ŠVENTOJO FOKO IŠ SINOPĖS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Marija, mergelių Karaliene, melski už mus!
Šventasis Fokai, melski už mus!
Šv. Fokai, kankiny,
Šv. Fokai, tikėjimo pilnasis,
Šv. Fokai, meilės pilnasis,
Šv. Fokai, persekiotasis dėl tikėjimo,
Šv. Fokai, nuteistasis mirties bausme,
Šv. Fokai, dosnusis savo persekiotojams,
Šv. Fokai, drąsiai išpažinęs esąs krikščionis,
Šv. Fokai, stebuklingai išgelbėtasis iš gyvačių grėsmės,
Šv. Fokai, nešusysis kankinių palmę,
Šv. Fokai, pergalingasis tikėjime,
Šv. Fokai, svetingumo pavyzdy,
Šv. Fokai, meilės pavyzdy,
Šv. Fokai, teisingumo pavyzdy,
Šv. Fokai, tiesos pavyzdy,
Šv. Fokai, savęs atsižadėjimo pavyzdy,
Šv. Fokai, pamaldumo pavyzdy,
Šv. Fokai, paklusnumo pavyzdy,
Šv. Fokai, kantrybės pavyzdys
Šv. Fokai, išminties pavyzdy,
Šv. Fokai, gailestingumo pavyzdy,
Šv. Fokai, meilės vertasis,
Šv. Fokai, žavesio vertasis,
Šv. Fokai, pagarbos vertasis,
Šv. Fokai, gyriaus vertasis,
Šv. Fokai, stebuklingasis,
Šv. Fokai, pagerbtasis,
Šv. Fokai, paskelbtasis,
Šv. Fokai, minimas,
Šv. Fokai, mūsų vilties įkvėpėjau,
Šv. Fokai, palaimintasis danguje,
Šv. Fokai, sodininkų, daržininkų globėjau,
Šv. Fokai, jūrininkų globėjau,
Šv. Fokai, gyvačių įkastųjų globėjau,
Šv. Fokai, mūsų saugotojau,
Šv. Fokai, mūsų gynėjau,
Šv. Fokai, mūsų globėjau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, Šv. Fokai iš Sinopės!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės.
Dieve, mūsų Tėve, uždėjęs kankinio karūną šventajam Fokui, mūsų mylimam Globėjui, suteik ir mums malonę, jo užtarimu būti išvaduotiems iš kiekvieno sielos ir kūno pavojaus. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen

Kovo 5 d. Šventasis Fokas iš Sinopės (Turkija, sodininkas, kankinys, II-III amžius)
VERTĖ: kun. MMSJ iš italų kalbos