ŠV. MARIJOS MAGDALENOS DE PACI LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šv. Marija, Karmelio Valdove, melski už mus!
Šv. Marija Magdalena de Paci, melski už mus!
Šv. Marija Magdalena, Švenčiausiajai Trejybei mieliausioji,
Šv. Marija Magdalena, mergele, paties Dievo mokyta,
Šv. Marija Magdalena, amžinojo Tėvo atvirumo visokiai tarnystei paprašytoji,
Šv. Marija Magdalena, nesuteptoji Šventosios Dvasios šventove,
Šv. Marija Magdalena, su Šventąja Dvasia septyneriopai bendravusi,
Šv. Marija Magdalena, į kurios krūtinę įsikūnijęs Žodis įdėjo savo širdį,
Šv. Marija Magdalena, ištikimoji Kristaus sužadėtine,
Šv. Marija Magdalena, kvapnioji pieva, palaiminta Viešpaties,
Šv. Marija Magdalena, su Jėzumi sužieduotoji,
Šv. Marija Magdalena, Kristaus mokine, į Jį panaši tapusi,
Šv. Marija Magdalena, mūsų motina pamaldžiausioji,
Šv. Marija Magdalena, grynojo neturto siekėja,
Šv. Marija Magdalena, Dievo meilės auka,
Šv. Marija Magdalena, vienuolių regulai ištikimiausioji,
Šv. Marija Magdalena, tobulo paklusnumo pavyzdy,
Šv. Marija Magdalena, Dievo valią tobulai atitinkančioji,
Šv. Marija Magdalena, angelų sekėja,
Šv. Marija Magdalena, demonų nugalėtoja,
Šv. Marija Magdalena, liūtų duobėje dvasių išmėginta,
Šv. Marija Magdalena, uolioji sielų tarnaite,
Šv. Marija Magdalena, tyrumo nuometu Mergelės Marijos papuoštoji,
Šv. Marija Magdalena, mergeliškojo skaistumo lelija,
Šv. Marija Magdalena, didžioji kontempliuotoja,
Šv. Marija Magdalena, Dangaus regėjimų apšviestoji,
Šv. Marija Magdalena, serafiniškosios meilės sekėja,
Šv. Marija Magdalena, cherubiniškojo mokymo sekėja,
Šv. Marija Magdalena, Jėzaus vaikystės ir nukryžiavimo regėjimų ugdytoji,
Šv. Marija Magdalena, paslaptingu būdu savo rankose patį Jėzų laikiusioji,
Šv. Marija Magdalena, Eucharistijos sakramentu iš paties Jėzaus rankų atgaivintoji,
Šv. Marija Magdalena, Jėzui per Marijos rankas atiduotoji,
Šv. Marija Magdalena, Mergelei Marijai artimiausioji,
Šv. Marija Magdalena, į tobulą Mergelės Marijos skaistumą perkeistoji,
Šv. Marija Magdalena, apie Mergelės Nekaltąjį Prasidėjimą ekstazėje pranašavusioji,
Šv. Marija Magdalena, su Kristaus Kančia susivienijusioji,
Šv. Marija Magdalena, Kristaus kančių puokšte apdovanotoji
Šv. Marija Magdalena, Kristaus erškėčių vainiku vainikuotoji,
Šv. Marija Magdalena, prie Kristaus kryžiaus dvasiškai prikaltoji,
Šv. Marija Magdalena, visų kenčiančio ir mirštančio Kristaus kančių žinove,
Šv. Marija Magdalena, Kristaus stigmomis pažymėtoji,
Šv. Marija Magdalena, nuo vaikystės vargšams gailestingoji,
Šv. Marija Magdalena, geriausia naujokių vienuolių mokytoja,
Šv. Marija Magdalena, uoliausiai atsidavusiosios paveiksle,
Šv. Marija Magdalena, balande, dėl pasaulio nuodėmių kenčiančioji,
Šv. Marija Magdalena, mistiškos maldos mokytoja,
Šv. Marija Magdalena, ypatingoji kontempliuojančiųjų sergėtoja,
Šv. Marija Magdalena, ištikimoji į tave besikreipiančiųjų sergėtoja,
Šv. Marija Magdalena, sieloms skaistyklos ugnį gesinančioji,
Šv. Marija Magdalena, ypatingoji gynėja,
Šv. Marija Magdalena, stebuklų garbe garsioji,
Šv. Marija Magdalena, Karmelio šlove,
Šv. Marija Magdalena, po mirties kūnu negendančioji,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventoji Marija Magdalena!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
O Dieve, didysis tobulosios nekaltybės gėri, davęs Šv. Marijai Magdalenai de Paci neapsakomas savo intymumo dovanas, suteik ir mums, minintiems jos gimimą Dangui, kontempliuoti Tave dvasios tyrumu ir liepsnojančia meile. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Gegužės 25 d. minima Šventoji Marija Magdalena de Paci, mistikė karmelitė (1566–1607) Florencija, Italija
VERTĖ: iš lotynų kalbos kun. MMSJ