PALAIMINTOJO BERNARDO PRANCIŠKAUS DEHOJOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Jėzaus Draugijos Motina ir Karaliene, melski už mus!
Pal. Bernardai, Jėzaus draugijos vertingasis sūnau,
Pal. Bernardai, Ispanijos šlove ir papuošale,
Pal. Bernardai, degantis didesnei Dievo garbei ir sielų gerovei,
Pal. Bernardai, kurio gyvenimo ir pašaukimo centre buvo Kristus,
Pal. Bernardai, kurio visa energija buvo sutelkta Evangelijos skelbimui ir švč. Jėzaus Širdies pamaldumo sklaidai,
Pal. Bernardai, kilęs iš kilmingos, tikinčios ir išsilavinusios šeimos,
Pal. Bernardai, nuo vaikystės pasižymėjęs mažu ūgiu, silpna sveikata, bet ypatingu judrumu, žingeidumu ir pamaldumu,
Pal. Bernardai, dar būdamas jauno amžiaus jau pajutęs vienuolinį pašaukimą,
Pal. Bernardai, po įstojimo į naujokyną nuolat išgyvenęs mistinius patyrimus,
Pal. Bernardai, miręs 24 metų amžiaus išsieikvojęs nuo gausybės darbų,
Pal. Bernardai, pirmasis švenčiausios Jėzaus Širdies apaštale Ispanijoje,
Pal. Bernardai, netikėtai atradęs švč. Jėzaus širdies pamaldumą senose knygose,
Pal. Bernardai, labai pamilęs brangiausiąją Jėzaus Širdį,
Pal. Bernardai, visiškai pasišventęs švč. Jėzaus Širdžiai,
Pal. Bernardai, visiškai atidus švč. Jėzaus širdžiai,
Pal. Bernardai, šiame pasišventime atradęs šv. Ignaco atsidavimą neturtingam ir nuolankiam Jėzui,
Pal. Bernardai, švč. Jėzaus širdies kultą kaip asmeninio pašventinimo ir veiksmingą apaštališkąjį įrankį atradęs,
Pal. Bernardai, priėmęs misiją iš paties Jėzaus, skleisti pamaldumą švč. Jėzaus širdžiai visoje Ispanijoje,
Pal. Bernardai, atradęs paslėptą Jėzaus Širdies lobį,
Pal. Bernardai, gavęs iš Jėzaus Širdies “didįjį Pažadą” karaliauti Ispanijoje, skatinant didesnį pamaldumą,
Pal. Bernardai, mylimasis Jėzaus Širdies mokiny,
Pal. Bernardai, giliai sujungęs ignacinį dvasingumą su mistiką Jėzaus Širdies pamaldume,
Pal. Bernardai, pasiryžęs paaukoti ir paskutinį lašą kraujo dėl Jėzaus Širdies garbės,
Pal. Bernardai, per kurį švč. Jėzaus Širdis panoro skleisti savo kultą ir dalinti savo dovanas,
Pal. Bernardai, kurio dėka buvo paskelbta Švč. Jėzaus Širdies šventė,
Pal. Bernardai, sutelkęs visus turimus išteklius švč. Jėzaus Širdies žiniai skleisti,
Pal. Bernardai, visų labiausiai mylėjęs Jėzų Eucharistijoje,
Pal. Bernardai, Eucharistine siela,
Pal. Bernardai, Švenčiausiojo Sakramento Adoracijoje mokintas Dievo valios,
Pal. Bernardai, ypatingai pamaldus į Švč. M. Mariją, šventuosius ir angelus,
Pal. Bernardai, nuolat lydimas angelo sargo ir arkangelo Mykolo savo gautoje misijoje,
Pal. Bernardai, pasišventęs ir išpažinęs Marijos, mylinčios Motinos Nekaltąjį Prasidėjimą,
Pal. Bernardai, didžios ugningosios ir kantrios meilės jaunuoli,
Pal. Bernardai, gilaus nuolankumo,
Pal. Bernardai, jautrus Dievo valiai,
Pal. Bernardai, inteligencija ir dvasingumu daug labiau pažengęs nei savo amžiaus jaunuoliai,
Pal. Bernardai, atskleidęs savo nevertumą būti kunigu ir su nuolankumu priėmęs šventimus,
Pal. Bernardai, labai išmintingas, bet kartu nuolankus ir meilus,
Pal. Bernardai, giliai pažinęs šventąjį Raštą ir dvasinių rašytojų raštus,
