ŠVENTOJO ALOYZO ORIONE LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Juozapai,

Šventasis Aloyzai Orione, - melski už mus!
Šv. Aloyzai, Dievo Apvaizdos sūnau,
Šv. Aloyzai, visiškai atsidavęs Tėvo Apvaizdai,
Šv. Aloyzai, išugdytas Nukryžiuotojo mokykloje,
Šv. Aloyzai, gyvenęs tam, kad visa būtų atnaujinta Kristuje,
Šv. Aloyzai, pamilęs Mariją, Dievo Motiną,
Šv. Aloyzai, visiškai pasitikintis Švenčiausiąja Mergele,
Šv. Aloyzai, Šventojo Juozapo sekėjau,
Šv. Aloyzai, neturto mylėtojau,
Šv. Aloyzai, nuolankusis ir paklusnusis kunige,
Šv. Aloyzai, skaisčios širdies kunige,
Šv. Aloyzai, našlaičių tėve,
Šv. Aloyzai, besidžiaugiantis jaunimo pasitikėjimu,
Šv. Aloyzai, neturtingiausiųjų šalių misionieriau,
Šv. Aloyzai, ištikimas šventajai Bažnyčiai ir popiežiui,
Šv. Aloyzai, dirbęs ir kentėjęs dėl Bažnyčios vienybės,
Šv. Aloyzai, pasitikėjimo Dievo Apvaizda galiūne,
Šv. Aloyzai, mus mokantis meilės popiežiui,
Šv. Aloyzai, norintis kad skaitytume laiko ženklus,
Šv. Aloyzai, tylaus susikaupimo ir atleidimo pavyzdy,
Šv. Aloyzai, mokantis mus mylėti tuos, kurie mūsų nemyli,
Šv. Aloyzai, patariantis mums visada daryti gera, o pikto - niekam niekada,
Šv. Aloyzai, užtariantis netikinčiuosius,
Šv. Aloyzai, skaistykloje esančių sielų pagalbininke,
Šv. Aloyzai, vargšų ir apleistųjų drauge,
Šv. Aloyzai, vargšų teisių gynėjau,
Šv. Aloyzai, nuliūdusiųjų paguoda,
Šv. Aloyzai, nepailstantis nusidėjėlių ieškotojau,
Šv. Aloyzai, mūsų užtarėjau pas Dievą,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Aloyzai Orione,
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės:
O, Dieve, padaręs, kad šventasis kunigas Aloyzas Orione, pamiltų Kristų Tavo Sūnų visų labiausiai vargšuose ir leidęs, kad ta meilė būtų skiepijama jaunimo širdyse, leisk ir mums, kaip šv. Aloyzui Orione, daryti gailestingumo darbus, kad visi patirtume Tavo Šventosios Apvaizdos švelnumą bei motinišką Bažnyčios globą.
Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris su vienybėje Tavimi gyvena ir viešpatauja Šventojoje Dvasioje, Dievas per visus amžių amžius. Amen.

Kovo 12 d. šv. Aloyzas Orione (1872-1940) Italija
Iš lenkų kalbos vertė Natalija Maciulevičienė