ŠV. JOANOS ARKIETĖS  LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, Mergele Dievo Motina, melski už mus!
Dievo Motina, į dangų paimtoji, pirmoji Prancūzijos globėja, melski už mus!
Šv. Arkangele Mykolai, Prancūzijos globėjau ir ypatingasis gynėjau, melski už mus!
Šv. Kotryna Aleksandriete, mergele ir kankine, melski už mus!
Šv. Margarita Antiochiete, mergele ir kankine, melski už mus!
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Terese, melski už mus!
Visi Prancūzijos šventieji, melskite už mus!
Šv. Joana Arkiete, melski už mus! 
Šv. Joana, Dievo išsirinktoji Domremyje,
Šv. Joana, šv. arkangelo Mykolo ir jo angelų apšviestoji,
Šv. Joana, angelų ir šventųjų lankytoji,
Šv. Joana, angelų ir šventųjų dvasiškai palaikytoji,
Šv. Joana, Dievo Motinai ištikimai pamaldžioji,
Šv. Joana, Šventąja Eucharistija besidžiaugusioji,
Šv. Joana, drąsioji savo šalies gynėja,
Šv. Joana, kovoti už tėvynės laisvę gimusioji,
Šv. Joana, mergele ir kovotoja,
Šv. Joana, Orleano pasididžiavime,
Šv. Joana, Reimso šlove,
Šv. Joana, Kontrio išlaisvintoja,
Šv. Joana, tėvynainių tikėjimą ir ištikimybę skatinusioji,
Šv. Joana, net po mirties įkvepianti žmones mylėti tėvynę,
Šv. Joana, naujoji kovojančiosios keliaujančiosios Bažnyčios šviesa,
Šv. Joana, tikinčiųjų tikėjimą ir drąsą atgaivinančioji,
Šv. Joana, ta, kurios vardas garbinamas danguje ir baisus pragarui,
Šv. Joana, nuostabiausiais stebuklais garsėjančioji,
Šv. Joana, Dangaus šlovėje karaliaujančioji,
Šv. Joana, prancūzų tautos globėja,
Šv. Joana, patriotų globėja,
Šv. Joana, neteisingai apkaltintųjų priebėga,
Šv. Joana, visų kenčiančiųjų paguoda,
Šv. Joana, gimdyvių globėja,
Šv. Joana, jaunimo globėja,
Šv. Joana, Ruano kankine,
Šv. Joana, įkalintoji ir apleistoji Kompjenėje,
Šv. Joana, tvirtoji ir kantrioji kalėjime,
Šv. Joana, didvyriškoji ir drąsioji teismo akivaizdoje,
Šv. Joana, viena su Dievu kankinimų valandą,
Šv. Joana, papiktinančiais nusikaltimais klaidingai apkaltintoji,
Šv. Joana, erezija ir atsiskyrimu nuo Bažnyčios klaidingai apkaltintoji,
Šv. Joana, raganavimu ir stabmeldyste klaidingai apkaltintoji,
Šv. Joana, tris kartus mirtinai sužeistoji,
Šv. Joana, tris kartus stebuklingai išgydytoji,
Šv. Joana, savo kaltintojų rūstybę numalšinusioji,
Šv. Joana, būti pažeminta ir mirti, bet ne išsižadėti tiesos pasirinkusioji,
Šv. Joana, savo kankinystę liudijimu pavertusi,
Šv. Joana, Dievo pašaukimui paklusnioji,
Šv. Joana, Dievo balsu pasitikinčioji ir jam atsidavusioji,
Šv. Joana, tobulumo ir meilės pavyzdy,
Šv. Joana, šeimos gyvenimo ir darbo pavyzdy, 
Šv. Joana, kilnios tarnystės Dievui pavyzdy,
Šv. Joana, ištikimybės dieviškajam pašaukimui pavyzdy,
Šv. Joana, vienybės su Dievu pavyzdy,
Šv. Joana, drąsos ir tyrumo mūšio lauke pavyzdy,
Šv. Joana, pavyzdy jaunimui,
Šv. Joana, tobuliausio nuolankumo šventove,
Šv. Joana, drąsos pavyzdy,
Šv. Joana, stiprybės ir atkaklumo pavyzdy,
Šv. Joana, nenugalima skaistumo mylėtoja,
Šv. Joana, visų dorybių paveiksle,
Šv. Joana, mūsų užtarėja,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventoji Joana Arkiete!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Dieve, nuostabiu būdu pažadinęs Domremio mergelę ginti tikėjimo ir savo šalies, prašome, kad jos užtarimu Bažnyčia triumfuotų prieš savo priešų puolimą ir džiaugtųsi ilgalaike ramybe. Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Gegužės 30 d. minima Šventoji Joana (Janina) Arkietė (Jeanne d'Arc arba Jehanne) Orleano mergelė (1412 – 1431) 
Domremis Ruenas, Prancūzija,
VERTĖ: iš lenkų, prancūzų, anglų kalbų kun. MMSJ