ŠVENTOSIOS BARBOROS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Kriste, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Dievo Motina Marija, šv. Barborą lydėjusi ir dažnai jai apsireiškusi, melski už mus!
Šventoji Barbora, melski už mus!
Šv. Barbora, mergele ir kankine,
Šv. Barbora, nenugalimoji Išganytojo Jėzaus Kristaus sužadėtine,
Šv. Barbora, spindinti krikščionybės šviesa ir visos Bažnyčios garbe,
Šv. Barbora, ypatinga Švč. Trejybės garbintoja ir išpažinėja,
Šv. Barbora, tikėjimo tikruoju Dievu mylėtoja,
Šv. Barbora, Dievo Žodį šventai mylėti troškusioji,
Šv. Barbora, uolioji Švč. Sakramento garbintoja,
Šv. Barbora, Švč. Mergelę Mariją švelniai mylinčioji ir jai atsidavusioji,
Šv. Barbora, kankinių rože,
Šv. Barbora, triumfuojančių mergelių laurų vainike,
Šv. Barbora, Dievo išaukštintoji,
Šv. Barbora, brangiomis Šv. Dvasios dovanomis apdovanotoji,
Šv. Barbora, mergele, Dievo apšviestoji,
Šv. Barbora, mergele, drąsioji ir stiprioji tikėjime,
Šv. Barbora, mergele ištikimoji, kankinama neišdavusi Kristaus tikėjimo,
Šv. Barbora, ištvermingoji kovotoja,
Šv. Barbora, neįveikiamoji didvyre,
Šv. Barbora, drąsioji pagundų nugalėtoja,
Šv. Barbora, skaistumo mylėtoja,
Šv. Barbora, mergelių skaistumo atvaizde ir pavyzdy,
Šv. Barbora, tyrumo lelija tarp pagonybės erškėčių,
Šv. Barbora, kankinių šlove,
Šv. Barbora, pagonių tikėjimą atstūmusioji,
Šv. Barbora, tikroji dieviškų tiesų mokytoja,
Šv. Barbora, tuščią garbę ir pasaulio malonumus kilniai atstūmusioji,
Šv. Barbora, visus kūno gundymus ir visus grasinimus tvirtai atrėmusioji,
Šv. Barbora, žiauriuose kankinimuose stiprioji ir neįveikiamoji,
Šv. Barbora, žiauraus bedievio tėvo pamaldžioji dukra,
Šv. Barbora, dėl Kristaus tikėjimo tėvo tryptoji,
Šv. Barbora, tėvo negailestingai sumuštoji ir įkalintoji,
Šv. Barbora, savo tėvo kankinti atiduotoji,
Šv. Barbora, už plaukų po žemę tampytoji,
Šv. Barbora, miesto gatvėmis nuoga vedžiotoji,
Šv. Barbora, budelių be gailesčio nuplaktoji,
Šv. Barbora, nupjovus krūtį, deglu degintoji,
Šv. Barbora, mergele, žiauriai pagonių kankintoji,
Šv. Barbora, mergele, paties Jėzaus išgydytoji,
Šv. Barbora, mergele, įkaitinta geležimi degintoji,
Šv. Barbora, kabliu draskytoji,
Šv. Barbora, po baisių kankinimų savo piktojo tėvo nukirsdintoji,
Šv. Barbora, palaimingoji nugalėtoja,
Šv. Barbora, mergele, kankinių karūna vainikuotoji,
Šv. Barbora, mergele, didžiomis dovanomis Dievo apdovanotoji,
Šv. Barbora, tvirta apleistųjų viltie,
Šv. Barbora, nuliūdusiųjų paguoda,
Šv. Barbora, kalinių pagalba,
Šv. Barbora, žvaigžde, šviečianti mirties tamsoje,
Šv. Barbora, Dievo gailestingumo aušra atgailaujantiems,
Šv. Barbora, tvirtas bokšte visiems, tave gerbiantiems, pas tave skubantiesiems ir tavęs besišaukiantiems,
Šv. Barbora, visų gundomųjų ir į nuodėmę linkstančiųjų gynėja,
Šv. Barbora, galinga pagalbininke prieš velnio žabangas,
Šv. Barbora, atsivertusių nusidėjėlių prieglobsti nuo atkryčio,
Šv. Barbora, palaimingos mirties globėja, sergėtoja nuo netikėtos mirties,
Šv. Barbora, stebuklingoji mirštančiųjų padėjėja,
Šv. Barbora, ypatingoji užtarėja mirties valandą, kad nemirtume be Švč. Sakramento,
Šv. Barbora, savo stebuklais stulbinančioji,
Šv. Barbora, mergele, ligonių gydytoja,
Šv. Barbora, mergele, jūromis plaukiančių gelbėtoja,
Šv. Barbora, mergele, mokslo ieškančių globėja,
Šv. Barbora, ligonių sveikata,
Šv. Barbora, vaivorykšte nušvitęs susitaikymo su Dievu ženkle,
Šv. Barbora, aušra, spindinti Dievo gailestingumu,
Šv. Barbora, ištikimoji vedle mirties valandą,
Šv. Barbora, žvaigžde, rodanti kelią tikėjimo negandas kenčiantiems ir kreipianti į Jėzų Kristų, išganymo uostą,
Šv. Barbora, skaisti šviesa nuodėmės tamsoje,
Šv. Barbora, mėnuli, rodantis kelią atgailaujantiesiems,
Šv. Barbora, saule, savo spinduliais stabus sunaikinanti,
Šv. Barbora, slėpiningasis laive, mirštančiajam išrinktųjų išganymo duoną atnešantis,
Šv. Barbora, balande, mums amžinosios ramybės alyvmedžio šaką atnešanti,
Šv. Barbora, ryškus žaibe, demonus nugalintis ir išvaikantis,
Šv. Barbora, angelų, vedančių atgailaujančias sielas į šventųjų protėvių prieglobstį, išaukštintoji,

