LITANIJA  UŽ MIRŠTANTĮJĮ                                      INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Šventoji Marija,   melski (-te) už jį (ją)!
Visi šventieji angelai ir arkangelai,
Šventasis Abeli,
Visi Dievo teisieji,
Šventasis Abraomai,
Šventasis Jonai Krikštytojau,
Šventasis Juozapai,
Visi šventieji patriarchai ir pranašai,
Šventasis Petrai,
Šventasis Pauliau,
Šventasis Andriejau,
Visi šventieji apaštalai ir evangelistai,
Visi šventieji Viešpaties mokiniai,
Visi šventieji nekalti berneliai,
Šventasis Steponai,
Šventasis Laurynai,
Visi šventieji kankiniai,
Šventasis Silvestrai,
Šventasis Grigaliau,
Šventasis Augustinai,
Visi šventieji vyskupai ir išpažinėjai,
Šventasis Benediktai,
Šventasis Pranciškau,
Šventasis Kamilai,
Šventasis Dievo Jonai,
Visi šventieji vienuoliai ir atsiskyrėliai,
Šventoji Ona,
Šventoji Marija Magdalena,
Šventoji Liucija,
Visos šventosios mergelės ir moterys,
Visi Dievo šventieji ir šventosios,

Būk jam (jai) maloningas, gelbėk jį (ją), Viešpatie!
Nuo Tavęs įžeidimo
Nuo pagundų ir abejonių
Nuo pomirtinių bausmių
Nuo visokio blogio
Nuo piktosios dvasios puolimų
Savo gimimu iš Marijos
Savo kančia ir kryžiumi
Savo mirtimi ir palaidojimu
Savo garbinguoju prisikėlimu iš numirusių
Savo nuostabiuoju įžengimu į dangų
Šventosios Dvasios Gaivintojos malone
Savo teismo dieną

Mes nusidėjėliai meldžiam Tave, išklausyk mus!
Jo (jos) pasigailėti teikis, meldžiam Tave, išklausyk mus!

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!

GAILESTINGASIS, MALONINGASIS DIEVE, savo begaliniu gerumu naikinantis atgailojančiųjų
nuodėmes ir dovanojantis bausmes už nusikaltimus, meilingai pažvelk į šį (šią) mirštantįjį (-čiąją) ir išgirsk, meldžiame, iš visos širdies išpažįstančio (-ios) bei visų kalčių atleidimo prašančio (-ios) maldą. Atnaujink jame (joje), mieliausias Tėve, tai, ką iš žmogiškojo silpnumo buvo sugadinęs (-usi) ar, piktosios dvasios apgautas (-a), išniekinęs (-usi), ir iš naujo priimk jį (ją) į Bažnyčios kūno vienybę kaip atpirktąjį (-ąją) narį (-ę). Nepaniekink, Viešpatie, jo (jos) vaitojimų, neatstumk ašarų, bet, pasitikėjusiam (-iai) Tavo gailestingumu, suteik susitaikinimo malonę. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.— A. Amen.

lITURGINIS MALDYNAS, 1992