ŠVENTOSIOS JĖZAUS MARIJOS EUGENIJOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,
Švenčiausioji Mergele Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo gimdytoja,
Mergele į Dangų paimtoji,
Šventoji Marija Eugenija, melski už mus!
Šv. Marija Eugenija, Jėzaus sužadėtine,
Šv. Marija Eugenija, Mergelės Marijos dukterie,
Šv. Marija Eugenija, Dievo didybės sužavėtoji,
Šv. Marija Eugenija, Dievo gerumui ir meilei atsidavusioji,
Šv. Marija Eugenija, įsikūnijusio Sūnaus slėpinio įkvėptoji,
Šv. Marija Eugenija, Jėzaus Eucharistijoje garbintoja,
Šv. Marija Eugenija, dieviškosios tiesos ieškančioji,
Šv. Marija Eugenija, tikėjimo ir veiklios meilės moterie,
Šv. Marija Eugenija, atsidavimo Dievui pavyzdy.
Šv. Marija Eugenija, žemę, kaip Dievo šlovės vietą, regėjusi,
Šv. Marija Eugenija, ištikimoji Bažnyčios dukterie,
Šv. Marija Eugenija, misionieriško uolumo pavyzdy,
Šv. Marija Eugenija, Dievo Karalystės skleidėja,
Šv. Marija Eugenija, supratusioji savo laikmečio iššūkius,
Šv. Marija Eugenija, Evangelijos dvasia visuomenės atnaujintoja,
Šv. Marija Eugenija, moters orumą Kristuje atradusioji,
Šv. Marija Eugenija, žmogiškųjų ir krikščioniškųjų vertybių ugdytoja,
Šv. Marija Eugenija, krikščioniškos mąstysenos mokytoja,
Šv. Marija Eugenija, bendruomeniškos dvasios puoselėtoja,
Šv. Marija Eugenija, mokytojų ir auklėtojų užtarėja,
Šv. Marija Eugenija, džiaugsmo apaštale,
Šv. Marija Eugenija, gyvenimo tikslo ieškančių jaunuolių drauge,
Šv. Marija Eugenija, klusnumo ir nuolankumo mokytoja,
Šv. Marija Eugenija, džiaugsmingo atsižadėjimo skelbėja,
Šv. Marija Eugenija, romios senatvės pavyzdy,
Šv. Marija Eugenija, nuolankaus gerumo senatvėje pavyzdy,
Šv. Marija Eugenija, vaikelio trokštančių šeimų tarpininke pas Dievą,
Šv. Marija Eugenija, pirmajai Komunijai besiruošiančiųjų vaikų globėja,
Šv. Marija Eugenija, tėvų skyrybas išgyvenančių vaikų užtarėja,
Šv. Marija Eugenija, mūsų užtarėja,
Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
Išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
Pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventoji Marija Eugenija!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės.
Gerasis Tėve, šventajai Marijai Eugenijai Tu apreiškei savo šventumo slėpinį. Ji atrado tikėjimą ir Tu leidai jai suprasti, kad Jėzuje Kristuje atkurta žmonija šlovina Tavo garbę ir didybę.
Suteik mums Šventosios Dvasios pilnatvę. Tepadeda Ji mums būti garbintojais dvasioje ir tiesoje. Tegu visų rasių, tautų ir kalbų žmonės, suvienyti Kristuje, būna viena tauta Tavo didybės šlovei. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį.
Amen.

Kovo 10 d. Šventoji Jėzaus Marija Eugenija (Milleret de Brou) (1817-1898) Asumcion įkūrėja
SUKŪRĖ: assumpta.lt 2007 lietuvių kalba