SEPTYNIŲ ŠVENTŲJŲ TĖVŲ SERVITŲ LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Sveika Marija, Mergelių Mergele, melski už mus
Ištikimoji ir maldingoji Mergele,
Išmintingoji ir Įžvalgioji Mergele,
Viešpaties tarnaite,

Sveika Marija, Dievo Motina, melski už mus
Kristaus ir Išganytojo Motina,
Naujosios žmonijos ir Sielvarto Motina,
Malonės ir Gailestingumo Motina,

Sveika Marija, išminties soste, melski už mus
Dvasios buveine ir Šventumo šventykla,
Sandoros skrynia,
Rojaus vartai ir Kelias į dangų,

Sveika Marija, vargšų paguoda, melski už mus
Silpnųjų priebėga ir Sergančiųjų sveikata,
Piligrimų vadove ir Nusidėjėlių viltie, melski už mus
Dievo tarnų džiaugsme, melski už mus

Sveika Marija, šventumo pavyzdy, melski už mus
Nuolankumo ir Paklusnumo pavyzdy,
Tvirtumo ir Maldingumo pavyzdy,
Tarnystės pavyzdy,

Sveika Marija, gyvybės šaltini, melski už mus
Šviesos ir Grožio šaltini,
Džiaugsmo ir Malonės šaltini,
Vienybės šaltini, melski už mus

Sveika Marija, nuolankiųjų karaliene, melski už mus
Švelnioji ir Širdies tyrumo karaliene,
Taikos kūrėjų ir Gailestingųjų karaliene,
Dievo tarnų karaliene,

Šv. Juozapai, melski už mus
Šv. Jonai Krikštytojau, melski už mus
Šventieji Petrai ir Pauliau, melskite už mus
Šv. Augustinai, melski už mus

