ŠV. BENEDIKTO LITANIJA-2                                     INDEX

Kýrie eléison.
Christe eléison. Kýrie eléison.
Kristau, išgirsk mus!
R. Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,
Šventoji Marija, R. melski už mus!
Šventasis tėve Benediktai, R. melski už mus!
Šv. Benediktai, Jėzaus Kristaus sekėjau,
Šv. Benediktai, Kristaus Bažnyčioje šviečianti saule,
Šv. Benediktai, nuo vaikystės pasižymėjęs šventumu,
Šv. Benediktai, atsiskyrėlių pavyzdy,
Šv. Benediktai, vienuolinio gyvenimo atstatytojau,
Šv. Benediktai, Regulos sudarytojau,
Šv. Benediktai, vienuolių pavyzdy,
Šv. Benediktai, vienuolių patriarche,
Šv. Benediktai, garbingasis tėve,
Šv. Benediktai, nuostabusis tėve,
Šv. Benediktai, Naujojo Testamento Abraome,
Šv. Benediktai, vaisingas alyvmedi Dievo namuose,
Šv. Benediktai, religingumo žiede,
Šv. Benediktai, kontempliacijos šviesa,
Šv. Benediktai, patriarchų šlove,
Šv. Benediktai, perkeistasis cherubine,
Šv. Benediktai, ugningasis serafine,
Šv. Benediktai, šventumo perle,
Šv. Benediktai, tikėjimo išpažinėjų pasididžiavime,
Šv. Benediktai, daugybės šventųjų įkvėpėjau,
Šv. Benediktai, Dievo namuose spindinti žvaigžde,
Šv. Benediktai, visų dorybių paveiksle,
Šv. Benediktai, apsimarinimo pavyzdy,
Šv. Benediktai, skaistumo mylėtojau,
Šv. Benediktai, kūno tramdytojau,
Šv. Benediktai, pasaulio niekintojau,
Šv. Benediktai, tobulumo paveiksle ir pavyzdy,
Šv. Benediktai, nuolankumo pavyzdy,
Šv. Benediktai, panašus į kankinius,
Šv. Benediktai, sielų guodėjau,
Šv. Benediktai, žemdirbių mokytojau,
Šv. Benediktai, tvarkos mokytojau,
Šv. Benediktai, paklusnumo mokytojau,
Šv. Benediktai, dvasių skyrimo mokytojau,
Šv. Benediktai, neturto rodytojau,
Šv. Benediktai, gerasis nuliūdusiųjų guodėjau,
Šv. Benediktai, įsakytojau laikytis tylos,
Šv. Benediktai, nuostabių dalykų autoriau,
Šv. Benediktai, ateities numatytojau,
Šv. Benediktai, mirusiųjų prikėlėjau,
Šv. Benediktai, žmogaus širdies slėpinių atskleidėjau,
Šv. Benediktai, padaręs, kad brolis Mauras galėtų eiti vandeniu,
Šv. Benediktai, brolį Placidą išgelbėjęs iš vandens,
Šv. Benediktai, regėjęs sesers Scholastikos sielą kylančią į dangų it balandį,
Šv. Benediktai, triumfuojantis demonų nugalėtojau,
Šv. Benediktai, pagalba varguose,
Šv. Benediktai, tavęs besišaukiančiųjų saugotojau,
Būk maloningas, R. atleisk mums, Viešpatie!
Būk maloningas, R. išklausyk mus, Viešpatie!
Nuo Tavo įsakymų niekinimo
R. gelbėk mus, Viešpatie!
Mūsų tėvo Benedikto šventuoju gyvenimu
Jo karčiausia meile
Jo didžiausiu nuolankumu
Jo uoliausiomis maldomis
Jo nuopelnais ir užtarimu
Mes nusidėjėliai,
R. Tave meldžiame, išklausyk mus!
Tavo tobulą meilę įlieti ir mumyse išsaugoti teikis,
Tobulą mūsų jutimų ir savos valios apmarinimą mums dovanoti teikis,
Nuolatinę pažangą įgyjant dorybes mums duoti teikis,
Ištvermę Tavo šventojoje tarnyboje mums dovanoti teikis,
Kristau, išgirsk mus, R. Kristau, išklausyk mus!
V. Melski už mus, šventasis tėve Benediktai.
R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.
Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, Tu šlovingu šventojo abato Benedikto pavyzdžiu parodei mums nuolankumo triumfo kelią. Suteik, meldžiame, kad nenuklysdami eitume Tau patinkančio paklusnumo keliu, kuriuo sėkmingai nukeliavo tas mūsų garbingasis tėvas. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

Šventasis Benediktas Nursietis (g. 480 +547 Monte Casino, Italija)
Europos, vienuolių, inkstų ligų, apsinuodijimo, mokinių, ir daugelio kitų Globėjas.
VERTĖ: kun. MMSJ