KRISTAUS - KUNIGO ir AUKOS – LITANIJA -2                                        INDEX

 Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Kristau, išgirsk mus.
Kristaus, išklausyk mus.
Tėve, Dangaus Dieve, pasigailėk mūsų.
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau,Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,
Jėzau, Kunige per amžius, pasigailėk mūsų.
Jėzau, Dievo pavadintas Kunigu pagal Melchizedeko pavyzdį, pasigailėk mūsų.
Jėzau, Kunige, kurį Dievas patepė Šventąją Dvasia ir galybe, pasigailėk mūsų.
Jėzau, Kunige didysis...,
Jėzau, Kunige, iš žmonių paimtas...,
Jėzau, Kunige, žmonėms paskirtas...,
Jėzau, Kunige mūsų tikėjimo...,
Jėzau, Kunige, kuris esi vertas didesnės garbės negu Mozė...,
Jėzau, Kunige tikrosios šventovės,
Jėzau, Kunige būsimųjų gėrybių,
Jėzau, Kunige šventas, nekaltas ir skaisčiausias,
Jėzau, Kunige ištikimiausias,
Jėzau, Kunige gailestingiausias,
Jėzau, Kunige pasiaukojantis,
Jėzau, karštai mylintis Dievą ir žmones,
Jėzau, per amžius tobulas,
Jėzau, Kunige, kuris įžengei į dangų,
Jėzau, Kunige, sėdintis Visagalio dešinėje aukštybėse,
Jėzau, Kunige, užtariantis mus Dievo akivaizdoje,
Jėzau, Kunige, kuris mums atvėrei naują ir gyvą kelią,
Jėzau, Kunige, kuris pamilai mus ir savo Krauju nuplovei mūsų nuodėmes,
Jėzau, Kunige, kuris pats save atidavei kaip auką ir ostiją Dievui,
Jėzau, Auka Dievo ir žmonių,
Jėzau, Auka šventoji,
Jėzau, Auka skaisčioji,
Jėzau, Auka, Dievo priimtoji,
Jėzau, Auka susitaikymo,
Jėzau, Auka iškilmingoji,
Jėzau, Auka šlovės,
Jėzau, Auka taikos,
Jėzau, Auka permaldavimo,
Jėzau, Auka išganymo,
Jėzau, Auka, kuria pasitikime ir per kurią galime drąsiai eiti prie Dievo,
Jėzau, Auka, kuri iš dviejų padarė vieną,
Jėzau, Auka, nuo pasaulio pradžios aukotoji,
Jėzau, Auka, gyva per visus amžius.
Būk mums gailestingas, atleisk mums, Jėzau.
Būk mums gailestingas, išklausyk mus, Jėzau.
Nuo visokių piktybių, išgelbėk mus, Jėzau.
Nuo neapgalvoto atėjimo tarnauti Bažnyčiai, išgelbėk mus, Jėzau.
Nuo šventvagystės nuodėmės, išgelbėk mus, Jėzau.
Nuo nesivaldymo dvasios, išgelbėk mus, Jėzau.
Nuo pinigų vaikymosi...,
Nuo visokio godumo...,
Nuo bažnytinio turto blogo naudojimo...,
Nuo pasaulio ir jo tuštybių meilės...,
Nuo netinkamo šventųjų Paslapčių atlikimo...,
Per amžinąją Savo Kunigystę,
Per šventąjį Dieviškumo patepimą, kuriuo Dievas Tėvas tave padarė Kunigu...,
Per Savo kunigiškąją dvasią...,
Per Savo tarnavimą, kuriuo žemėje išgarsinai Savo Tėvą,
Per kruviną Savęs paaukojimą vieną kartą ant Kryžiaus,
Per tą pačią auką, kasdien altoriuje atnaujinamą,
Per Dievo valdžią, kurią kaip vienintelis ir nematomas Kunigas vykdai per savo kunigus,
Kad visų Bažnyčios tarnų šventą dievobaimingumą išlaikyti teiktumeis, Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie.
Kad juos pripildytum Savo kunigystės dvasios, Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie.
Kad kunigų lūpos saugotų mokslą, Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie.
Kad į Savo pjūtį nepailstančių darbininkų atsiųsti teiktumeis, Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie.
Kad Savo tarnus liepsnojančiais deglais paverstum...,
Kad ganytojus pagal Savo Širdį pažadinti teiktumeis...,
Kad visi kunigai būtų be priekaištų ir be dėmės...,
Kad visi, kurie pamatys altorių tarnus, Viešpatį pagarbintų...,
Kad aukotų Tau aukas teisingai...,
Kad per juos Švenčiausiojo Sakramento šlovę išplatinti teiktumeis...,
Kunige ir Auka, Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums. Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melskimės
Dieve, Savo Bažnyčios Šventintojau ir Sarge,
pažadink joje per Savo Dvasią
tinkamus ir ištikimus šventųjų Paslapčių tvarkytojus,
kad per jų tarnavimą ir jų pavyzdžiu,
Tau padedant,
krikščionys eitų į išganymo kelią.
Dieve,
Tu įsakei besimelžiantiems ir pasninkaujantiems
mokiniams paskirti Paulių ir Barnabą darbui,
kuriam juos numatei,
būk dabar su Savo Bažnyčia, kuri laikosi malda,
ir parodyk tuos, kuriuos išrinkai Savo tarnybai.
Per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.