ŠVENTOJO ALFONSO RODRIGEZO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Nekaltoji Mergele Marija, melski už mus!
Švč. Mergele Marija, mūsų Globėja ir Motina, melski už mus!
Šv. Ignacai Lojola, Jėzaus draugijos įkūrėjau, melski už mus!
Šv. Petrai Klaverai, šv. Alfonso įkvėptasis dvasinis mokiny misijoms, melski už mus!

Šventasis Alfonsai Rodrigezai, melski už mus!
Šv. Alfonsai, Jėzaus draugijos garbe, pasididžiavime ir puošmena,
Šv. Alfonsai, glaudžiai susivienijęs su Jėzumi,
Šv. Alfonsai, tobulasis Dieviškojo Mokytojo sekėjau,
Šv. Alfonsai, Nesuteptosios Mergelės Marijos mylimas nekaltasis vaike,
Šv. Alfonsai, atsidavęs ir ištikimasis Marijos tarne ir sekėjau,
Šv. Alfonsai, apdovanotasis pakilia kontempliacija,
Šv. Alfonsai, išmintingasis, pasirinkęs kryžiaus kvailybę,
Šv. Alfonsai, ištikimasis Jėzaus bičiuli,
Šv. Alfonsai, išmanantis Šventojo Kryžiaus mokslą,
Šv. Alfonsai, uolusis ir meile degantis Jėzaus Švenčiausiojoje Eucharistijoje garbintojau,
Šv. Alfonsai, pragaro galioms neįveikiamas,
Šv. Alfonsai, pranaše savo tikėjimu,
Šv. Alfonsai, išpažinėjau savo gerais darbais,
Šv. Alfonsai, meilės ir kantrybės kankiny,
Šv. Alfonsai, pranašystės dovana apdovanotasis,
Šv. Alfonsai, Šventosios Dvasios įkvėptasis,
Šv. Alfonsai, vyre pagal Dievo širdį, vaikščiojęs Dievo akivaizdoje,
Šv. Alfonsai, didis savo gyvenimo ir valios paaukojimu Dievui,
Šv. Alfonsai, dosnusis neturto mylėtojau ir pavyzdy,
Šv. Alfonsai, atgailos ir griežtumo sau kankiny,
Šv. Alfonsai, degantis uolumu išgelbėti sielas,
Šv. Alfonsai, išskirtinis savo paklusnumu,
Šv. Alfonsai, kantrybės pakelti ligas ir kūno silpnumą pavyzdy,
Šv. Alfonsai, uolios maldos vyre, apaštale ir pavyzdy,
Šv. Alfonsai, meilės šventajam pašaukimui pavyzdy,
Šv. Alfonsai, pagarbos dvasininkijai pavyzdy,
Šv. Alfonsai, pamaldumo dieviškajai Eucharistijai ir jos garbinimo pavyzdy,
Šv. Alfonsai, pamaldumo Švenčiausiajai Mergelei Marijai pavyzdy,
Šv. Alfonsai, paprastas Dievą mylintis vyre,
Šv. Alfonsai, patarnavimo šventosiose Mišiose pavyzdy,
Šv. Alfonsai, pasaulio malonumų prieše,
Šv. Alfonsai, pilnas pasidygėjimo ir paniekos pasaulio dalykams,
Šv. Alfonsai, nuostabusis nusižeminimo pavyzdy,
Šv. Alfonsai, nenuilstamo kūno apsimarinimo pavyzdy,
Šv. Alfonsai, gailestingos ir broliškos meilės pavyzdy ir stebukle,
Šv. Alfonsai, ištikimo vienuolinio gyvenimo ir
Šv. Alfonsai, vienuolinio apsimarinimo ir disciplinos pavyzdy,
Šv. Alfonsai, vienuolinio kuklumo ir skaistumo pavyzdy,
Šv. Alfonsai, vienuolinio paklusnumo ir nuolankumo pavyzdy,
Šv. Alfonsai, rūpinimosi atlikti visus darbus pavyzdy,
Šv. Alfonsai, sąžinės tyrumo pavyzdy,
Šv. Alfonsai, turtingasis savo troškimų numarinimu,
Šv. Alfonsai, paprastasis broli durininke, palydintis visus malda ir geru patarimu,
Šv. Alfonsai, apaštale savo maldomis,
Šv. Alfonsai, apaštališkų dorybių pavyzdy,
Šv. Alfonsai, uolumo gelbėti sielas pavyzdy,
Šv. Alfonsai, klusnusis vyre, liudijantis savęs nugalėjimo pergales,
Šv. Alfonsai, priimtas į išrinktųjų tarpą,
Šv. Alfonsai, besigėrintis šventųjų šlove,
Šv. Alfonsai, Bažnyčios sprendimu paskelbtas šventuoju,
Šv. Alfonsai, galingas savo užtarimu danguje,
Šv. Alfonsai, demonų ir tamsos galių nugalėtojau,
Šv. Alfonsai, pragaro siaube,
Šv. Alfonsai, garsusis savo stebuklais,
Šv. Alfonsai, į tave besikreipiančiųjų viltie,
Šv. Alfonsai, nuostabusis nuolankių ir mažųjų gynėjau, saugotojau ir pavyzdy,
Šv. Alfonsai, mūsų pavyzdy gyvenime ir mirtyje,
Šv. Alfonsai, mūsų globėjau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Alfonsai Rodrigezai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės.
Dieve, silpnųjų stiprybe ir nuolankiųjų išaukštinime, padaręs savo tarną šventąjį Alfonsą garsaus nuolatinio apsimarinimo ir ryškaus, nepriekaištingo ir nuopelningo nuolankumo Tau maloniu kvapsniu, suteik mums malonę, kad, sekdami jo pavyzdžiu, apmarintume savo kūną, ištikimai, ištvermingai bei nuolankiai sektume Tavo Sūnaus kryžiumi ir pasiektume amžinąją šlovę to, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi ir Šventąja Dvasia per amžių amžius. Amen.

Šventasis Alfonsas Rodrigezas SJ
Brolis jėzuitas, mistikas, jėzuitų brolių globėjas.
gimė 1532 m Segovijoje, mirė 1617 m. Maljorkoje, Ispanijoje
Vertė JB, kun.MMSJ iš anglų ir prancūzų kalbų