ŠVENTOJO LAURYNO BRINDIZIEČIO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja, melski už mus!
Šventoji Mergelių Mergele, melski už mus!
Šventasis Laurynai Brindizieti, melski už mus!
Šv. Laurynai, ištikimasis šventojo tėvo Pranciškaus sūnau,
Šv. Laurynai, nuolankumo mokytojau,
Šv. Laurynai, tyrumo veidrodi,
Šv. Laurynai, vienuoliško neturto šalininke,
Šv. Laurynai, visiško paklusnumo paveiksle,
Šv. Laurynai, nekruvinos kankinystės auka,
Šv. Laurynai, tvirtumo stebukle,
Šv. Laurynai, saikingumo pavyzdy,
Šv. Laurynai, savęs išsižadėjimo meistre,
Šv. Laurynai, kantrybės paveiksle,
Šv. Laurynai, atmetęs šį pasaulį,
Šv. Laurynai, uolusis Švenčiausiojo Sakramento garbintojau,
Šv. Laurynai, meile švytintis altoriaus angele,
Šv. Laurynai, tylusis paslėpto Išganytojo adoruotojau,
Šv. Laurynai, šventasis kunige,
Šv. Laurynai, vaikiškai pamaldus Dievo Motinai,
Šv. Laurynai, dorybių šventove,
Šv. Laurynai, tvirta gynyba nuo visų pagundų,
Šv. Laurynai, auksinis dieviškosios paguodos laive,
Šv. Laurynai, dangiškasis pasiuntiny,
Šv. Laurynai, uolusis tiesos skelbėjau,
Šv. Laurynai, erezijos rykšte,
Šv. Laurynai, nepailstantis sielų išgelbėjimo darbininke,
Šv. Laurynai, žydų atsivertimo palaikytojau,
Šv. Laurynai, tikėjimo kary,
Šv. Laurynai, išmintingasis patarėjau,
Šv. Laurynai, kunigaikščių paguoda,
Šv. Laurynai, karalių džiaugsme,
Šv. Laurynai, daugelio žemių ir karalysčių gelbėtojau,
Šv. Laurynai, vargšų ir kenčiančiųjų tėve,
Šv. Laurynai, didysis stebukladary,
Šv. Laurynai, Dievo tarne, vertas visos garbės,
Šv. Laurynai, Pranciškonų serafiškojo ordino puošmena,
Viešpatie, šventojo tėvo Lauryno Brindiziečio, iškelto į dangaus šlovės sostą, užtarimu, Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!
Kad mes jo pavyzdžiu neturto lobį padarytume savuoju, Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!
Kad atkakliai laikytumėmės Dievo ir šventosios Bažnyčios įsakymų, Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!
Kad mes, turtingi savo neturtu, pasipuošę skaistumu ir šventu paklusnumu, mėgautumėmės amžinąja palaima, Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!
Jėzau Kristau, pasirinkęs savo tarną Lauryną apaštališkajam gyvenimui, Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!
Jėzau Kristau, papuošęs savo kunigą Lauryną pranciškoniškąja meile Tau ir savo Motinai Mergelei Marijai, Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!
Jėzau Kristau, apdovanojęs šventąjį Lauryną ašarų, įvairių kalbų, ekstazės, tvirtumo ir išminties dovanomis, Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!
Jėzau Kristau, suteikęs savo kunigui Laurynui susitelkimo ir atsidavimo malonę švenčiant šv. Mišias, Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!
Jėzau Kristau, praturtinęs savo tarną Lauryną didžiausio neturto perlu, Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!
Jėzau Kristau, pagerbęs savo tarną Lauryną brangia angeliško skaistumo puošmena, Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!
Jėzau Kristau, padaręs savo tarną Lauryną galingą žodžiais ir darbais, Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!
Jėzau Kristau, išskyręs savo tarną Lauryną daugybe išgydymų ir stebuklų, Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!
Jėzau Kristau, pašlovinęs savo tarną Lauryną pergale prieš Šventosios Bažnyčios priešus, Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!
Jėzau Kristau, paskyręs savo tarnui Laurynui būti visos krikščionybės ramybės angelu, Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!
Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Laurynai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Dieve, suteikęs savo išpažinėjui Laurynui patarimo ir tvirtumo dvasią, kad galėtų atlikti sunkiausius uždavinius Tavo vardui ir sielų išgelbėjimui, suteiki ir mums tą pačią dvasią, kad gebėtume žinoti savo pareigas ir per jo užtarimą jas įvykdyti. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Liepos 21 d. minimas  šventasis Laurynas Brindizietis (1559-1619),
gimęs Giulio Cesare Russo vardu, kapucinas, Bažnyčios daktaras
Iš anglų kalbos vertė Lina Kievišienė