JĖZAUS VARDO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Jėzau, išgirsk mus!
Jėzau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Jėzau, Dievo Sūnau,   pasigailėk mūsų!
Jėzau, Tėvo atspindy, 
Jėzau, amžinai spinduliuojančioji šviesa, 
Jėzau, garbės valdove, 
Jėzau, teisingumo saule, 
Jėzau, Mergelės Marijos Sūnau, 
Jėzau meilingasis, 
Jėzau nuostabusis, 
Jėzau, galingasis Dieve, 
Jėzau, ateities Tėve, 
Jėzau, išganymo skelbėjau, 
Jėzau galingasis, 
Jėzau kantrusis, 
Jėzau klusnusis, 
Jėzau romusis ir nuolankiaširdi, 
Jėzau, skaistumo mylėtojau, 
Jėzau, mūsų mylėtojau, 
Jėzau, taikos Dieve,
Jėzau, gyvybės davėjau,
Jėzau, dorybių mokytojau,
Jėzau, uolusis sielų gelbėtojau, 
Jėzau, mūsų Dieve, 
Jėzau, mūsų priegloba, 
Jėzau, vargšų tėve, 
Jėzau, tikinčiųjų brangenybe, 
Jėzau, gerasis ganytojau, 
Jėzau, tikroji šviesa, 
Jėzau, amžinoji išmintie, 
Jėzau, begalini gerume,
Jėzau, mūsų kely ir gyvenime, 
Jėzau, angelų džiaugsme, 
Jėzau, patriarchų valdove, 
Jėzau, apaštalų mokytojau, 
Jėzau, evangelistų įkvėpėjau, 
Jėzau, kankinių tvirtume, 
Jėzau, išpažinėjų šviesa, 
Jėzau, mergelių skaistume, 
Jėzau, visų šventųjų vainike,
Būk mums maloningas, atleisk mums Jėzau!
Būk mums maloningas, išklausyk mus Jėzau!
Nuo visokio blogio| gelbėk mus, Jėzau!
Nuo visokių nuodėmių 
Nuo Tavęs įžeidimo 
Nuo velnio žabangų 
Nuo neskaisčių polinkių
Nuo amžinosios mirties 
Nuo Tavo įkvėpimų niekinimo
Savo gimimu iš Marijos  gelbėk mus, Jėzau!
Savo kūdikystės žavesiu 
Savo dievišku gyvenimu 
Savo darbais ir sielvartais 
Savo kančia ir kruvinu prakaitu
Savo vienatve, kenčiant ant kryžiaus, 
Savo merdėjimu 
Savo mirtimi ir palaidojimu 
Savo prisikėlimu iš numirusių
Savo įžengimu į dangų 
Švenčiausiojo Sakramento dovana 
Savo džiaugsmais ir palaima 
Savo garbe amžinąja

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Jėzau!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Jėzau!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Jėzau, išgirsk mus!
Jėzau, išklausyk mus!

Melskimės. Leisk mums, Viešpatie, visuomet Tavęs išganingai bijoti ir Tave nuoširdžiai mylėti, nes Tu niekuomet nenustoji vadovavęs tiems, kurie Tave myli. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.