Mes, vargšai nusidėjėliai!
Meldžiame Tave, išklausyk mus, Viešpatie!
Kad Tave ištikimai tikėtume ir iki galo tvirtai išpažintume,
Kad dėl Tavo vardo nebijome pajuokos ir persekiojimo,
Kad Dievo meilė mus vis labiau uždegtų,
Kad Tavo šventoje meilėje vis labiau augtume,
Kad amžinojo gyvenimo viltimi visada pasitikėtume,
Kad šventuosius sakramentus mirties valandą vertai priimtume,
Kad pasiektume dangiškąją tėvynę, sustiprinti šventaisiais sakramentais,

Nuo visų nuodėmių
Gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo nedoro gyvenimo
Nuo širdies liūdesio
Nuo sunkių piktosios dvasios puolimų
Nuo žaibo ir perkūnijos
Nuo staigios ir netikėtos mirties
Nuo mirtinos nuodėmės
Nuo visokio blogio
Nuo maro, bado, ugnies ir karo
Nuo amžinosios mirties

Kad mūsų šeimose supratimas vyrautų,
Meldžiame Tave, išklausyk mus, Viešpatie!
Kad nuo staigios ir netikėtos mirties išgelbėti būtume,
Kad nesusitaikę su Dievu šios žemės nepaliktume,
Kad kančiose palengvėjimą patirtume,
Kad išganingą kantrybę kančiose išlaikytume,
Kad dėl ištvermės iki galo malonės sulauktume,
Kad mums mirties valandą padėtum,
Kad mums amžinąjį išganymą išprašytum,
Kad be šventų sakramentų iš šios pasaulio išeiti neleistum,
Kad mums ligose palengvėjimą ir kantrybę suteiktum,
Kad mums paskutinę malonę laimėtum,
Kad mirdami sąmoningi būtume,
Kad mus Dievo teisme užtartum,
Kad mus nuo amžinosios mirties apsaugotum,
Kad po mirties mes ir visi broliai bei seserys amžinąjį poilsį pelnytų,
Kad visų mūsų brolių ir seserų sielas iš skaistyklos kančių išvaduotum,

