Šventojo Grigaliaus Didžiojo litanija                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!

Šventasis Grigaliau, vadinamas Didžiuoju, melski už mus!
Šv. Grigaliau, šventųjų šeimoje gimęs,
Šv. Grigaliau, turtingo Romos senatoriaus sūnau,
Šv. Grigaliau, svarbus Romos politike,
Šv. Grigaliau, silpnos sveikatos, bet stiprios dvasios vyre,

Šv. Grigaliau, vienuolišką gyvenimą nuoširdžiai mylėjęs,
Šv. Grigaliau, vienuoli, pamėgęs vienuolyno tylą,
Šv. Grigaliau, dvasines gėrybes labiau už pasaulietines vertinęs,
Šv. Grigaliau, vyre, Kristaus išmintį pamilęs,
Šv. Grigaliau, į kančios slėpinį įsiskverbęs,

Šv. Grigaliau, didžiulę vadovavimo dovaną gavęs,
Šv. Grigaliau, Dievo pašauktasis eiti į pasaulį,
Šv. Grigaliau, vyre, Dievo pasiuntiniu vadintas,
Šv. Grigaliau, didysis popiežiau, šių pareigų naštą pažinęs,
Šv. Grigaliau, vadinęs save Dievo tarnų tarnu ir tai visu gyvenimu įrodęs,
Šv. Grigaliau, išmintingasis Petro laivo vairininke,

Šv. Grigaliau, tarne prie Dievo Žodžio stalo,
Šv. Grigaliau, nuoširdžią maldą su tarnavimu suderinęs,
Šv. Grigaliau, katalikų tikėjimui pasiaukojęs,
Šv. Grigaliau, Biblijos aiškintojau Šventosios Dvasios šviesoje,
Šv. Grigaliau, tikėjimo tiesų mokytojau,
Šv. Grigaliau, krikščioniškojo tikėjimo grynumo gynėjau,
Šv. Grigaliau, Bažnyčios daktare,

Šv. Grigaliau, Bažnyčios vienybės sergėtojau,
Šv. Grigaliau, tikrojo dialogo mokytojau,
Šv. Grigaliau, Europos tvarkos kūrėjau,
Šv. Grigaliau, barbarų tautų apaštale,
Šv. Grigaliau, Amžinojo miesto gynėjau,
Šv. Grigaliau, ganytojau, romumu prie tikėjimo vedęs,
Šv. Grigaliau, kunige, Eucharistiją mylėjęs,

Šv. Grigaliau, mūsų Kūrėjo atjauta pasitikėjęs,
Šv. Grigaliau, nuolankią tarnystę labiau už titulus vertinęs,
Šv. Grigaliau, užjaučiantis ir gailestingas visiems, kuriems to reikėjo,
Šv. Grigaliau, vargšuose ir kenčiančiuose Kristų atpažinęs,
Šv. Grigaliau, užjautęs vargšus ir jiems atsidavęs,
Šv. Grigaliau, badmečiu Bažnyčios žemės derliumi alkstančius maitinęs,
Šv. Grigaliau, teisingumo ir visuotinės meilės mokytojau,

Šv. Grigaliau, misijas Šiaurės Europoje atnaujinęs,
Šv. Grigaliau, Anglijos tikėjimo pradininke,
Šv. Grigaliau, ganytojau, liturgijos ir giedojimo grožio siekęs,
Šv. Grigaliau, liturgiją pamilęs ir ją reformavęs,
Šv. Grigaliau, krikščioniškojo šlovinimo tėve,

Šv. Grigaliau, ganytojau, siekęs išgelbėti mirusius ištikimuosius,
Šv. Grigaliau, užtarėjau sunkiose situacijose,
Šv. Grigaliau, mokyklų, auklėtojų, mokytojų ir mokinių globėjau,
Šv. Grigaliau, muzikantų, dainininkų, Bažnyčios chorų globėjau,
Šv. Grigaliau, mūsų globėjau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Grigaliau Didysis!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dangiškasis Tėve, tu vedi savo žmones gerumu ir vadovauji mums meile. Šventojo Grigaliaus maldomis suteiki išminties dvasios tiems, kuriuos pakvietei vadovauti savo Bažnyčiai. Tegul Tavo tautos augimas šventume bus amžinas tavo ganytojų džiaugsmas. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo sūnų, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi ir Šventąja Dvasia, per amžius. Amen.

Rugsėjo 3 d. minimas Šventasis popiežius Grigalius Didysis (540 - 604) Roma, Italija
Mokyklų, auklėtojų, mokytojų, mokinių, muzikantų, dainininkų, bažnytinių chorų globėjas
Vertė iš lenkų ir anglų kalbų kun. MMSJ