Šventojo Jeronimo  LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Marija, mylima Dievo Tėvo dukra, melski už mus!
Šventoji Marija, Dievo Sūnaus Motina, melski už mus!
Šventoji Marija, Šventosios Dvasios nuotaka, melski už mus!

Šv. Mykolai Arkangele, melski už mus!
Šventieji Dievo angelai, melskite už mus!
Šventieji apaštalai ir evangelistai, melskite už mus!
Šv. Popiežiau Damazai, melski už mus!
Šventasis Jeronimai, melski už mus!

Šv. Jeronimai, Bažnyčios daktare,
Šv. Jeronimai, Bažnyčios mokytojau ir tėve,
Šv. Jeronimai, tikėjimo tyrumo globėjau,
Šv. Jeronimai, tikrasis paties Dievo ieškotojau,
Šv. Jeronimai, išpažįstantis tikrąjį tikėjimą vadove,

Šv. Jeronimai, nepaprastai gabus mokslams nuo pat jaunystės,
Šv. Jeronimai, pažinimo ieškodamas į širdį Dievą įsileidęs,
Šv. Jeronimai, išsilavinusių ir šventų dvasininkų gerai įtakai atviras,
Šv. Jeronimai, pažinti savo sielos į vienumą pasitraukęs,
Šv. Jeronimai, vienuolių atsiskyrėlių pavyzdy,
Šv. Jeronimai, negalią ir kūno pagundų puolimus dykumoje pažinęs,
Šv. Jeronimai, griežto pasninko ir kruopštaus darbo laikęsis,
Šv. Jeronimai, pripažinęs popiežiaus primatą ir sutikęs daryti, ką tik jis lieps,
Šv. Jeronimai, Šventuosius Raštus geriausiai išstudijavęs,
Šv. Jeronimai, Bibliją į lotynų kalbą išvertęs,
Šv. Jeronimai, šventumu, išsilavinimu ir sąžiningumu stebinęs,
Šv. Jeronimai, šventųjų vadove,
Šv. Jeronimai, dvasininkiją atsinaujinti kvietęs,
Šv. Jeronimai, Kristaus gailestingumu tvirtai įtikėjęs,

Šv. Jeronimai, pirmasis davęs Bažnyčiai visą Biblijos vertimą iš originalių kalbų,
Šv. Jeronimai, ištikimasis ir įkvėptasis Šventojo Rašto vertėjau,
Šv. Jeronimai, ištikimasis Šventojo Rašto išminties tyrinėtojau,
Šv. Jeronimai, gausių dvasinių raštų autoriau,

Šv. Jeronimai, širdies kunige, klusnusis Šventajai Dvasiai,
Šv. Jeronimai, ištikimasis Bažnyčios paskirtasis ganytojau,

Šv. Jeronimai, uolusis tikėjimo tiesų gynėjau,
Šv. Jeronimai, klusnusis Viešpaties malonės skelbėjau,
Šv. Jeronimai, atsiskyrėli ir maldininke už pasaulio ir Bažnyčios reikmes,
Šv. Jeronimai, nuoširdaus atsivertimo skatintojau,
Šv. Jeronimai, evangeliškos išminties mokytojau,
Šv. Jeronimai, Bažnyčiai gėrio siekiantis ganytojau,
Šv. Jeronimai, mūsų globėjau ir mūsų vadove,

Šv. Jeronimai, žvelgiantis į Aukščiausiojo veidą, išmelsk mums tikėjimo atkaklumo, melski už mus!
Šv. Jeronimai, spindintis begaline Dievo meile, išmelsk mums tyros meilės ir gilaus nuolankumo, melski už mus!
Šv. Jeronimai, užtariantis įgytą Dievo paveldą, išmelsk mums palaimos, melski už mus!
Šv. Jeronimai, kuris džiaugiesi šventąja Jeruzale, išmelsk mums maldos dvasios, melski už mus!
Šv. Jeronimai, kuris esi priešais Avinėlio sostą, išmelsk mums kryžiaus išminties, melski už mus!
Šv. Jeronimai, kuris semiesi iš gyvenimo šaltinio, išmelsk mums malonę paklusti Šventajai Dvasiai, melski už mus!
Šv. Jeronimai, esantysis šalia Kristaus apaštalų, išmelsk mums uolumo skelbti Evangeliją, melski už mus!
Šv. Jeronimai, kuriam patinka šventųjų bendravimas, išmelsk mums meilės Šventajam Raštui ir Bažnyčiai, melski už mus!
Šv. Jeronimai, kuris sėdi prie Dangaus Karalystės puotos stalo, išmelsk mums šlovės vainiką, melski už mus!

Šv. Jeronimo užtarimu, suteik malonę, apmąstant Biblijos žodžius rasti mūsų Viešpatį Jėzų,
Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!
Šv. Jeronimo užtarimu, suteik malonę mylėti šį Žodį ir gyventi juo kiekvieną dieną,
Šv. Jeronimo užtarimu, suteik malonę, išgelbėk mus nuo klaidų, kurios bando įsiskverbti į Bažnyčios mokymą,
Šv. Jeronimo užtarimu suteik malonę atstumti Biblijos tiesai prieštaraujančias teorijas,
Šv. Jeronimo užtarimu suteik malonę augti tikėjime su meile Tavo Žodžiui,
Šv. Jeronimo užtarimu, suteik malonę vykdyti Dievo Žodį ir likti jam ištikimiems,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Jeronimai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, Šventosios Dvasios galia padaręs šventąjį Jeronimą tikru Kristaus ir Šventojo Rašto išminties mylėtoju, leisk ir mums jo pavyzdžiu ir užtarimu būti atnaujintiems tikėjimo dvasioje, kad galėtume nešti tikruosius krikščioniškojo gyvenimo vaisius.Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Iš kroatų ir anglų kalbų vertė kun. MMSJ