ŠVENTOJO VAITIEKAUS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Vaitiekau, mūsų globėjau, melski už mus!
Šv. Vaitiekau, kankiny ir išpažinėjau,
Šv. Vaitiekau, gimęs čekų žemėje,
Šv. Vaitiekau, pasipuošęs įvairiomis dorybėmis,
Šv. Vaitiekau, vyre pagal Dievo Širdį,
Šv. Vaitiekau, savo darbo vaisius nušviečiantis geru pavyzdžiu,
Šv. Vaitiekau, ganytojau, uoliai besirūpinantis savo avidės sielų išganymu,
Šv. Vaitiekau, naikinantis blogus papročius,
Šv. Vaitiekau, atgailaujantis už žmonių nusikaltimus,
Šv. Vaitiekau, ištikimasis Viešpaties Jėzaus Kristaus sekėjau,
Šv. Vaitiekau, nešantis tikėjimo šviesą vengrams, prūsams ir lenkams,
Šv. Vaitiekau, mirti pagonių krašte nepabūgęs,
Šv. Vaitiekau, kankinyste patvirtinantis tikėjimą Kristumi,
Šv. Vaitiekau, už Kristaus žodį mirtimi sumokėjęs,
Šv. Vaitiekau, mūsų kraštų globėjau ir sergėtojau,
Šv. Vaitiekau, prispaustųjų ir vargšų globėjau,
Šv. Vaitiekau, gerasis ganytojau,
Šv. Vaitiekau, mūsų kraštų garbe ir puošmena,
Šv. Vaitiekau, dvasininkų pavyzdy,
Šv. Vaitiekau, kely į amžinąjį gyvenimą,
Šv. Vaitiekau, mūsų užtarėjau,
Kad prisikeltume iš nuodėmių, melski už mus, šv. Vaitiekau!
Kad visada išliktume ištikimi šventajam tikėjimui,
Kad per Tave išmelstume gailestingumą,
Kad gyvendami pagal Dievo įsakymus, užsitarnautume amžinąjį gyvenimą,
Kad kartu su Tavimi garbintume Dievą
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Per šventojo Vaitiekaus nuopelnus,
Išklausyk mus, Viešpatie!
Melskimės. Dieve, Tu sustiprinai mūsų tautą, išpažįstančią Tavąjį vardą, per šventojo vyskupo Vaitiekaus mokymą ir garbingą kankinystę. Padaryk, prašome, kad tas, kuris žemėje skelbė tikėjimą mūsų protėviams, užtartų mus danguje. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Balandžio 23 d. minimas  Šv. Vaitiekus (Adalbertas)
(956 Bohemijoje - 997 Prusijoje)