ŠVENTŲJŲ KOZMO IR DAMIJONO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Motina, melski už mus!
Šv. Lukai, gydytojų globėjau, melski už mus!
Šventieji Kozmai ir Damijonai, melskite už mus!
Šv. Kozmai ir Damijonai, šventieji tikėjimo ir meilės dvyniai,
Šv. Kozmai ir Damijonai, broliai gailestingieji gydytojai,
Šv. Kozmai ir Damijonai, broliai Dievo kankiniai,
Šv. Kozmai ir Damijonai, Aukščiausiojo tarnai,
Šv. Kozmai ir Damijonai, Kristaus sekėjai,
Šv. Kozmai ir Damijonai, nenuilstantys meilės didvyriai,
Šv. Kozmai ir Damijonai, Dievo šlovės šaukliai,
Šv. Kozmai ir Damijonai, mokslo vyrai,
Šv. Kozmai ir Damijonai, tikro broliškumo paveiksle,
Šv. Kozmai ir Damijonai, angelų bičiuliai,
Šv. Kozmai ir Damijonai, kilę iš arabų kraštų,
Šv. Kozmai ir Damijonai, Diokleciano laikų kankiniai,
Šv. Kozmai ir Damijonai, sielų ir kūnų gydytojai,
Šv. Kozmai ir Damijonai, atkaklūs tikėjimo gynėjai,
Šv. Kozmai ir Damijonai, tiesos apaštalai,
Šv. Kozmai ir Damijonai, savo dovanas vargšams veltui daliję,
Šv. Kozmai ir Damijonai, Dievo Žodžio skelbėjai,
Šv. Kozmai ir Damijonai, didvyriški Evangelijos liudytojai,
Šv. Kozmai ir Damijonai, gailestingosios meilės tarnai,
Šv. Kozmai ir Damijonai, dangaus turtų troškę,
Šv. Kozmai ir Damijonai, teisumo paveiksle,
Šv. Kozmai ir Damijonai, meilės paveiksle,
Šv. Kozmai ir Damijonai, pamaldumo paveiksle,
Šv. Kozmai ir Damijonai, nuostabūs savo dorybėmis,
Šv. Kozmai ir Damijonai, gerumu spindintys,
Šv. Kozmai ir Damijonai, didžiai gailestingi,
Šv. Kozmai ir Damijonai, meile liepsnojantys,
Šv. Kozmai ir Damijonai, nuolankumu papuošti,
Šv. Kozmai ir Damijonai, švelnumo paveiksle,
Šv. Kozmai ir Damijonai, bičiuliai gyvenime ir mirtyje,
Šv. Kozmai ir Damijonai, kankinių mirtimi mirti pasirengę,
Šv. Kozmai ir Damijonai, kankinimuose džiugūs ir ištvermingi,
Šv. Kozmai ir Damijonai, dėl Kristaus meilės persekioti,
Šv. Kozmai ir Damijonai, dėl krikščionių tikėjimo kankinti,
Šv. Kozmai ir Damijonai, angelo išgelbėti, kad nepaskęstumėte,
Šv. Kozmai ir Damijonai, iš jūros gelmių išlaisvinti,
Šv. Kozmai ir Damijonai, strėlėmis kankinami nenukentėję,
Šv. Kozmai ir Damijonai, iš ugnies nuostabiai ištrūkę,
Šv. Kozmai ir Damijonai, visokios priespaudos nugalėtojai,
Šv. Kozmai ir Damijonai, iki mirties ištikimi,
Šv. Kozmai ir Damijonai, dėl Viešpaties nukirsdinti,
Šv. Kozmai ir Damijonai, gydytojų paveiksle,
Šv. Kozmai ir Damijonai, galingi savo stebuklais,
Šv. Kozmai ir Damijonai, šlovingi savo gydymo dovana,
Šv. Kozmai ir Damijonai, kurių kapai gerbiami dėl gausių stebuklų,
Šv. Kozmai ir Damijonai, išgydę imperatorių Justinianą,
Šv. Kozmai ir Damijonai, kuriems imperatorius paskyrė bažnyčią Konstantinopolyje,
Šv. Kozmai ir Damijonai, visos Rytų Bažnyčios gerbiami,
Šv. Kozmai ir Damijonai, kurių kultas ir mus pasiekė,
Šv. Kozmai ir Damijonai, kuriuos nuolat minime iškilmingose šv. Mišiose,
Šv. Kozmai ir Damijonai, malonių dalytojai,
Šv. Kozmai ir Damijonai, vargstančiųjų pagalba,
Šv. Kozmai ir Damijonai, silpnųjų tvirtove,
Šv. Kozmai ir Damijonai, prispaustųjų prieglobsti,
Šv. Kozmai ir Damijonai, ligonių viltie,
Šv. Kozmai ir Damijonai, galingieji globėjai ir sergėtojai,
Šv. Kozmai ir Damijonai, nusidėjėlių gynėjai,
Šv. Kozmai ir Damijonai, išlaisvintojai nuo demonų,
Šv. Kozmai ir Damijonai, pastoti norinčių moterų sergėtojai,
Šv. Kozmai ir Damijonai, kūdikių sergėtojai,
Šv. Kozmai ir Damijonai, dvynių globėjai,
Šv. Kozmai ir Damijonai, vaistininkų globėjai,
Šv. Kozmai ir Damijonai, chirurgų globėjai,
Šv. Kozmai ir Damijonai, gydytojų globėjai,
Šv. Kozmai ir Damijonai, kurių užtarimo maldaujame,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melskite už mus, šventieji Kozmai ir Damijonai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės.
Visagali Dieve, suteik mums, prašantiems Tavo šventųjų kankinių Kozmo ir Damijono užtarimo, malonę būti išlaisvintiems nuo visų mums gresiančių blogybių ir sulaukti Tavo gerumo. Pasigailėk ligonių, kurie šaukiasi Tavo gailestingumo ir išgydymo, kad minėdami Tavo šventuosius pašlovintume Kristų, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

Šventieji Kozmas ir Damijonas, mirę apie 287 metus Romoje.
Chirurgų, medikų, dantistų, vaistininkų, veterinarų, vaikų apsaugos, gimdymo namų, vaikų namų, vaikų dienos centrų, vaikų ugdymo namuose, kirpėjų, konditerių, nuo išvaržų ir epideminių ligų globėjai.
I
š prancūzų, portugalų, italų, lenkų kalbų vertė kun. MMSJ