ŠV. KLOTILDOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šv. Klotilda, melski už mus!
Šv. Klotilda, nuolankioji, kantrioji ir švelnioji,
Šv. Klotilda, nepajudinama tikėjime,
Šv. Klotilda, viltingoji be kliaudos,
Šv. Klotilda, ugningoji meilėje,
Šv. Klotilda, atkaklioji maldoje,
Šv. Klotilda, įkvėptoji misioniere pagelbėti savo sutuoktiniui,
Šv. Klotilda, savo malda ir pavyzdžiu laimėjusi savo sutuoktinio karaliaus Chlodvigo atsivertimą,
Šv. Klotilda, priebėga atsivertusiems į tikėjimą,
Šv. Klotilda, žmonos pavyzdy,
Šv. Klotilda, motinos pavyzdy,
Šv. Klotilda, našlių prieglobsti ir paguoda,
Šv. Klotilda, Viešpaties palaimintoji visuose išbandymuose,
Šv. Klotilda, sudužusios širdies motina,
Šv. Klotilda, didvyriškos sielos galiūne,
Šv. Klotilda, visada pasitikinti Švč. Mergele Marija,
Šv. Klotilda, pamaldžioji Šv. Martynui ir šv. Žermenai,
Šv. Klotilda, vyskupo Remigijaus drauge ir bendradarbe,
Šv. Klotilda, Šv. Genovaitės sielos drauge,
Šv. Klotilda, dalijusi savo turtus Bažnyčiai ir vargšams,
Šv. Klotilda, vienuolynų įkūrėja,
Šv. Klotilda, bažnyčių statytoja,
Šv. Klotilda, kilusi iš krikščioniškosios Prancūzijos lopšio,
Šv. Klotilda, savo tėvynės tikėjimo motina,
Šv. Klotilda, šventoji Prancūzijos karaliene,
Šv. Klotilda, mūsų užtarėja,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Dėl šv. Klotildos maldų ir nuopelnų
Būk mums maloningas, Viešpatie!
Melskimės. Viešpatie, pažvelk maloningai į žemės tautas, ypač į Prancūziją, ir suteik joms ištikimo tikėjimo dovaną, o šv. Klotildos užtarimu įkvėpk nuoširdžiai prisirišti prie krikščioniškojo tikėjimo ir papročių. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 Birželio 4 d. minima Šventoji karalienė Klotilda (Clothilde, Clotilda, Clotild, Rotilde, Chrodechildis, Chlodechildis)
~474 ‎Lionas‎, Burgundija, Prancūzija +545 Turas, Prancūzija. Karaliaus Chlodvigo I žmona
Globėja tiltų, įvaikintų vaikų, tėvų, ištremtųjų, našlių, neįgaliųjų.
VERTĖ: iš prancūzų kalbos kun. MMSJ