ŠVENTOJO KRYŽIAUS JONO JUOZAPO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
šventoji Marija, mergelių Mergele, melski už mus!
šv. Pranciškau Asižieti, serafiškojo ordino įkūrėjau,
šv. Antanai, serafiškojo ordino nepajudinama palaikymo kolona,
Šv. Petrai iš Alkantaros, visapusiškas šventojo tėvo Pranciškaus pasekėjau,
Šventasis Kryžiaus Jonai Juozapai, melski už mus!
Šv. Kryžiaus Jonai Juozapai, ištikimasis šventųjų Pranciškaus, Antano ir Petro iš Alkantaros pasekėjau,
Šv. Kryžiaus Jonai Juozapai, taip labai pamilęs dieviškąjį Išganytojo kryžių, kad panorai nešioti kryžiaus vardą,
Šv. Kryžiaus Jonai Juozapai, kruopštusis Dievo ir Bažnyčios šventų Įsakymų vykdytojau,
Šv. Kryžiaus Jonai Juozapai, švytinti tobulumo žvaigžde,
Šv. Kryžiaus Jonai Juozapai, išaukštintasis mergeliškojo skaistumo praktikuotojau,
Šv. Kryžiaus Jonai Juozapai, visų pasaulietinių įsitikinimų ir pramogų atsižadėjęs,
Šv. Kryžiaus Jonai Juozapai, nenuilstantis vargšų ir skurstančiųjų globėjau,
Šv. Kryžiaus Jonai Juozapai, dieviškos baimės pavyzdy,
Šv. Kryžiaus Jonai Juozapai, didysis šventųjų paslapčių garbintojau,
Šv. Kryžiaus Jonai Juozapai, tikrasis švenčiausiosios mūsų Viešpaties Motinos gerbėjau,
šv. Kryžiaus Jonai Juozapai, pasirinkęs šv. Petrą iš Alkantaros būti tavo gynėju, būki mūsų gynėjas ir mūsų užtarėjau!
Per šventojo Kryžiaus Jono Juozapo apsimarinimą ir tvirtą atkaklumą,
Viešpatie, pasigailėk mūsų nusidėjėlių!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, Šv. Kryžiaus Jonai Juozapai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Dieve, kuris šventąjį Kryžiaus Joną Juozapą, savo išpažinėją pašaukei eiti sunkiu neturto, nuolankumo ir kantrybės keliu į dangiškąją šlovę, duok ir mums, kad sektume jo apsimarinimo pavyzdžiu ir džiaugtumėmės amžinu džiaugsmu. To prašome per Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris gyvena su tavim ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per amžius. Amen.

Kovo 5 d. Šventasis Kryžiaus Jonas Juozapas (Carlo Gaetano Calosirto, kitas nei šv. Kryžiaus Jonas iš Ispanijos) (1654-1654) Italija
VERTĖ: kun. MMSJ iš olandų kalbos