ŠVENTOJO STANISLOVO KAZIMIERAIČIO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis, Stanislovai Kazimieraiti, melski už mus!
Šv. Stanislovai, ištikimasis evangelinių tiesų vykdytojau,
Šv. Stanislovai, apaštališkojo gyvenimo sekėjau,
Šv. Stanislovai, Nukryžiuotojo Išganytojo žaizdų garbintojau,
Šv. Stanislovai, suburiantis tikinčiuosius prie vieno eucharistinio stalo,
Šv. Stanislovai, apsimarinimo ir Kryžiaus mylėtojau,
Šv. Stanislovai, uolusis Mergelės Marijos garbintojau,
Šv. Stanislovai, krikščioniškųjų dorybių pavyzdy,
Šv. Stanislovai, pasaulio tuštybės niekintojau,
Šv. Stanislovai, nuolankumo ir kantrumo pavyzdy,
Šv. Stanislovai, broliškos meilės skleidėjau,
Šv. Stanislovai, skaistumo mylėtojau,
Šv. Stanislovai, pamokslininke, teisingai aiškinantis Dievo Žodį,
Šv. Stanislovai, teologijos ir Šventojo Rašto mokytojau
Šv. Stanislovai, rūpestingas jaunų vienuolių auklėtojas,
Šv. Stanislovai, nepailstantis Dievo tautos nuodėmklausy,
Šv. Stanislovai, atgailaujančiųjų vadove,
Šv. Stanislovai, pagalba esančiųjų pavojuje,
Šv. Stanislovai, liūdinčiųjų ir susirūpinusiųjų paguoda,
Šv. Stanislovai, vargšų globėjau,
Šv. Stanislovai, ligonių viltie,
Šv. Stanislovai, stebuklingų Dievo darbų įranki,
Šv. Stanislovai, gydytojau, grąžinantis regėjimą,
Šv. Stanislovai, raišųjų ramsti,
Šv. Stanislovai, kanauninkų ordino puošmena,
Šv. Stanislovai, lenkų tautos pažiba,
Šv. Stanislovai, mūsų globėjau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, Šventasis Stanislovai Kazimierieti!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Malda
Šventasis Stanislovai,, savo elgesiu ir pamokslais mokei tikinčiuosius garbinti Švenčiausiąjį Sakramentą, išprašyk mums pas Dievą taip pat karštą pamaldumą į Švenčiausiąjį Sakramentą.. Amen.

Gegužės 3 d. minimas Šventasis Stanislovas Kazimieraitis (Stanisław Kazimierczyk)
1433-1489, Krokuva, Lenkija
VERTĖ: iš lenkų kalbos Natalija Maciulevičienė