ŠVENTOJO FLORIJONO LITANIJA                                        INDEX

 Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Marija, tikėjimo sergėtoja,melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja, melski už mus!
Šventoji Mergelių Mergele, melski už mus!
Šventasis Florijonai, didis Dievo vyre, melski už mus!
Šv. Florijonai, drąsusis Kristaus riteri,
Šv. Florijonai, uolusis Kristaus kary,
Šv. Florijonai, riterių luomo pavyzdy,
Šv. Florijonai, kareivių mylimasis šimtininke,
Šv. Florijonai, rimtos maldos pavyzdy,
Šv. Florijonai, laikinųjų gėrybių atsižadėtojau,
Šv. Florijonai, nepralenkiamas šventų nuostatų ir vertybių, tarnavimo ir atsidavimo pavyzdy,
Šv. Florijonai, ištikimas ir tvirtas tikėjime,
Šv. Florijonai, šlovingasis bebaimi Kristaus kankiny,
Šv. Florijonai, savanoriškai pasisiūlęs priimti mirtį,
Šv. Florijonai, kartu su kareiviais dėl tikėjimo nukankintasis,
Šv. Florijonai, lazdomis sumuštasis,
Šv. Florijonai, dėl Kristaus kentėjęs smarkius kankinimus,
Šv. Florijonai, pelikane, kankinio krauju paplūdęs,
Šv. Florijonai, įmestas į vandenį su akmeniu po kaklu,
Šv. Florijonai, įkaitintais kapliais suraižytasis ir sudegintasis,
Šv. Florijonai, pririštas prie girnos ir įmestas į upę,
Šv. Florijonai, pašauktas gauti kankinio karūnos,
Šv. Florijonai, kraujo kankinio vainiku danguje papuoštasis,
Šv. Florijonai, nenugalimas šventojo tikėjimo gynėjau,
Šv. Florijonai, skubantis padėti persekiojamiems dėl tikėjimo,
Šv. Florijonai, atnešęs savo žmonėms tikrąjį krikščioniškąjį tikėjimą,
Šv. Florijonai, garsiai išpažinęs savo tikėjimą,
Šv. Florijonai, skelbęs savo kolegoms kareiviams Evangelijos mokymą,
Šv. Florijonai, atvirai išpažinęs šventąjį tikėjimą,
Šv. Florijonai, savanoriškai atsidavęs pagonių kraštams,
Šv. Florijonai, panašius į save tikrojo tikėjimo mokęs,
Šv. Florijonai, galingasis Dievo užtarėjau stichinėms nelaimėms užgriuvus,
Šv. Florijonai, gaisrų gesintojų globėjau,
Šv. Florijonai, mūsų gynėjau nuo gaisro nelaimės,
Šv. Florijonai, aistrų suvaldymo mokytojau,
Šv. Florijonai, gynėjau visuose mūsų reikaluose,
Šv. Florijonai, gaisrininkų, kepėjų, metalurgų, varpų liejikų, puodžių, kaminkrėčių ir aludarių globėjau
Šv. Florijonai, pasirinktasis gaisrininkų globėjau,
Šv. Florijonai, ypatingas šventasis sergėtojau nuo ugnies nelaimių,
Šv. Florijonai, kareivių pavyzdy,
Šv. Florijonai, atidžiai saugąs tau pavestus kareivius,
Šv. Florijonai, per gaisrą išgelbėjęs anglininką nuo ugnies,
Šv. Florijonai, po savo laidotuvių prikėlęs mirusį,
Šv. Florijonai, daugybę ligonių išgydęs,
Šv. Florijonai, mūsų užtarėjau.
Pasigailėk mūsų! Gelbėk mus, Viešpatie!
Pasigailėk mūsų! Išklausyk mus, Viešpatie!
Nuo viso blogio! - Gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo visokių pavojų ir Tavo pykčio,
Nuo kenksmingų gaisrų,
Nuo blogų troškimų ugnies,
Nuo amžinojo pasmerkimo ugnies,
Per savo brangiąją kančią ir mirtį,
Per savo šventojo kankinio Florijono nuopelnus,
Mes vargšai nusidėjėliai! - Meldžiame Tave, išklausyk mus!
Kad mūsų pasigailėtum,
Kad mums suteiktum malonę tapti geresniems,
Kad mums suteiktum dieviškąją pagalbą mūsų reikaluose,
Kad mus tėviškai apsaugotum nuo visų mūsų priešų priešiškumų,
Kad saugotum mūsų būstus ir pastatus nuo gaisro pavojaus,
Kad užgesintum nuodėmingą geismo ugnį mūsų širdyse!
Kad apsaugotum mūsų sielas nuo amžinosios ugnies!
Melski už mus, šventasis Florijonai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės
Dieve, tu apdovanojai šventąjį Florijoną amžina laime, nes jis uoliai išpažino tikėjimą iki pat savo kankinio mirties. Tegul ir mes, skatinami jo pavyzdžio, visada drąsiai išpažįstame katalikų tikėjimą, visur elgiamės pagal jo šventas nuostatas ir būname apšviesti Dievo meilės ugnimi. Suteik mums savo malonę, kad mes gyventume kiekvieną dieną Tavo šlovei ir žmonijos gerovei. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šventasis Florijonas (Florianus, 250 – 304) karys ugniagesys
VERTĖ: iš lenkų ir vokiečių kalbų kun. MMSJ