ŠVENTOJO DIEVO JONO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Dievo Motina, melski už mus!
Šventoji mergelių Mergele, melski už mus!
Šventasis Dievo Jonai, melski už mus!
Šv. Dievo Jonai, nuolankusis kenčiančio Atpirkėjo sekėjau,
Šv. Dievo Jonai, išsirinktasis vaikystėje,
Šv. Dievo Jonai, paskirtasis būti mums tėvu danguje,
Šv. Dievo Jonai, pavadintasis paties Kristaus „Dievo Jonu“,
Šv. Dievo Jonai, atsidavęs Dievui laisvai ir su džiaugsmu,
Šv. Dievo Jonai, ištikimasis darbininke nuo savo jaunystės,
Šv. Dievo Jonai, nuo vaikystės rodęs didelį jautrumą nelaimingiesiems,
Šv. Dievo Jonai, užuojautos vyre, pasišventęs visokiam geram darbui,
Šv. Dievo Jonai, pamaldusis ganytojau,
Šv. Dievo Jonai, įžengęs į nuolankumo kelią,
Šv. Dievo Jonai, atgailos ir griežtumo stebukle,
Šv. Dievo Jonai, iškilusis pasaulio nugalėtojau,
Šv. Dievo Jonai, krikščioniškojo atžadėjimo pavyzdy,
Šv. Dievo Jonai, meilės židiny,
Šv. Dievo Jonai, skaistumo mylėtojau,
Šv. Dievo Jonai, romusis ir nuolankiaširdi,
Šv. Dievo Jonai, troškimų kankiny,
Šv. Dievo Jonai, kantrybės pavyzdy,,
Šv. Dievo Jonai, atgailos auka,
Šv. Dievo Jonai, triumfe prieš demonus,
Šv. Dievo Jonai, plovęs dėl Kristaus vargšui kojas,
Šv. Dievo Jonai, gailestingumo pavyzdy,
Šv. Dievo Jonai, krikščionybės gynėjau,
Šv. Dievo Jonai, atvertęs didelius nusidėjėlius Dievui,
Šv. Dievo Jonai, supratęs vargšų ir stokojančių būklę,
Šv. Dievo Jonai, kuriam Dievas patikėjo vargšus ir mažuosius,
Šv. Dievo Jonai, besirūpinęs vargšais ir gelbėjęs neturtinguosius,
Šv. Dievo Jonai, kenčiančiųjų pagalbininke,
Šv. Dievo Jonai, šviečiantis meilės pavyzdy,
Šv. Dievo Jonai, uolusis ligonių tarne ir globėjau,
Šv. Dievo Jonai, ramintojau sugrudusių širdžių,
Šv. Dievo Jonai, stokojančių mylintis padėjėjau,
Šv. Dievo Jonai, žinomasis vargšų tėve,
Šv. Dievo Jonai, sielvartaujančiųjų pagalba,
Šv. Dievo Jonai, pasišventęs tarnauti vargšams ir ligoniams,
Šv. Dievo Jonai, skubėjęs pagalbon nelaimingiesiems ir vargšams,
Šv. Dievo Jonai, pripildytasis švelnumu savo ligoniams,
Šv. Dievo Jonai, aukų rinkėjau ir dalintojau,
Šv. Dievo Jonai, luošųjų kojos,
Šv. Dievo Jonai, aklųjų akys,
Šv. Dievo Jonai, vargšų tėve,
Šv. Dievo Jonai, našlaičių pagalba,
Šv. Dievo Jonai, mergelių ir našlių gynėjau,
Šv. Dievo Jonai, kenčiančiųjų guodėjau,
Šv. Dievo Jonai, prispaustųjų šalininke,
Šv. Dievo Jonai, gydytojau visų besiskundžiančių,
Šv. Dievo Jonai, ligonių džiaugsme,
Šv. Dievo Jonai, mirštančiųjų guodėjau,
Šv. Dievo Jonai, nelaimėlių prieglobsti,
Šv. Dievo Jonai, Marijos vainikuotasis erškėčiu vainiku,
Šv. Dievo Jonai, karčiai apverkęs ir atgailavęs savo jaunystės lengvabūdiškumą,
Šv. Dievo Jonai, save pašventinęs per atgailą ir nuolankumą,
Šv. Dievo Jonai, žmonių pažemintasis,
Šv. Dievo Jonai, įkūręs Gailestingumo brolių ordiną,
Šv. Dievo Jonai, savo ligoje kaip tėvas buvai lankomas viso Granados miesto,
Šv. Dievo Jonai, išgelbėjęs stebuklingai nesužeistus ligonius iš ugnies,
Šv. Dievo Jonai, išgelbėjęs neturtingą dukterį nuo nuodėmės ir pagundos,
Šv. Dievo Jonai, atgaivintasis Švč. Mergelės Marijos stebuklingu gėrimu,
Šv. Dievo Jonai, išgelbėtasis iš ugnies,
Šv. Dievo Jonai, pranašiškosios dvasios pripildytasis,
Šv. Dievo Jonai, kuriam Mergelė Marija įdavė Jėzų,
Šv. Dievo Jonai, belaikantis Kristų vaiko pavidalu ,
Šv. Dievo Jonai, iš Arkangelo Rapolo priėmęs ligonių duoną,
Šv. Dievo Jonai, pelnęs ypatingą Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Jono evangelisto pagalbą,
Šv. Dievo Jonai, kurį Arkangelas Rapolas dažnai lankė ir padėjo,
Šv. Dievo Jonai, sužinojęs savo mirties valandą,
Šv. Dievo Jonai, atidavęs savo tyrą sielą klūpant prieš altorių,
Šv. Dievo Jonai, miręs laikydamas rankose kryžių,
Šv. Dievo Jonai, mūsų teismo dieną,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, Šv. Dievo Jonai,!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės.
Viešpatie Jėzau Kristau, davęs šventajam Dievo Jonui, savo ištikimam tarnui tiek daug meilės vargšams, kad jis paskirtų savo tarnystę tapdamas jų tėvu: duok, kad mes galėtume tarnauti tavo kenčiantiesiems su meile, kuri mums suteiks atlygį už tai, kad butume susivieniję danguje su Tavimi, mūsų dieviškuoju Vadovu, kuris gyveni ir viešpatauji su Tėvu Šventosios Dvasios vienybėje per amžius. Amen.

Kovo 8 d. Šventasis Dievo Jonas, 1495, Portugalija 1550, Granada, Ispanija
VERTĖ: kun. MMSJ iš anglų, vokiečių, lenkų kalbų