PALAIMINTOJO JURGIO POPIELUŠKO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!

Palaimintasis kankiny Jurgi, melski už mus!
Pal. Jurgi, drąsusis Kristaus sekėjau,
Pal. Jurgi, ištikimasis Evangelijos liudytojau,
Pal. Jurgi, sutelkęs dėmesį į Išganytojo kryžių,
Pal. Jurgi, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo gerbėjau,
Pal. Jurgi, nuo vaikystės atsidavęs Dievui,
Pal. Jurgi, augęs pamaldžioje šeimoje
Pal. Jurgi, uolusis altoriaus patarnautojau,
Pal. Jurgi, stengęsis sekti šventaisiais,
Pal. Jurgi, ištikimas savo pašaukimui,
Pal. Jurgi, žmogaus orumo gynėjau,
Pal. Jurgi, negimusios gyvybės gynėjau,
Pal. Jurgi, gailestingas kenčiantiems,
Pal. Jurgi, jautrus patekusiems į sunkią padėtį,
Pal. Jurgi, gerasis darbininkų ganytojau,
Pal. Jurgi, nugalėti blogį gėriu mokantis,
Pal. Jurgi, narsumo ir solidarumo puoselėtojau,
Pal. Jurgi, Evangelijos vertybių saugotojau,
Pal. Jurgi, įspėjantis atsisakyti keršto,
Pal. Jurgi, vilties advokate,
Pal. Jurgi, nepagrįstai apkaltintas,
Pal. Jurgi, žiauriai kankintas,
Pal. Jurgi, kunigystei iki pabaigos ištikimas,
Pal. Jurgi, tiesos ir laisvės kankiny,
Pal. Jurgi, užtarėjau Bažnyčios ir tautos reikaluose,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, palaimintasis Jurgi!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Visagali ir amžinasis Dieve, savo begalinėje išmintyje pašaukęs palaimintąjį kunigą Jurgį būti ištikimu Evangelinės meilės liudytoju, pažvelk į jo mirtį kankiniu ginant savo tikėjimą ir žmogaus orumą bei jo atsakingą veikimą patiriamos neteisybės akivaizdoje, suteik mums malonę gyventi tikroje laisvėje, kad gėris visada įveiktų blogį. Per Kristų, mūsų Viešpatį, Amen.

Palaimintasis kunigas Jurgis Popieluško (Jerzy Popiełuszko) (1947-1984)
Kankinys už tikėjimą ir tėvynės laisvę, Solidarumo judėjimo globėjas.
I
š anglų kalbos vertė JB