PALAIMINTOJO KAROLIO FUKO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Juozapai, melski už mus.

Palaimintas broli Jėzaus Karoli, melski už mus.
Pal. Broli Karoli, vyre vaiko širdimi, priimančia Tėvo gerumą,
Pal. Broli Karoli, Dievo Sūnaus mylėtojau, jam visą savo širdį atidavęs,
Pal. Broli Karoli, neturtėlio Jėzaus mylėtojau,
Pal. Broli Karoli, didis Švenčiausiojo Sakramento garbintojau,
Pal. Broli Karoli, besidžiaugiantis paslėpto Šventosios Šeimos gyvenimo Nazarete paslaptimi,
Pal. Broli Karoli, apšviestasis Dievo Tėvo sūnau,
Pal. Broli Karoli, ugningasis Dievo Sūnaus sekėjau,
Pal. Broli Karoli, Šventosios Dvasios išsirinktasis,
Pal. Broli Karoli, nuolankus Švč. Mergelės Marijos sūnau,
Pal. Broli Karoli, antrasis Kristau,
Pal. Broli Karoli, vienintelės Paslapties atradėjau,
Pal. Broli Karoli, angelų nuostaba,
Pal. Broli Karoli, naujasis Bažnyčios tėve,
Pal. Broli Karoli, tilte tarp Rytų ir Vakarų,
Pal. Broli Karoli, prie vienuolijų šaltinių sugrįžęs,
Pal. Broli Karoli, atsivertusiųjų vadove,
Pal. Broli Karoli, klajoklių vedly,
Pal. Broli Karoli, vakarų žvaigžde rytuose,
Pal. Broli Karoli, naujo pasišventimo tėve,
Pal. Broli Karoli, atsiskyrėlių šviesa,
Pal. Broli Karoli, vienišųjų stiprybe,
Pal. Broli Karoli, švelnus sielų ganytojau,
Pal. Broli Karoli, didis atsivertėli į katalikų tikėjimą,
Pal. Broli Karoli, nutyrintas atsivertęs nusidėjėlis,
Pal. Broli Karoli, mažųjų brolių vienuolijos įkūrėjau,
Pal. Broli Karoli, vadinamas visuotiniu broliu,
Pal. Broli Karoli, ganytojau be kaimenės,
Pal. Broli Karoli, vienuolinio judėjimo įkūrėjau dykynėje,
Pal. Broli Karoli, klajojantis atsiskyrėli,
Pal. Broli Karoli, pažangus mokytojau,
Pal. Broli Karoli, visų dangų tyrinėtojau,
Pal. Broli Karoli, pasiklydusių piligrime,
Pal. Broli Karoli, klajokli idealiste,
Pal. Broli Karoli, visų broli,
Pal. Broli Karoli, nesuskaičiuojamų vaikų tėve,
Pal. Broli Karoli, našlaičių tėve,
Pal. Broli Karoli, priešų drauge,
Pal. Broli Karoli, neįmanomų dalykų misionieriau,
Pal. Broli Karoli, universalus žmogau,
Pal. Broli Karoli, kunige Melchizedeko būdu,
Pal. Broli Karoli, sielų gydytojau,
Pal. Broli Karoli, maldos meistre,
Pal. Broli Karoli, mistinis tyrinėtojau,
Pal. Broli Karoli, tuaregų kalbos filologijos aiškintojau,
Pal. Broli Karoli, dykumos vienuolyno vyresnysis,
Pal. Broli Karoli, Dievo žodi, įsikūnijęs laike ir istorijoje,
Pal. Broli Karoli, tikrojo tikėjimo pasiuntiny,
Pal. Broli Karoli, užantspauduota žinia,
Pal. Broli Karoli, kontempliatyvusis veikime,
Pal. Broli Karoli, netipiškas tradicini tikintysis,
Pal. Broli Karoli, išpažinėjau tarp Kristaus nepažįstančiųjų,
Pal. Broli Karoli, daugybės aklųjų ramsti,
Pal. Broli Karoli, nekariaujantis karininke,
Pal. Broli Karoli, nesmurto liudytojau,
Pal. Broli Karoli, nepublikuotas rašytojau,
Pal. Broli Karoli, kopų prince,
