ŠVENTOSIOS KRISTINOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Kankinių Karaliene, melski už mus!

Šventoji Kristina, melski už mus!
Šv. Kristina, angelo išmokyta krikščioniškojo tikėjimo,
Šv. Kristina, išganymo vandeniu stebuklingai atgaivintoji,
Šv. Kristina, vadinta Kristina – krikščione pagal Kristaus vardą,
Šv. Kristina, angelo sargo globai atsidavusioji,
Šv. Kristina, Jėzaus meile liepsnojusioji,
Šv. Kristina, meile Šventajam Kryžiui garsėjančioji,
Šv. Kristina, liepsnojantis tikėjimo žibury,
Šv. Kristina, didi Švenčiausiojo Sakramento garbintoja,
Šv. Kristina, savo mintis ir darbus Dievo Žodžio pripildančioji,
Šv. Kristina, Dievo ramybės pilnoji,
Šv. Kristina, per vienatvę su Dievu suvienytoji,
Šv. Kristina, malda ir atgaila su pasaulio pagundomis kovojusioji,
Šv. Kristina, dėl meilės Dievui žemiškų jausmų atsisakiusioji,
Šv. Kristina, visada ištikima Jėzui,
Šv. Kristina, Dievo išrinkta stabmeldžiams sugėdinti,
Šv. Kristina, rože tarp stabmeldžių erškėčių,
Šv. Kristina, priešiška savo tėvo Urbano dievams,
Šv. Kristina, sudeginusi savo tėvo auksinius stabus,
Šv. Kristina, tvirtybės kolona begalinėse kančiose,
Šv. Kristina, savo tėvo įniršio auka,
Šv. Kristina, tėvo rankos sužeistoji,
Šv. Kristina, virvėmis ir grandinėmis stipriai surištoji,
Šv. Kristina, į gilią kalėjimo duobę įmestoji,
Šv. Kristina, kalėjime angelo aplankytoji,
Šv. Kristina, geležiniais nagais draskytoji,
Šv. Kristina, savo tėvo akivaizdoje į gabalus plėšytoji,
Šv. Kristina, verdančiu aliejumi, sumaišytu su derva, apipiltoji,
Šv. Kristina, tirono Diono žiauriai persekiotoji,
Šv. Kristina, Apolono statulą pagarbinti verstoji,
Šv. Kristina, stabui nusilenkti pergalingai atsisakiusioji,
Šv. Kristina, tironą dėl jo mirties užjautusioji,
Šv. Kristina, Julijonui, didesniam tironui, nuvestoji,
Šv. Kristina, mirties akivaizdoje neįbaugintoji,
Šv. Kristina, įmesta į degančią krosnį, bet liepsnų nepaliestoji,
Šv. Kristina, įmesta tarp gyvačių, bet neįgeltoji,
Šv. Kristina, skandinta pririšus akmenį,
Šv. Kristina, strėlių pervertoji,
Šv. Kristina, galiausiai nukirstoji,
Šv. Kristina, trijų tironų nugalėtoja,
Šv. Kristina, kankinystės nimbu papuoštoji,
Šv. Kristina, kančiose besišaukusi Jėzaus, savo Sužadėtinio Danguje,
Šv. Kristina, per kankinystę su Jėzumi supanašėjusioji,
Šv. Kristina, pasitikti dieviškojo Sužadėtinio su kankinystės palme einančioji,
Šv. Kristina, prie angelų ir mergelių chorų priskirtoji,
Šv. Kristina, mergelės ir kankinės vainiką laimėjusioji,
Šv. Kristina, su Kristumi per amžius karaliaujančioji,
Šv. Kristina, amžina laime danguje besidžiaugiančioji,
Šv. Kristina, garsėjanti stebuklais, įvykusiais šaukiantis tavo vardo,
Šv. Kristina, šių laikų pagundų nugalėtoja,
Šv. Kristina, pyktį ir prievartą meile nugalinčioji,
Šv. Kristina, jūreivių globėja,
Šv. Kristina, mūsų garsioji globėja,
Šv. Kristina, būk palanki mūsų miestui ir jo gyventojams,
Šv. Kristina, nenustok būti mūsų užtarėja Dievo akivaizdoje,
Kad būtume apsaugoti nuo visokio blogio,
Šv. Kristina, užtark mus!
Kad nugalėtume visokius kūno ir pasaulio puolimus,
Kad paskutinę valandą pelnytume susitaikymo malonę,
Kad iki galo ištvertume tikėjimo malonėje,
Kad mokėtume priimti kryžių ir kantriai ištvertume gyvenimo nelaimes,
Kad kentėjimuose būtume apdovanoti ištvermės malone,
Kad pasiektume amžinąjį išganymą,
Kad mūsų šeimose karaliautų taika ir meilė,
Kad Dievas mus apsaugotų nuo staigios ir netikėtos mirties,
Per savo žiaurią kančią,
Per savo nuopelnus,
Per savo didvyrišką mirtį,
Per savo garbę,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventoji Kristina!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės.
Išklausyk, Dieve, mūsų prašymus, kuriuos Tau siunčiame, šventosios mergelės ir kankinės Kristinos užtariami, ir jei tokia Tavo valia, padaryk, kad gautume tai, ko Tavęs su pasitikėjimu prašome. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šventoji Kristina
ligų, ypač psichinių, jų ligonių ir gydytojų, bei malūnininkų globėja
mirusi 295 metais Bolzane, Italijoje
I
š prancūzų ir lenkų kalbų vertė kun.MMSJ