Pal. Bernardai, didelių troškimų jaunuoli,
Pal. Bernardai, tyras savo papročiais,
Pal. Bernardai, kasdienybę pašventęs pažinti Jėzų ir viskuo būti panašiu į jį,
Pal. Bernardai, paklusnusis, nuolankusis, darbštusis ir tarnaujantis,
Pal. Bernardai, pamilęs šventuosius, kurie jauni iškeliavo į dangų,
Pal. Bernardai, radęs gerus palydėtojus savo mistinėje kelionėje ir vykdant savo misiją,
Pal. Bernardai, platinęs maldas, spaudą, kūręs grupes švč. Jėzaus Širdies garbei,
Pal. Bernardai, iš kontempliacijos Jėzaus Širdžiai mylėjęs žmones iki pat mirties,
Pal. Bernardai, išmintingas apaštalavimo organizatoriau ir planuotojau,
Pal. Bernardai, atsidavęs savo kasdienėms pareigoms,
Pal. Bernardai, laiškais, pamokslais, spaudiniais ir visomis turimomis priemonėmis skelbęs Evangeliją,
Pal. Bernardai, komandinio ir visko didesnei Dievo garbei darbo pavyzdy,
Pal. Bernardai, kunige, jauname amžiuje, 24 metų visiškai išsieikvojęs ir nukeliavęs į dangų,
Pal. Bernardai, miręs su žodžiais „O kaip gera pasilikti Jėzaus Širdyje!"
Pal. Bernardai, išklausantis ir laiminantis stebuklais ir kitomis malonėmis, tų, kurie tau meldžiasi,
Pal. Bernardai, ligonių palaima,
Pal. Bernardai, mūsų mylimasis ir brangusis saugotojau ir globėjau,
Pal. Bernardai, galingasis mūsų užtarėjau danguje,
MALDAVIMAI
Pal. Bernardo užtarimu, suteiki mums malonę vykdyti savo įsipareigojimus savo šaliai,
-Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie.
Pal. Bernardo užtarimu, suteiki mums malonę niekada nesijausti vienišiems, žinant, kad turime savo angelą sargą,
Pal. Bernardo užtarimu, suteiki mums malonę, būti ištikimiems jo sekėjais čia žemėje,
Pal. Bernardo užtarimu, suteiki mums malonę vertai artintis prie Eucharistijos lobyno, priimti jo meilės ir neliudytume Jėzaus Širdies,
Pal. Bernardo užtarimu, suteiki mums malonę glaustis prie Jėzaus Širdies kaip prie savo gynybos tvirtovės užklupus tikėjimo prieštaravimams,
Pal. Bernardo užtarimu, suteiki mums malonę, būti vertiems kartu su juo mylėti ir aukštinti dieviškąją Jėzau širdį danguje,
Jėzaus Širdie, Dievo Tėvo garbingoji buveine,
-Uždek dieviška meile mūsų širdis, tavimi pasitikinčias.
Jėzaus Širdie, Dievo Žodžio soste,
Jėzaus Širdie, Šventosios Dvasios buveine,
Jėzaus Širdie, Švenčiausiosios Trejybės šventykla,
Jėzaus Širdie, kurioje gyvena visa Dievybės pilnatvė,
Jėzaus Širdie, ietimi pervertoji už mūsų nuodėmes,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Bernardai Pranciškau!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Viešpatie mūsų Dieve, pašaukęs savo Bažnyčiai palaimintąjį Bernardą Pranciškų Dehoją skleisti savo vardo garbę, suteik mums malonę, kad kovodami šią žemiško gyvenimo kovą, susilauktume jo apsaugos ir sekdami jo pavyzdžiu, su juo laimėtume amžiną garbę danguje. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Palaimintasis Bernardas Pranciškus Dehojas (Bernardo Francisco de Hoyos de Seña) (1711-1735) Vajadolidas, Ispanija minimas lapkričio 29 dieną.
Jėzuitas, mistikas, Švč. Jėzaus Širdies Apaštalas Ispanijoje ir Jos apaštalavimo globėjas.
I
š ispanų kalbos vertė ir kūrė kun. Mindaugas Malinauskas SJ