ŠV. PELAGIJOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!

Šventoji Pelagija, melski už mus!
Šv. Pelagija, šventoji atgailautoja atsiskyrėle ir kankine,
Šv. Pelagija, iš nuodėmės bedugnės ištrauktoji,
Šv. Pelagija, į kurią Dievas pažvelgė su užuojauta, kad parodytų savo gailestingumą,
Šv. Pelagija, buvusioji šėtono tinklu sieloms pražudyti, tapusi Jėzaus Kristaus tinklu sieloms pas Dievą traukti,
Šv. Pelagija, malonės stebukle,
Šv. Pelagija, pirma puošta šėtono blizgučiais, dabar papuošta Jėzaus Kristaus dorybėmis,
Šv. Pelagija, Šventosios Dvasios dovanomis apdovanotoji,
Šv. Pelagija, Viešpačiui Dievo Žodžiu laimėtoji,
Šv. Pelagija, išganinguoju Krikšto vandeniu nuplautoji,
Šv. Pelagija, per Sutvirtinimą Šventosios Dvasios aliejumi pateptoji,
Šv. Pelagija, Kristaus Kūnu Eucharistijoje pamaitintoji,
Šv. Pelagija, per Jėzaus Kristaus Kraują Dievo viršūnes pasiekusioji,
Šv. Pelagija, per atgailą išminties ir pažinimo Dvasios vestoji,
Šv. Pelagija, krikščioniškojo teisingumo apgaubtoji,
Šv. Pelagija, balande, buvusi sutepta visomis nuodėmėmis, bet tobulai nuplauta Krikšto maudyklėje,
Šv. Pelagija, nauju kūriniu tapusi išganymo vandenis perėjusioji,
Šv. Pelagija, tapusi kurčia šėtono balsui ir labai atidi Dieviškajam,
Šv. Pelagija, demoną kryžiaus ženklu įveikusioji,
Šv. Pelagija, Jėzaus Kristaus atjautos ir gailestingumo rūbu apgaubtoji,
Šv. Pelagija, tyriausiuoju meilės auksu ir sidabru papuoštoji,
Šv. Pelagija, nuostabiausių dorybių įvairove išpuoštoji,
Šv. Pelagija, Jėzuje Kristuje atgaila padaugintas kviečio grūde ir garstyčios grūdeli, išauginęs aukštą medį,
Šv. Pelagija, Šventosios Dvasios kviečiais, medumi ir aliejumi maitintoji,
Šv. Pelagija, įsikūrusi ant kalno, nuo kurio Jėzus įžengė į dangų, ir iš ten kasdien kėlusi savo širdies tvinksnius į Jį,
Šv. Pelagija, savo jėgas į viltį ir į tylą sudėjusioji,
Šv. Pelagija, tyla ir susikaupimu vienatvėje aukščiau savęs pačios pakilusioji,
Šv. Pelagija, save mirusia Jėzuje Kristuje laikiusioji,
Šv. Pelagija, nukryžiuota pasauliui, kad abu vienas nuo kito nutoltų,
Šv. Pelagija, per atgailą Jėzaus Kristaus sužadėtine tapusioji,
Šv. Pelagija, kurios siela dovanota Dievui tobulo dangiško grožio,
Šv. Pelagija, tikru nusižeminimu gražioji,
Šv. Pelagija, pamilusi Jėzų Kristų visomis jėgomis ir su Juo besidžiaugianti danguje,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventoji Pelagija!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Viešpatie Jėzau, savo šlovinguoju įžengimu į dangų pašventinęs Alyvų kalną, kuriame teikeisi pašaukti šventąją atgailautoją Pelagiją, jos užtarimu pripildyk ir mus Šventosios Dvasios dovanų ir patepk mus, kad taptume verti įžengti į amžinąją laimę su Tavimi, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

Spalio 8 dieną minima Šventoji Pelagija (dar vadinama Pelagija iš Antiochijos, Pelagija iš Tarso, Pelagija Atgailautoja, Pelagija buvusia Paleistuve)
IV-V amžiaus šventoji atsiskyrėlė eremitė kankinė iš Antiochijos (dabartinė Turkija).
Aktorių, mimų, muzikantų globėja.
Vertė: iš prancūzų kalbos kun. MMSJ