Pal. Broli Karoli, dieviškasis veikale,
Pal. Broli Karoli, pasaulietiškumo nesutepta paslaptie,
Pal. Broli Karoli, atviroji žinia,
Pal. Broli Karoli, laikų ženkle,
Pal. Broli Karoli, tikėjimo saugotojau,
Pal. Broli Karoli, dieviškumo nujautėjau,
Pal. Broli Karoli, šventųjų bičiuli,
Pal. Broli Karoli, universalusis pavyzdy,
Pal. Broli Karoli, novatoriškas darbininke,
Pal. Broli Karoli, vargšų patriarche,
Pal. Broli Karoli, šviesuly tamsiose naktyse,
Pal. Broli Karoli, ištroškusių atgaiva,
Pal. Broli Karoli, nuolatos pasiliekanti šviesa,
Pal. Broli Karoli, egzotiška dykumos gėle,
Pal. Broli Karoli, griuvėsių kunigaikšti,
Pal. Broli Karoli, gydytojau be žodžių,
Pal. Broli Karoli, tylus vynuogyno darbininke,
Pal. Broli Karoli, nesibaigiantis projekte,
Pal. Broli Karoli, visada atversta knyga,
Pal. Broli Karoli, neapsakomų dalykų iniciatoriau,
Pal. Broli Karoli, tikintysis tarp netikinčiųjų,
Pal. Broli Karoli, pats artimiausias svetimtauti,
Pal. Broli Karoli, sužeistasis tikėjimo liudytojau,
Pal. Broli Karoli, ypatingas idealų ieškotojau,
Pal. Broli Karoli, visų dykviečių paveldėtojau,
Pal. Broli Karoli, ateities vizijos nešėjau,
Pal. Broli Karoli, Dievo pažadų išpildytojau,
Pal. Broli Karoli, metęs iššūkį nusistovėjusioms neteisingoms normoms,
Pal. Broli Karoli, dykumos tėve,
Pal. Broli Karoli, visos žmonijos pavelde,
Pal. Broli Karoli, penktoji Evangelija,
Pal. Broli Karoli, puikus tikėjimo atsivertėli,
Pal. Broli Karoli, įsikūnijusi Evangelija,
Pal. Broli Karoli, vaga į tikėjimo sklaidos ateitį,
Pal. Broli Karoli, dykumą pamilęs,
Pal. Broli Karoli, vienatvės skambesy,
Pal. Broli Karoli, pavyzdy žvaigždėms,
Pal. Broli Karoli, taure visada malonės sklidina,
Pal. Broli Karoli, saule nakties gūdumoje,
Pal. Broli Karoli, mėnuli vidury dienos,
Pal. Broli Karoli, ugningasis Evangelijos mylėtojau,
Pal. Broli Karoli, Jėzaus ir visos žmonijos Broli,
Pal. Broli Karoli, pamirštų Sacharos genčių misionieriau,
Pal. Broli Karoli, draugystės, gerumo, pagarbos ir švelnios meilės žmonių apaštale,
Pal. Broli Karoli, kontempliatyvaus gyvenimo pasaulio sūkuryje dvasingumo tėve,
Pal. Broli Karoli, tarnų tarne,
Pal. Broli Karoli, nepavargstantis savojo pašaukimo kelio ieškotojau,
Pal. Broli Karoli, savo pašaukimą pamilęs,
Pal. Broli Karoli, vienuoli be vienuolyno pastatų,
Pal. Broli Karoli, šviesos piligrime,
Pal. Broli Karoli, benami Amžinosios Tėvynės ieškotojau,
Pal. Broli Karoli, malones dovanojantis,
Pal. Broli Karoli, žibinto šviesa,
Pal. Broli Karoli, nuolat kvepiantys smilkalai,
Pal. Broli Karoli, visada naktį degantis žibinte,
Pal. Broli Karoli, trobelių statytojau,
Pal. Broli Karoli, pupelių augintojau,
Pal. Broli Karoli, atgailos balzame,
Pal. Broli Karoli, pasimokęs iš Bažnyčios praeities,
Pal. Broli Karoli, riziką apskaičiuojantis,
Pal. Broli Karoli, nepamatuojama drąsa,
Pal. Broli Karoli, kilnusis visko pasaulyje paniekintojau,