Dėl šv. Barboros, savo valią Dievui atidavusios,
Meldžiame Tave, išklausyk mus, Viešpatie!
Dėl šv. Barboros nuopelnų,
Dėl šv. Barboros skaistaus tyrumo,
Dėl šv. Barboros tvirto tikėjimo,
Dėl šv. Barboros žiaurios kančios ir kankinimų
Dėl šv. Barboros žaizdų, dėl Tavęs pelnytų,
Dėl šv. Barboros kraujo, dėl Tavęs pralieto,
Dėl šv. Barboros smūgių, dėl Tavęs patirtų,
Dėl šv. Barboros skausmo, dėl Tavęs iškentėto,
Dėl šv. Barboros kruvinos mirties, kurią dėl Tavęs ištvėrė,
Dėl šv. Barboros gėdos ir kančių, iškęstų per savo tėvą pagonį,
Dėl šv. Barboros kalėjimo žiaurumo,
Dėl šv. Barboros gėdingų pančių, dėl Jėzaus nešiotų,
Dėl šv. Barboros gėdingo kankinimo ir nuplakimų,
Dėl šv. Barboros nekaltos ir didvyriškos mirties,
Dėl šv. Barboros šlovės,
Dėl šv. Barboros gautų Kristaus malonių,

Per šv. Barboros, Tavo mergelės ir kankinės, užtarimą, mus išklausyti teikis,
Prašom Tavęs, Viešpatie!
Kad tikėjimą ir savo malonę mūsų širdyse išskleistum,
Kad mus nuo pagoniškų ir eretiškų paklydimų mus saugotum,
Kad be išpažinties, gailesčio ir už atsiteisimo už nuodėmes mūsų neteistum,
Kad nepriėmę Tavo Švč. Kūno ir Kraujo šios žemės nepaliktume,
Kad be Šv. Ligonių Patepimo nenumirtume,
Kad nuo viso blogio išlaisvinti būtume,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventoji Barbora!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Meldžiame Tave, Viešpatie, kad šv. Barbora, mergelė ir kankinė, kuri Tau visada buvo maloni skaistumu ir Tavo visagalybės išpažinimu, išprašytų mums nuodėmių atleidimą. Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen

Melskimės. Viešpatie, šventosios Barboros, mergelės ir kankinės, užtarimu apsaugok mus nuo visų negandų ir gyvenimo pabaigoje suteik tikros atgailos malonę, per nuoširdžią išpažintį ir Švenčiausiąjį mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūno ir Kraujo Sakramentą. Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi ir Šventąja Dvasia per amžius. Amen.

Melskimės. Visagalis Dieve, suteik mums savo gailestingumą, kurį parodei šventajai mergelei ir kankinei Barborai, kad per jos šlovingus nuopelnus mes būtume apsaugoti nuo staigios mirties ir savo mirties valandą pasitiktume gavę Tavo malonių per Švenčiausiąjį Sakramentą. Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šventoji Barbora, mergelė ir kankinė mirė apie 306m. Nikomedijoje, dabartinėje Turkijoje
Ginklakalių ir ginklų gamintojų, architektų, artileristų, gaisrininkų, matematikų, kalnakasių, tunelių kasėjų, chemijos inžinierių, kalinių, nuo ugnies ir žaibų, nuo mirties per artilerijos atakas, nuo sprogimų, nuo kalnakasybos urvų griuvimo, nuo staigios mirties, nuo audrų, nuo kenkėjų, nuo neapykantos kurstytojų, šaudmenų sandėlių ir darbininkų, katerininkų, sprogmenų technikų, žalvario apdirbėjų, aludarių, statybininkų, dailidžių, mirštančių žmonių, fejerverkų ir jų gamintojų, įtvirtinimų, liejyklų darbininkų, geologų, duobkasių, kepurininkų, jūrininkų, kankinių, mūrininkų, malūnininkų, šaudyklos darbuotojų GLOBĖJA. Iš anglų, lenkų, vokiečių, olandų, senosios lietuvių kalbų vertė JB, Kun Mindaugas Malinauskas SJ.