ŠVENTŲJŲ NEKALTŲJŲ VAIKELIŲ KANKINIŲ LITANIJA                                INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!
Motina Išganytojo, melski už mus!
Karaliene Kankinių, melski už mus!
Šventasis Juozapai, melski už mus!
Šventoji Rachele, melski už mus!

Šventieji Nekaltieji Vaikeliai, melskite už mus!
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, pirmieji kankiniai,
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kuriuos žemė apraudojo, o dangus džiaugsmingai priėmė,
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kuriuos žiaurus valdovas pražudė, o Sutvėrėjas meiliai priglaudė,
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, gyvybę už Kristų atidavę,
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, pagerbę Tą, kuris, dar gulėdamas ėdžiose, jau viešpatavo danguje ir žemėje,
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kūdikystėje patys to nežinodami dėl Kristaus mirę,
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, pasaulio blogio, kūno pagundų ir šėtono gundymų nepatyrę,
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, dar nemokėdami kalbėti jau išpažinę Kristų,
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kurių gležni kūnai nebuvo pasirengę kovoti, bet pelnė kankinystės pergalės palmę,
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, nusilenkę Amžinai Gyvajam, sudėdami prieš Jo sostą savo vainikus,
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, valdžios godulio pražudytieji,
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kankinystės šlovės vertieji,
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, dar nemokėdami kalbėti Dievą šlovinę,
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, dėl Kristaus nužudytieji, be dėmės būdami giedoję: „Garbė Tau, Viešpatie!”,
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, Viešpatį Jėzų ne žodžiu, o kankinių krauju paliudiję,
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, pirmieji Dangaus Karalystės gyventojai,
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, pasaulį nugalėję ir kankinių vainiką pelnę,
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, žmonijos pirmienos Dievui ir Avinėliui,
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, Kristaus kankinių vainikais papuoštieji,
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, pirmoji kankinystės auka, paaukota dėl Kristaus,
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, spindinčiais drabužiais šalia Kristaus sosto stovintieji,
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, amžinojoje Karalystėje spindintieji,
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, amžinuoju džiaugsmu švytintieji,
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, Avinėlio kraujyje išbalintais drabužiais,
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, Viešpatį džiaugsmingai šlovinantieji,
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, baltais drabužiais su Avinėlio palyda žengiantieji,
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, be jokios dėmės priešais Dievo sostą stovintieji,
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, naują giesmę priešais Dievo sostą ir Avinėlį giedantieji,
Šv. Nekaltieji Vaikeliai Kankiniai, nužudytų ir negimusių vaikų globėjai,
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, nespėję pažinti gyvenimo, melskite už visus mirusius vaikus, kad Dievas juos priimtų į savo mylintį glėbį!
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, nužudyti dėl vieno žmogaus neapykantos, melskite už visus neapykantos apimtuosius, kad Dievas paliestų jų širdis ir pripildytų jas meilės!
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, smurtine mirtimi mirę, melskite už visus smurtą kenčiančius, kad jie rastų ramybę ir meilę!
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, jūsų tėvai skaudžiai gedėjo, melskite už visus tėvus, netekusius mažų vaikų, kad Dievas juos apgaubtų savo paguoda!
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, dėl kurių žmonės jautėsi bejėgiai, negalėdami apsaugoti nuo mirties, melskite už visus bejėgystės apimtuosius, kad drąsos ir vilties ieškotų Dieve!
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, esantys Danguje, melskite už mus, kad ir mes kada nors prie jūsų prisijungtume ir Dievo meile amžinai džiaugtis galėtume!
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, ne žodžiu, o mirtimi liudiję, melskite už mus, kad turėtume drąsos liudyti Jėzų žodžiu ir veiksmu!
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, savo drabužius Jėzaus kraujyje išbalinę, melskite už mus, kad būtume apvalyti nuo visų nuodėmių!
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, gyvybės dėl Jėzaus netekę, melskite ramybės visiems, atidavusiems savo gyvybę į Jėzaus rankas!
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, Jėzaus, dėl kurio buvo pralietas jūsų kraujas, vardu melskite už išnaudojamus ir prievartaujamus vaikus!
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, paaukoti dėl Kūdikėlio Kristaus, melskite už nelaisvėje esančius ir kenčiančius vaikus!
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kurių kraujas buvo pašventintas brangiausiuoju Išganytojo krauju, sergėkite vaikų tyrumą ir nekaltumą, būkite jiems pagalba ir paguoda!
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, melskite, kad visi nekalti vaikai, kenčiantys karo negandas, išnaudojimą ir apleidimą, patirtų Dievo meilės galią ir gydantį gailestingumą!
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, tikėjimą Dievo Sūnumi be žodžių išpažinusieji ir amžinuoju gyvenimu apvainikuotieji, meldžiame prisijungti prie mūsų maldos už Dievui brangias, į jus panašias nekaltas gyvybes, pražudytas dėl abortų!
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, melskite, kad mūsų išsirinkti vadovai, įstatymų leidėjai ir teisėjai kiekvieną pradėtą kūdikį laikytų žmogumi ir priimtų juos ginančius įstatymus!
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, melskite, kad visas pasaulis būtų apdovanotas malone kiekvieną pradėtą kūdikį be jokių abejonių pripažinti kaip unikalų žmogų!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melskite už mus, Šventieji Nekaltieji Vaikeliai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės.
Dieve, mūsų Tėve, šv. Nekaltieji Vaikeliai Kankiniai apreiškė Tavo šlovę ne žodžiu, o mirtimi. Suteik malonę, kad savo tikėjimą Tavimi, kurį išpažįstame lūpomis, skelbtume ir visu savo gyvenimu. Per Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, mūsų Viešpatį ir Dievą, kuris su Tavimi gyvena ir karaliauja kartu Šventąja Dvasia, per amžių amžius. Amen.

Kūdykių, vaikų, nužudytų ir negimusių vaikų.
I
š lenkų kalbos vertė Natalija Maciulevičienė, iš anglų k. JB, kun MIndaugas Malinauskas SJ