ŠVENTOSIOS VALPURGOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija,
Šventoji Dievo Gimdytoja
Mergelių mergele,
Be gimtosios nuodėmės pradėtoji,
Šventoji Valpurga,
Šv. Valpurga, garbingoji šventoji Danguje,
Šv. Valpurga, išsirinktoji krikščioniškojo tobulumo buveine,
Šv. Valpurga, visų pagundų nugalėtoja,
Šv. Valpurga, savęs atsižadėjimo pavyzdy,
Šv. Valpurga, užsidegusioji Nukryžiuotojo pasekėja,
Šv. Valpurga, šlovingasis atkaklumo pavyzdy tarnauti Dievui,
Šv. Valpurga, skaistumo lelija,
Šv. Valpurga, kukli nuolankumo gėlele,
Šv. Valpurga, dieviškosios meilės amžinoji auka,
Šv. Valpurga, kaip išmintinga mergelė padovanojusioji save visą kaip auką savo dangiškam sutuoktiniui,
Šv. Valpurga, visą laiką pasitikėjusioji Viešpačiu,
Šv. Valpurga, ištikimai tarnavusioji Dievui tobula meile,
Šv. Valpurga, atsisakiusioji dėl Jėzaus meilės savo namų ir šalies,
Šv. Valpurga, paniekinusioji dėl Jėzaus meilės pasaulio puikybę ir tuštybes,
Šv. Valpurga, išliejusioji užuojautos aliejų savo gailestingumo darbais,
Šv. Valpurga, stiprioji savo tikėjimu, kuris nugali pasaulį,
Šv. Valpurga, uolioji Jėzaus ir Marijos tarnaite,
Šv. Valpurga, Benediktinų ordino šviesa ir puošmena,
Šv. Valpurga, Dievui pasišventusiųjų mergelių papuošale,
Šv. Valpurga, patraukusioji daug mergelių sekti Jėzumi Kristumi savo šventu pavyzdžiu,
Šv. Valpurga, tobulasis vienuolinio gyvenimo drausmės ir kuklumo pavyzdy,
Šv. Valpurga, atkaklaus gailestingumo pavyzdy,
Šv. Valpurga, nuolankumo pavyzdy,
Šv. Valpurga, apsimarinimo pavyzdy,
Šv. Valpurga, paklusnumo pavyzdy,
Šv. Valpurga, šviečiantysis paklusnumo pavyzdy,
Šv. Valpurga, sielvartaujančiųjų guodėja,
Šv. Valpurga, stebuklinga pagalba poreikiuose,
Šv. Valpurga, galinga visų tave gerbiančiųjų gynėja,
Šv. Valpurga, mirštančiųjų gynėja,
Šv. Valpurga, nukentėjusiųjų prieglobsti,
Šv. Valpurga, nuvargusiųjų prieglobsti,
Šv. Valpurga, sergančiųjų ir liūdinčiųjų paguoda,
Šv. Valpurga, nuolatinės maldos mokytoja,
Šv. Valpurga, iš toli atnešusioji tikėjimo šviesą pagonims,
Šv. Valpurga, gražinusioji akis aklajam ir klausą kurčiajam,
Šv. Valpurga, gražinusioji kalbos dovaną nebyliui ir atgaivinusioji paralyžiuotajam galūnes,
Šv. Valpurga, mokinusioji tikrojo tikėjimo ir savo pavyzdžiu ir pavyzdžiu,
Šv. Valpurga, atvertusioji savo pavyzdžiu ir užtarimu daug nusidėjėlių,
Šv. Valpurga, Dievo pagerbtoji gausiais stebuklais,
Šv. Valpurga, iš kurios relikvijų teka gydantis aliejus,
Šv. Valpurga, mūsų pasirinktoji globėja,
Šv. Valpurga, mūsų prieglobsti visuose poreikiuose,
Šv. Valpurga, mūsų stebuklus daranti globėja,
Šv. Valpurga, visuose mūsų rūpesčiuose ir poreikiuose,
Šv. Valpurga, pagundų ir sunkumų laikais,
Šv. Valpurga, visose mūsų skausmuose ir bėdose,
Šv. Valpurga, visose pavojuose,
Šv. Valpurga, mirties ir teismo valandą,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventoji Valpurga!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Dieve, kupinas gailestingumo ir užuojautos visiems, kurie šaukiasi tavęs, ir neatstumi tų, kurie tavimi pasitiki su nuoširdžiu pasitikėjimu ir nuolankumu, suteik malonę, kad tavo šventosios mergelės Valpurgos užtarimu, būtume malonės gausos dalininkai;
Padėk mums, kad tavo ypatingos malonės dėka, mes tave labiau pažintume ir šlovintume, ir šventosios mergelės Valpurgos užtarimu, turtingos Dievo stebuklais, mes taip pat mylėtume kaip savo gailestingą Tėvą per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Vasario 25 d. šv. Valpurga (Wealdburg, Valpurga, Walpurga, Walpurgis), (710 – 779) anglo-saksų misionierė Prancūzijoje ir Vokietijoje
iš anglų kalbos vertė kun. MMSJ