ŠVENTOSIOS RAFKOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Marija, nekaltai pradėtoji Dievo Motina,
Marija, nekaltai pradėtoji visų šventųjų Karaliene,
Šventoji Rafka, melski už mus!
Šv. Rafka, Dangaus dovana,
Šv. Rafka, paklusnioji Šventajai Dvasiai,
Šv. Rafka, mylimoji ugdytoja,
Šv. Rafka, visų mokytojų globėja,
Šv. Rafka, dvasinio pažinimo pavyzdy,
Šv. Rafka, moteriškos jėgos pavyzdy,
Šv. Rafka, susivaldymo galiūne,
Šv. Rafka, paklusnumo paveiksle,
Šv. Rafka, dorybių pavyzdy,
Šv. Rafka, gilios maldos liudytoja,
Šv. Rafka, Kristaus žaizdų adoruotoja,
Šv. Rafka, kenčiančiųjų globėja,
Šv. Rafka, didvyriškai pasiaukojanti,
Šv. Rafka, kantrioji ligoje,
Šv. Rafka, stiprioji ir nuostabos vertoji,
Šv. Rafka, Kristaus kančios paveiksle,
Šv. Rafka, nukryžiuotoji kartu su Kristumi,
Šv. Rafka, paženklintoji šeštąja žaizda,
Šv. Rafka, Libano šviesa,
Šv. Rafka, maronitų vienuolijos garbe,
Šv. Rafka, paklydusiųjų vedle,
Šv. Rafka, nuliūdusiųjų paguoda,
Šv. Rafka, pagalba išbandymuose,
Šv. Rafka, nepakeičiamoji pagalbininke beviltiškose situacijose,
Šv. Rafka, gydančioji žẽme,
Šv. Rafka, mūsų užtarėja,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventoji Rafka!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
MELSKIMĖS. O Visagali ir Amžinasis, Dieve, kuris per šv. Rafką davei pasauliui spinduliuojantį didvyriškų dorybių pavyzdį, padėk mums ja sekti ir per jos užtarimą leisk patirti Tavo gailestingąją meilę. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kuris su Tavimi gyvena ir viešpatauja per visus amžius. Amen.

Kovo 23 d. šv. Rafka, mergelė, katalikė-maronitė
Rafqa (Rebekka) Pietra Choboq Ar-Rayès (1832-1914, Libanas)
VERTĖ: iš lenkų kalbos Natalija Maciulevičienė