Septyni šventieji tėvai, melskite už mus
Septyni šv. tėvai, Švč. M. Marijos tarnų ordino įkūrėjai,
Septyni šv. tėvai, šlovingi patriarchai,
Septyni šv. tėvai, Dievo ieškotojai,
Septyni šv. tėvai, Dievo Tėvo garbintojai,
Septyni šv. tėvai, Kristaus mokiniai,
Septyni šv. tėvai, Šventosios Dvasios balsas,
Septyni šv. tėvai, karštai Dievo Motiną Mariją mylėję,
Septyni šv. tėvai, Dangaus patvirtinti Marijos tarnais,
Septyni šv. tėvai, Dievo Motinos pasirinkti skleisti atsidavimą Jos Sopulingajai Širdžiai,
Septyni šv. tėvai, Dievo Sūnaus kančią ir Jo švenčiausiosios Motinos skausmą savo širdyse giliai įspaudę,
Septyni šv. tėvai, Marijos įkvėpti, palikti pasaulį ir gyventi atsiskyrėlių gyvenimą pasirinkę,
Septyni šv. tėvai, savo kilnumą ir pasaulio malonumus atmetę,
Septyni šv. tėvai, savo dvasią mąstymu apie švento tikėjimo tiesas maitinę
Septyni šv. tėvai, sunkiomis atgailomis savo kūną nukryžiavę
Septyni šv. tėvai, visus sprendimus maldoje Marijai patikėdavę,
Septyni šv. tėvai, gerieji ir gailestingieji tarnai,
Septyni šv. tėvai, ištikimieji ir budrieji tarnai,
Septyni šv. tėvai, aukščiausio šventumo didvyriai
Septyni šv. tėvai, vienumos ir tylos vyrai,
Septyni šv. tėvai, atgailos ir maldos vyrai,
Septyni šv. tėvai, Gerosios Naujienos pasiuntiniai,
Septyni šv. tėvai, Dangaus karalystės statytojai,
Septyni šv. tėvai, draugystės šaukliai,
Septyni šv. tėvai, ramybės skleidėjai,
Septyni šv. tėvai, Žodžio tarnai,
Septyni šv. tėvai, Šventosios Marijos tarnai,
Septyni šv. tėvai, brolių ir seserų Dieve tarnai,
Septyni šv. tėvai, vargšų tarnai,
Septyni šv. tėvai, nusidėjėlius į atgailą kvietę,
Septyni šv. tėvai, pilietines nesantaikas nuraminti žodžiu ir atgaila stengęsi,
Septyni šv. tėvai, atsidėję misijai, iš tikinčiųjų širdžių išrauti ydas ir nedorybes,
Septyni šv. tėvai, atsimetėlius į klusnumą Romos popiežiui sugrąžinti siekę,
Septyni šv. tėvai, tikinčiuosius Švenčiausios Mergelės Marijos sopulius atjausti raginę,
Septynių šventųjų tėvų pavyzdžiu Kristaus pasekėjais būti išmokyti teikis,
-Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie
Septynių šventųjų tėvų pavyzdžiu nepaliaujamai drauge Dievui gyrių giedoti išmokyti teikis,
Septynių šventųjų tėvų pavyzdžiu kaip vaikai, susirinkę prie tėvo stalo, gyvenimo duona dalintis išmokyti teikis,
Septynių šventųjų tėvų pavyzdžiu tyloje Dvasios balsą išgirsti ir išgirstu žodžiu savo tikėjimą sustiprinti išmokyti teikis,
Septynių šventųjų tėvų pavyzdžiu prie drabužių, maisto ar namų neprisirišant gyventi išmokyti teikis,
Septynių šventųjų tėvų pavyzdžiu tik Dievo karalystės ir Jo teisumo ieškoti išmokyti teikis,
Septynių šventųjų tėvų pavyzdžiu dėl Bažnyčios gyventi, kentėti ir mirti išmokyti teikis,
Septynių šventųjų tėvų pavyzdžiu Taikos evangeliją skelbti išmokyti teikis,
Septynių šventųjų tėvų pavyzdžiu kaip ieškoti Dievo ir tarnauti Marijai išmokyti teikis,
Septynių šventųjų tėvų pavyzdžiu Dievą labiau už viską mylėti išmokyti teikis,
Septynių šventųjų tėvų pavyzdžiu savo gyvenimą tarnaujant kitiems pašvęsti išmokyti teikis,
Septynių šventųjų tėvų pavyzdžiu į kiekvieną piktumą gerumu atsakyti išmokyti teikis,
Septynių šventųjų tėvų pavyzdžiu visada vargstantiems padėti ir juos kamuojantį skausmą palengvinti išmokyti teikis,
Septynių šventųjų tėvų pavyzdžiu mūsų širdis draugystei visiems žmonėms atverti išmokyti teikis,
Septynių šventųjų tėvų pavyzdžiu širdimi ir protu susivienijus į mūsų Tėvo namus vieningai keliauti išmokyti teikis,
Septynių šventųjų tėvų pavyzdžiu Dievui džiaugsme, nesuteptomis rankomis ir tyra širdimi tarnauti išmokyti teikis,
Septynių šventųjų tėvų pavyzdžiu Jėzų iki kryžiaus sekti ir tarnauti Jam išmokyti teikis,
Septynių šventųjų tėvų pavyzdžiu būdami ištikimi įsakymui vieni kitų naštas nešti ir džiugiai vieni kitiems tarnauti išmokyti teikis,
Septynių šventųjų tėvų pavyzdžiu savo gyvenimą į meilės tarnybą Dievo Sūnui ir mūsų broliams bei seserims perkeisti išmokyti teikis,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melskite už mus, septyni šventieji tėvai servitai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės: Meilingasis Dieve, Tu su meile rūpiniesi savo vaikais, pasitikėdami septynių šventųjų tėvų servitų užtarimu, meldžiame, išgirsk mūsų maldą šiandien, leisk patirti Tavo spindinčius gailestingumo lobius ir Tavo guodžiančios rankos galią. Meldžiame per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Vasario 17 dieną minimi Septyni šventieji tėvai, švenčiausiosios Mergelės Marijos tarnai servitai
Florencija, Italija XIII-XIV am.Vertė iš anglų kalbos JB., kun. Mindaugas Malinauskas SJ