Žemaitaitytė, iš anglų ir lenkų kalbų - JB, Kun Mindaugas Malinauskas SJ.