ŠV. ANGELOS FOLINJO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Mergele Marija, Grožio pavyzdy, melski už mus,
Mergele Marija, Šventosios Šeimos namų tvarkytoja, melski už mus,
Mergele Marija Dievo Motina ir mūsų Motina, melski už mus,
Mergele Marija, dangaus ir žemės Karaliene, melski už mus,

Šv. Juozapai, melski už mus,
Šv. Ona ir Joachimai, melskitės už mus,
Šv. Felicija ir Perpetua, melskitės už mus,
Šv. Kotryna Aleksandriete, melski už mus,
Šv. Elena, melski už mus,
Šv. Monika, melski už mus,
Šv. Zita, melski už mus,
Šv. Brigita, melski už mus,
Šv. Pranciška Romiete, melski už mus,
Šv. Jadvyga, melski už mus,
Šv. Rita Kašiete, melski už mus,
Šv. Elžbieta Vengre, melski už mus,
Šv. Margarita Škote, melski už mus,
Šv. Joana Pranciška Šantaliete, melski už mus,
Šv. Elžbieta Ona Seton, melski už mus,
Šv. Zelija Martin, melski už mus,
Šv. Joana Mola, melskis už mus,
Šv. Pranciškau Asyžieti, šv. Angelos dvasinis tėve, melskis už mus,

Šventoji Angela Folinjo, melskis už mus,
Šv. Angela, turtingoje šeimoje užaugusi,
Šv. Angela, laimingai ir pasiturinčiai susituokusi,
Šv. Angela, kelių nuostabių vaikų mama,
Šv. Angela, šv. Pranciškaus pakviesta atgailos gyvenimui,
Šv. Angela, atsivertusi po viso gyvenimo išpažinties,
Šv. Angela, pasaulio gerbūvio atsisakymo pavyzdy,
Šv. Angela, pamaldžių moterų pavyzdy,
Šv. Andžela, Švč. Trejybės garbintoja,
Šv. Angela, Nukryžiuotojo sužadėtine,
Šv. Angela, atkakliai sekusi Kristumi,
Šv. Angela, uolioji šv. Pranciškaus tretininke,
Šv. Angela, širdyje nešiojusi mistinį Viešpaties kryžių,
Šv. Angela, įsižiūrėjusi į Kristaus žaizdas,
Šv. Angela, nepralenkiama atgailoje ir apsimarinime,
Šv. Angela, apdovanota mistiniais regėjimais,
Šv. Angela, tyros širdies,
Šv. Angela, maldos ir patikėjimo Dievu puoselėtoja,
Šv. Angela, teologų mokytoja,
Šv. Angela, atsidavusi tarnystei vargšams,
Šv. Angela, teikusi ramybę kitiems,
Šv. Angela, kovojanti už savo ir artimo šventumą,
Šv. Angela, paskutiniaisiais savo gyvenimo metais visiškai atsiskyrusi nuo pasaulio,
Šv. Angela, Folinjo miesto garbe,
Šv. Angela, mūsų dangiškoji globėja
Šv. Angela, mylinti motina,
Šv. Angela, šventoji našle,
Šv. Angela, Švč. Trejybės mylimoji,
Šv. Angela, Viešpaties sužadėtine,
Šv. Angela, Dievo dukra,
Šv. Angela, moterie, dangiškojo Tėvo pamiltoji,
Šv. Angela, moterie, Kristaus išganyta,
Šv. Angela, moterie, Šventosios Dvasios pašventinta,
Šv. Angela, nuodėmės sužeista moterie,
Šv. Angela, malone išgydyta moterie,
Šv. Angela, gailestingumu perkeistoji moterie,
Šv. Angela, apaštališkoji moterie,
Šv. Angela, Bažnyčios moterie,
Šv. Angela, Evangelijos moterie,
Šv. Angela, Kryžiaus moterie,
Šv. Angela, pamaldžioji Marijai moterie,
Šv. Angela, Eucharistijos moterie,
Šv. Angela, kontempliatyvioji moterie,
Šv. Angela, tikėjimo moterie,
Šv. Angela, gailestingos meilės moterie,
Šv. Angela, vilties moterie,
Šv. Angela, kančios persmelktoji,
Šv. Angela, meilės nugalėtoji,
Šv. Angela, išmintimi praturtintoji,
Šv. Angela, užuojautos moterie,
Šv. Angela, išminties moterie,
Šv. Angela, maldos moterie,
Šv. Angela, klausanti moterie,
Šv. Angela, tarnystės moterie,
Šv. Angela, gerojo patarimo moterie,
Šv. Angela, dialogo moterie,
Šv. Angela, tylos moterie,
Šv. Angela, narsioji moterie,
Šv. Angela, tvarkingoji moterie,
Šv. Angela, teisingumo moterie,
Šv. Angela, tvirtumo moterie,
Šv. Angela, saikingumo moterie,
Šv. Angela, ašarų moterie,
Šv. Angela, švelnioji moterie,
Šv. Angela, svetingoji moterie,
Šv. Angela, kantrioji moterie,
Šv. Angela, nuolankioji moterie,
Šv. Angela, atlaidžioji moterie,
Šv. Angela, paprastoji moterie,
Šv. Angela, vienybės moterie,
Šv. Angela, taikos moterie,
Šv. Angela, moterie už šeimą,
Šv. Angela, skaisčios meilės moterie,
Šv. Angela, vargą pasirinkusi moterie,
Šv. Angela, laisvai paklusnioji moterie,
Šv. Angela, didelio gerumo moterie,
Šv. Angela, rimta išbandymuose moterie,
Šv. Angela, džiugi kančioje moterie,
Šv. Angela, laimės besiilginti moterie,
Šv. Angela, meilės elgeta,
Šv. Angela, išganymo trokštanti moterie,
Šv. Angela, gyvenimą mylinti moterie,
Šv. Angela, žmoniją mylinti moterie,
Šv. Angela, nuo nuodėmių atgaila apvalytoji moterie,
Šv. Angela, atsivertimu atgaivintoji moterie,
Šv. Angela, užuojautos pamokyta moterie,
Šv. Angela, savo laikų dukra,
Šv. Angela, Kristaus mokine,
Šv. Angela, skurstančiųjų drauge,
Šv. Angela, teologų mokytoja,
Šv. Angela, askezės pavyzdy,
Šv. Angela, dvasingumo motina,
Šv. Angela, tiesos tarnaite,
Šv. Angela, Žodžio tarnaite,
Šv. Angela, pranciškoniškos brolijos tarnaite,
Tėve, laukiantis mūsų prie amžinųjų namų vartų, atleisk mums, Viešpatie,
Kristau, atvėręs mums dangiškųjų namų duris, pasigailėk mūsų, Viešpatie,
Šventoji Dvasia, švelniai vedanti mus į Tikruosius namus, maloningai išgirsk mus, Viešpatie,

