ŠV. MEDARDO NOJONIEČIO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Juozapai, visų nuliūdusiųjų ir varge esančiųjų guodėjau, melski už mus!
Šventasis Mykolai Arkangele, didysis mirštančiųjų globėjau, melski už mus!
Šventoji Kotryna Aleksandriete, krikščioniškojo mokslo globėja, melski už mus!
Visi šventieji patriarchai ir pranašai, melskite už mus!
Visi šventieji apaštalai ir evangelistai, melskite už mus!
Visi šventieji kankiniai ir išpažinėjai, melskite už mus!
Visi šventieji vyskupai ir Bažnyčios daktarai, melskite už mus!
Visi šventieji kunigai ir diakonai, melskite už mus!
Visi šventieji vienuoliai ir atsiskyrėliai, melskite už mus!
Visos šventosios mergelės ir našlės, melskite už mus!
Visi šventieji išrinktieji pagalbininkai, melskite už mus!
Šventasis Medardai Nojonieti, melski už mus!
Šv. Medardai, vertasis Prancūzijos karalystės sūnau ir jos puošmena,
Šv. Medardai, degęs uolumu atversti netikinčiuosius į šventąjį tikėjimą,
Šv. Medardai, iškalbingasis pamokslininke,
Šv. Medardai, mokslui atsidavęs vyskupe,
Šv. Medardai, keturiasdešimt metų su apaštališku uolumu kaip Kristaus tarnas skelbęs Išganytojo mokslą tikintiesiems,
Šv. Medardai, pašauktasis skelbti Viešpaties Evangelijos,
Šv. Medardai, nepavargstantis Dievo Žodžio skelbėjau,
Šv. Medardai, žmonių širdyse įžiebęs Dievo meilę,
Šv. Medardai, sąžines šaukiantis ir žadinantis balse,
Šv. Medardai, pavyzdingo krikščioniško gyvenimo globėjau,
Šv. Medardai, rodantis kelią į tiesą,
Šv. Medardai, priėmęs tarnystės sunkumą,
Šv. Medardai, stiprybės ir kantrybės pavyzdy,
Šv. Medardai, nugalėjęs pasaulio bedievystę,
Šv. Medardai, Dievo galia sustiprintas,
Šv. Medardai, kentęs persekiojimus dėl šventojo tikėjimo,
Šv. Medardai, dėl šventojo tikėjimo įkalintas,
Šv. Medardai, kalinių globėjau,
Šv. Medardai, tobulai dorybingasis,
Šv. Medardai, švento gyvenimo pavyzdy,
Šv. Medardai, meilės ir pamaldumo pavyzdy,
Šv. Medardai, nuolankumo pavyzdy,
Šv. Medardai, Dievo baimės pavyzdy,
Šv. Medardai, kuklumo pavyzdy,
Šv. Medardai, skaistumo dorybės pavyzdy,
Šv. Medardai, švelnumo ir kantrumo pavyzdy,
Šv. Medardai, dosnus dvasinių ir materialinių turtų aukotojau,
Šv. Medardai, šiltu drabužiu apgaubęs šąlantį Kristaus kūną,
Šv. Medardai, Rožių šventės Salencyje pradininke,
Šv. Medardai, skaistumo mylėtojau,
Šv. Medardai, galingiausias mergelių skaistumo gynėjau,
Šv. Medardai, kurio šaukiamės, varginami blogo oro,
Šv. Medardai, saugantis nuo dantų skausmo ir nuo nevaisingumo,
Šv. Medardai, ginantis nuo paklydimų ir beprotybės,
Šv. Medardai, garsėjantis nuostabiais stebuklais,
Šv. Medardai, mūsų gynėjau prie Dievo Sosto,
Būk mums maloningas, atleisk mums, Viešpatie,
Būk mums maloningas, išklausyk mus, Viešpatie,
Nuo visokio blogio gelbėk mus, Viešpatie,
Nuo kiekvienos nuodėmės gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo savo rūstybės gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo maro, bado, ugnies ir karo gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo perkūnijos ir pavojingų orų gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo staigios ir netikėtos mirties gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo amžinojo pasmerkimo gelbėk mus, Viešpatie!
Per šventą Tavo Įsikūnijimo paslaptį gelbėk mus, Viešpatie!
Per Švenčiausiosios Mergelės nuopelnus gelbėk mus, Viešpatie!
Per šventojo Medardo Nojoniečio nuopelnus gelbėk mus Viešpatie!
Savo teismo dieną gelbėk mus, Viešpatie!
Mes nusidėjėliai
Tave meldžiame, išklausyk mus!
Nuodėmes mums atleisti teikis,
Mus į tikrąją atgailą atvesti teikis,
Šventojo Medardo Nojoniečio užtarimo išklausyti teikis,
Jėzau, Gyvojo Dievo Sūnau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šv. Medardai Nojonieti!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Dieve, sielų šviesybe ir Ganytojau, pasirinkęs šv. Medardą vyskupu savo Bažnyčioje, kad Tavo žmones maitintų žodžiu ir auklėtų pavyzdžiu, padaryk, kad jo užtariami išsaugotume tikėjimą, kurio jis mokė, ir eitume keliu, kurį jis mums parodė. Amen.

birželio 8 d. minimas Šventasis Medardas Nojonietis
Vyskupas išpažinėjas (456 Pikardis, + 545 Nojonas, Prancūzija)
Globėjas, saugantis nuo paklydimų ir beprotybės, dantų skausmo, kalėjimo, prašant lietaus, vaisingumo.
VERTĖ: iš lenkų kalbos Natalija Maciulevičienė