ŠV. JĖZAUS VEIDO LITANIJA                                        INDEX

 Kýrie, eléison!
Christe, eléison! Kýrie, eléison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,
Šventasis gyvojo Dievo Sūnaus Veide,
Šventasis Veide, Dievo didybės atspindy,
Šventasis mūsų Atpirkėjo Veide,
Šventasis Veide, aptekęs kruvinu agonijos prakaitu,
Šventasis Veide, pažemintas išdaviko bučinio,
Šventasis Veide, žiauriai kumščiais daužytas,
Šventasis Veide, gėdingai uždengtas,
Šventasis Veide, nendre muštas,
Šventasis Veide, erškėčių sužeistas,
Šventasis Veide, žaizdų karščio ir troškulio kankintas,
Šventasis Veide, skausmo ašaromis aplaistytas,
Šventasis Veide, Veronikos drobulėje atsispaudęs,
Šventasis Veide, piktžodžiavimų įžeistas,
Šventasis Veide, nuleistas mirštant ant kryžiaus,
Šventasis Veide, prisikėlime nušvitęs,
Šventasis Veide, visų angelų ir šventųjų džiaugsme,
Šventasis Veide, nuliūdusiųjų paguoda,
Šventasis Veide, kurį garbindami tikimės pagalbos nelaimėse, 

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums. Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melskimės
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, parodyk mums savo Veidą, atgręžk į mus savo šventąjį žvilgsnį, ir mes būsime išganyti. Amen.

ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĖS MALDA Į ŠV. JĖZAUS VEIDĄ

O Jėzau, savo baisioje kančioje Tu tapai „žmonių pajuoka ir skausmų vyru“. Aš garbinu Tavo dieviškąjį Veidą, kuriame švyti dievystės grožis ir švelnumas, kuris dėl manęs tapo „raupsuotojo“ (Iz 53, 4) veidu. Jo sudarkytuose bruožuose aš atpažįstu Tavo begalinę meilę. Aš degu troškimu Tave mylėti ir noriu prisidėti prie to, kad būtum visų žmonių mylimas.
Ašaros, kurios taip gausiai iš Tavo akių teka, man primena brangius perlus. Aš norėčiau juos visus surinkti ir jų begaline verte išpirkti vargšų nusidėjėlių sielas.
O Jėzau, Tavo Veido grožis begalinis, jis apžavėjo mano širdį! Aš sutinku čia žemėje atsisakyti Tavo žvilgsnio saldumo, Tavo tyro bučinio, tačiau meldžiu Tavęs: įspausk savo dievišką atvaizdą į mano širdį ir uždek mane savąja meile, kad gyvenčiau vien Tau ir jau greit nukeliaučiau į dangų, kur amžiais regėsiu Tavo šlovingąjį Veidą. Amen.