Šventoji Trejybe, mus į buveinę, kurią mums paruošei, nuvesti teikis,
-Meldžiam Tave, išklausyk mus, Viešpatie.
Dangiškasis Tėve, visos kūrinijos Kūrėjau, mums mūsų namus kaip Tavo padaryti teikis,
Kristau, pasaulio šviesa, mūsų namams Tavo šviesą atspindėti teikis,
Šventoji Dvasia, Guodėja ir Pagalba, mūsų namuose ir mumyse apsigyventi teikis,
Mūsų šeimoms sveikatos ir gerovės teiki,
Saugumo nuo fizinių ir dvasinių pavojų teiki,
Tvarkos mūsų laikams ir aplinkai teiki,
Taikos, kai tvyro chaosas teiki,
Išgydymo nuo visų žaizdų ir ligų teiki,
Džiaugsmingos ištikimybės savo pašaukimams teiki,
Žinojimo, kad mus mato ir myli Dievas, teiki,
Išminties ir drąsos rinktis tikėjimą labiau nei patogumus teiki,
Laisvės nuo savęs gailesčio teiki,
Augimą šventume teiki,
Mūsų darbus ir pastangas palaiminti teikis,
Dėkingumo už daugybę palaiminimų mums teikis,
Stiprybės kruopščiai ir be priekaištų atlikti savo pareigas teiki,
Dosnumą stokojantiems mumyse ir kituose padidinti teikis,
Šventumo mūsų vyrams teiki,
Darbo ir džiaugsmo dirbant mūsų sutuoktiniams teiki,
Mums pasitikėjimo finansiniuose sunkumuose teiki,
Išminties susidūrus su nesutarimais ir nesantaika santuokoje teiki,
Malonės mūsų fiziniams ir dvasiniams vaikams teiki,
Mūsų vaikams skaistumo teiki,
Mūsų vaikams pilno augimo dorybėse ir šventume teiki,
Mūsų vaikų [būsimiems] sutuoktiniams ir jų pačių pašaukimams malonę teiki,
Mūsų namams geros nuotaikos ir bendrystės vieta tapti teikis,
Mūsų namams laisviems nuo nemalonių žodžių ir veiksmų tapti teikis,
Mums svetingiems teikiant pagalbą, gerumą ir paguodą būti teikis,
Mums malonę iš tikrųjų maitinti savo šeimos narius fiziškai ir dvasiškai teiki,
Mūsų namams ramiomis poilsio ir atsinaujinimo vietomis būti teikis,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventoji Angela Folinjo!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, dangaus ir žemės valdove, kuriam niekas nėra neįmanoma, norime padėkoti už tai, kad davei mums, kaip draugę ir mamą, brangiausią seserį šventąją Angelą iš Folinjo; Apšviesti jos evangelinio gyvenimo liudijimo ir padrąsinti daugybės gerų patarimų bei pavyzdžių kaip atgailaujančios moters, leisk mums, ją maldaujantiems, degančia širdimi vaikščioti Tavo įsakymų keliu, ir būti vertiems apdovanojimų, skirtų teisiesiems. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Amen.

Angela Foligno 1248 – 1309 m. Folinjo, Italija.
Varginamųjų seksualinėmis pagundomis ir našlių globėja.
Iš italų ir lenkų vertė kalbų JB, kun Mindaugas Malinauskas SJ.