PALAIMINTO ADOLFO KOLPINGO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Marija, Dievo Motina, melski už mus!
Šv. Juozapai, Tarptautinės Kolpingo draugijos globėjau,

Palaimintas Adolfai Kolpingai,
Pal. Kolpingai, gyvenęs sunkiu industrializacijos laiku,
Pal. Kolpingai, kilęs iš vargingos savo gerbūviu, bet turtingos tikėjimu, šeimos,
Pal. Kolpingai, didis darbininke nuo jaunų dienų,
Pal. Kolpingai, nuo vaikystės troškęs studijuoti ir tapti kunigu,
Pal. Kolpingai, didysis maldininke,
Pal. Kolpingai, visada pasitikėjęs Dievu ir maldos jėga,
Pal. Kolpingai, pasitikėjimo Dievu pavyzdy,
Pal. Kolpingai, pasitikėjęs Apvaizda,
Pal. Kolpingai, pasitikėjęs Dievo apsauga,
Pal. Kolpingai, pasitikėjęs Dievo pagalba,
Pal. Kolpingai, artimo meilės pavyzdy,
Pal. Kolpingai, kupinas kunigiškų dorybių,
Pal. Kolpingai, didelės meilės artimui,
Pal. Kolpingai, malda pasiekęs daugiau nei savo veikla,
Pal. Kolpingai, mokėjęs džiaugtis tuo, ką esi padaręs,
Pal. Kolpingai, džiaugsmui ir juokui teikęs svarbią vietą bendruomenės gyvenime,
Pal. Kolpingai, patikėjęs krikščionio meilės pajėgumu, padaryti pasaulį geresniu ir šviesesniu,
Pal. Kolpingai, skatinęs krikščionių aktyvų bendradarbiavimą,
Pal. Kolpingai, troškęs krikščionio brandumo Kristuje,
Pal. Kolpingai, grąžinantis ir giliau įtraukiantis krikščionis į Bažnyčios Misiją,
Pal. Kolpingai, kvietęs socialiai įsipareigoti, taip liudijant savo tikėjimą,
Pal. Kolpingai, kvietęs būti darbščiais krikščionimis,
Pal. Kolpingai, kvietęs būti kvalifikuotais darbininkais ,
Pal. Kolpingai, kvietęs būti gerais šeimos tėvais
Pal. Kolpingai, kvietęs būti atsakingas piliečiais,
Pal. Kolpingai, pilnai ir vaisingai suderinęs religijos praktiką ir darbą,
Pal. Kolpingai, kurio liudijimas ir žodžiai įtraukti į Bažnyčios Mokymą enciklikoje “Rerum Novarum“,
Pal. Kolpingai, degęs apaštališku uolumu,
Pal. Kolpingai, ypatingai kreipęs dėmesį į dabarties poreikius,
Pal. Kolpingai, ypatingai vertinęs ir gerinęs šeimos gyvenimą,
Pal. Kolpingai, darbininkų apaštale,
Pal. Kolpingai, kūręs tikinčiajam Bažnyčioje namų ir šeimos aplinką,
Pal. Kolpingai, skatinęs intelekto ir tikėjimo išprusimą, atrandant ir sekant savo pašaukimu,
Pal. Kolpingai, benamių tėve,
Pal. Kolpingai, puikusis socialinių permainų vykdytojau,
Pal. Kolpingai, maldos mokytojau,
Pal. Kolpingai, tikrasis šeimų apaštale,
Pal. Kolpingai, kovotojau už žmonių gerovę,
Pal. Kolpingai, darbininkų ir samdinių tėve,
Pal. Kolpingai, darbininkų bendruomenių kūrėjau,
Pal. Kolpingai, judėjimo veikėjau pasauliniu mastu,
Pal. Kolpingai, sudėjęs visas jėgas šeimų pašventinimui, gyvenimo ir darbo kokybei ir orumui pasiekti,
Pal. Kolpingai, darbininkų sąlygų gerintojau ir stokojančių aprūpintojau,
Pal. Kolpingai, saugojęs jaunų darbininkų tikėjimą ir moralę,
Pal. Kolpingai, pašventęs gyvenimą pagerinti darbininkų dalią,
Pal. Kolpingai, kilniai atskleidęs kunigo vaidmenį pasauliečių gyvenime,
Pal. Kolpingai, besirūpinantis choleros ištiktaisiais,
Pal. Kolpingai, šventai naudojęs spaudą gero darbo sklaidai,
Pal. Kolpingai, nepaisant nuolatos užgriuvusių vargų, matęs kasdienybės teigiamus ir džiugius dalykus,
Pal. Kolpingai, patyręs didelį nepasitikėjimą ir pavydą dėl savo tarnystės darbininkams,
Pal. Kolpingai, visus ištinkančius vargus perkeitęs į dvasinę naudą krikščioniškame kelyje,
Pal. Kolpingai, ypatingas globėjau, kad jaunimas nepasiklystų,
Pal. Kolpingai, ieškančių didžiuosiuose miestuose darbo vedly,
Pal. Kolpingai, išnaudotų ir nuskriaustų žmonių bičiuli,
Pal. Kolpingai, dėl darbų neturinčių jėgų ir laiko tikėjimui dvasinis vadove,
Pal. Kolpingai, beprarandančių savo tikėjimą ganytojau,
Pal. Kolpingai, ištikimasis užtarėjau,

Per pal. Kolpingo didžią meilę Bažnyčiai,
-Pasigailėk mūsų, Viešpatie.
Per pal. Kolpingo ištikimybę įpėdiniui Petrui,
Per pal. Kolpingo rūpestį visa Dievo tauta,
Per pal. Kolpingo atkaklumo malonę,
Per pal. Kolpingo pasitikėjimą Dievu,
Per pal. Kolpingo meilę Bažnyčiai,
Per pal. Kolpingo socialinį įsitraukimą,

Mes prašome to, kas pal. Kolpingui gyvenime buvo svarbiausia:
-Tave meldžiame, išklausyk, mus Viešpatie.
Pal. Kolpingo užtarimu suteik mums atkaklumo malonę,
Pal. Kolpingo užtarimu suteik pasitikėjimo Dievu malonę,
Pal. Kolpingo užtarimu suteik mums meilės Bažnyčiai malonę,
Pal. Kolpingo užtarimu suteik mums drąsos veikti,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, palaimintasis Adolfai Kolpingai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, mūsų Tėve, pašaukęs palaimintąjį Adolfą Kolpingą iš amatininko tapti kunigu, kad padėtų jauniems žmonėms jų religiniuose bei socialiniuose poreikiuose. Jo užtarimu suteik mums įžvalgumo suprasti mūsų laikų poreikius ir duok jėgų juos įveikti. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen!

Palaimintasis Adolfas Kolpingas gimė 1813 m. Kerpene mirė. 1865 m. Kelne, Vokietijoje
Pasaulinių jaunimo dienų, besimokančių profesijos, darbininkų, socialinių darbuotojų, katalikų verslininkų globėjas.
Iš vokiečių kalbos vertė Rūta Aleksadravičiūtė, Kun Mindaugas Malinauskas SJ