Šv. Roberto Belarmino litanija                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja, melski už mus!
Jėzaus draugijos Motina ir Karaliene, melski už mus!
Dievo Motina, mūsų kelrode Motina, melski už mus!

Šv. Juozapai, melski už mus!
Šv. Jonai Krikštytojau, melski už mus!
Šv. Petrai ir Pauliau, melskite už mus!
Šv. Ignacai Lojola, melski už mus!
Šv. Aloyzai Gonzaga, melski už mus!
Šv. Pranciškau Ksaverai, melski už mus!
Šv. Edmundai Kampionai, melski už mus!
Šv. Pranciškau Bordžija, melski už mus!
Šv. Klaudijau Kolombjerai, melski už mus!

Šventasis Robertai Belarminai, melski už mus!
Šv. Robertai, Bažnyčios daktare,
Šv. Robertai, šv. Aloyzo Gonzagos dvasios tėve,
Šv. Robertai, šv. Ignaco Lojolos dvasios sūnau,
Šv. Robertai, šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasios sūnau,

Šv. Robertai, išmintimi ir gerumu apdovanotasis Bažnyčios tikėjimo gynėjau,
Šv. Robertai, nuostabiu mokymu ir dorybėmis papuoštasis klaidų naikintojau,
Šv. Robertai, Viešpaties vyskupe ir daktare, Apaštalų sosto teisių gynėjau,

Šv. Robertai, motinos Bažnyčios gynėjau,
Šv. Robertai, šventojo pontifiko gynėjau,
Šv. Robertai, Bažnyčios mokymo gynėjau,
Šv. Robertai, Jėzaus draugijos gynėjau,
Šv. Robertai, katalikiškojo švietimo gynėjau,
Šv. Robertai, vargšų ir ligonių gynėjau,

Šv. Robertai, kovotojau su klaidatikiais,
Šv. Robertai, kovotojau su klaidatikiais valdovais,
Šv. Robertai, kovotojau su klaidingos doktrinos skleidimu,
Šv. Robertai, kovotojau su neklusniais mokytojais,
Šv. Robertai, kovotojau su nedorais darbais,
Šv. Robertai, kovotojau už šventąją Motiną Bažnyčią,
Šv. Robertai, kovotojau už vyskupus ir kardinolus,
Šv. Robertai, Jėzaus draugijos kovotojau,
Šv. Robertai, kovotojau už Dievo vaikus,
Šv. Robertai, kovotojau už vargšus ir ligonius,

Šv. Robertai, kankinių ir šventųjų mokytojau,
Šv. Robertai, kunigų ir tikinčiųjų mokytojau,
Šv. Robertai, Jėzaus draugijos mokytojau,
Šv. Robertai, pasauliečių mokytojau,
Šv. Robertai, Dievo vaikų mokytojau,

Šv. Robertai, Jėzaus draugijos pavyzdy,
Šv. Robertai, kardinolų ir vyskupų pavyzdy,
Šv. Robertai, kunigų ir tikinčiųjų pavyzdy,
Šv. Robertai, išpažinėjų pavyzdy,
Šv. Robertai, apologetų pavyzdy,
Šv. Robertai, oratorių pavyzdy,
Šv. Robertai, teologų pavyzdy,
Šv. Robertai, rašytojų pavyzdy,
Šv. Robertai, dvasios vadovų pavyzdy,
Šv. Robertai, Dievo vaikų pavyzdy,

Šv. Robertai, triasmenio Dievo mylėtojau,
Šv. Robertai, Motinos Marijos mylėtojau,
Šv. Robertai, šventosios motinos Bažnyčios mylėtojau,
Šv. Robertai, Bažnyčios mokymo mylėtojau,
Šv. Robertai, paklusnumo mylėtojau,
Šv. Robertai, geraširdiškumo mylėtojau,
Šv. Robertai, tyrumo mylėtojau,
Šv. Robertai, maldos mylėtojau,
Šv. Robertai, neturto mylėtojau,
Šv. Robertai, romumo mylėtojau,
Šv. Robertai, dorumo mylėtojau,
Šv. Robertai, kantrybės mylėtojau,
Šv. Robertai, nuolankumo mylėtojau,
Šv. Robertai, mūsų globėjau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Robertai Belarminai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, didesnei savo švenčiausios Motinos Bažnyčios šlovei į altoriaus garbę iškėlęs kilnųjį Bažnyčios gynėją ir kovotoją šv. Robertą Belarminą, padėk mums, savo puikaus tarno užtariamiems, sekti jo dorybėmis, kad su juo būtume vainikuoti danguje. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Rugsėjo 17 dieną minimas Šventasis Robertas Belarminas
Gimė 1542 m. Montepulčiane (Italija), mirė 1621 m. Romoje
Bažnyčios kanonų teisės ir teisininkų, katechetų ir katechumenų globėjas
Vertė: iš anglų kalbos Lina Kievišienė