Pal. Broli Karoli, tylusis nenuorama,
Pal. Broli Karoli, atkakliai siekiantis tiesos,
Pal. Broli Karoli, paklusnumo vyresniesiems ir Dievo valiai pavyzdy,
Pal. Broli Karoli, vargšų ir prispaustųjų balse,
Pal. Broli Karoli, paklusnus iki mirties,
Pal. Broli Karoli, tylusis žodi,
Pal. Broli Karoli, vienatvės mylėtojau,
Pal. Broli Karoli, iki mirties ištikimas vargšo Jėzaus sekėjau,
Pal. Broli Karoli, neišdžiūstanti šaltini dykumoje,
Pal. Broli Karoli, askete tarp dykumos kupranugarių,
Pal. Broli Karoli, optimiste iki galo,
Pal. Broli Karoli, savęs atsižadėjimo židiny,
Pal. Broli Karoli, atkaklus meilėje,
Pal. Broli Karoli, kontempliatyviųjų pavyzdy,
Pal. Broli Karoli, pasišventusių mergelių pavyzdy,
Pal. Broli Karoli, kūrinija žavėjęsis,
Pal. Broli Karoli, kilnus kiekvieno žmogaus siekiny,
Pal. Broli Karoli, išskirtinai žmogiškas,
Pal. Broli Karoli, visiškai pasišventęs,
Pal. Broli Karoli, nemirtingas pavyzdy,

Visagali amžinasis Dieve, mus mylintis Tėve, dėkodami už Tavo didžiulę meilę, su kuria siuntei savo Sūnų, kaip vieną iš mūsų, į pasaulį, 30 metų gyventi Nazarete, dirbti, savo prakaitu užsidirbti duoną ir dalintis likimu su mumis:
Dėkodami už pal. Brolio Karolio Eucharistinį tikėjimą, suteik malonę priimti tavo Sūnaus paliktą gyvenimo dovaną,
-Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie.
Dėkodami už pal. Brolio Karolio gyvenimo pavyzdžiu suteiktą kasdieniniam gyvenimui išganingą vertę, prašome malonės taip pat stipriai pakeisti mūsų kasdieninius gyvenimus,
Dėkodami už pal. Brolio Karolio gyvenimo liudijimą ir užtarimą, prašome malonės gyventi mūsų kasdienį gyvenimą iš meilės Tau ir broliams,
- Viešpatie, išlaisvink mane nuo troškimo,
būti gerbiamu,
būti mylimu,
būti išaukštintu,
būti pripažintu,
būti giriamu,
būti išskirtiniu,
būti prašomo patarimo,
būti pripažintu,
būti žymiu.
-Viešpatie, išlaisvink mane iš baimės
būti niekinamu,
būti pasmerktu,
būti pamirštu,
būti neteisingai įvertintu,
būti išjuoktu,
būti įtariamu bloga darančiu.

Melskimės.
Dieve, gailestingumo Tėve, apsireiškęs pasauliui per savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus įsikūnijimą, palaimintojo Karolio Fuko, visuotino brolio užtarimu, suteik mums malonę būti ištikimiems jo sekėjai, kad prilygtume jo karštam Jėzaus sekimui ir tapti dėl kitų gyvenančiais, beturčiais, nuolankiais kaip Kristus, Jo Gerosios Naujienos liudininkais bei vienytis su visais mažiausiais tarp žmonių. Prašome per Tavo Sūnų Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, kuris su Tavimi ir Šventąja Dvasia, vienas Dievas, gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

Palaimintasis Karolis Fuko Charles de Foucauld. Kunigas, mistikas, kankinys. Gimė 1858 m. Strasbūras, Prancūzija, mirė 1916 m. Alžyras.. Iš lenkų, ispanų, italų kalbų vertė JB, Kun Mindaugas Malinauskas SJ