ŠVENTOJO BLAŽIEJAUS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Motina, melski už mus.
Šventoji Mergelių Mergele, melski už mus.

Šventasis Blažiejau, melski už mus.
Šv. Blažiejau, šventasis Bažnyčios kankiny,
Šv. Blažiejau, narsusis ir nenugalimas kankiny,
Šv. Blažiejau, apglėbęs Dievo meilę,
Šv. Blažiejau, ištikimas Dievo tarne,
Šv. Blažiejau, vyre pagal Dievo širdį,
Šv. Blažiejau, ypatingasis Dangaus drauge,
Šv. Blažiejau, išrinktas vyskupu Sebastėje dėl savo puikių ir spindinčių dorybių,
Šv. Blažiejau, Bažnyčios pasididžiavime ir šlove,
Šv. Blažiejau, Dievo siųstasis šventasis ir gerasis ganytojau,
Šv. Blažiejau, pagonių šviesuly,
Šv. Blažiejau, vyskupe nuo Viešpaties, visų kenčiančių ir nuskriaustų širdžių prieglobsti,
Šv. Blažiejau, vyskupo uolumo pavyzdy ir pasididžiavime,
Šv. Blažiejau, visų dorybių atspindy,
Šv. Blažiejau, pavyzdingo krikščioniško gyvenimo siekęs,
Šv. Blažiejau, tikrosios vilties žiede,
Šv. Blažiejau, nepalenkiamas šventame tikėjime,
Šv. Blažiejau, nepaliestoji skaistybės lelija,
Šv. Blažiejau, nesutaikomas nuodėmės prieše,
Šv. Blažiejau, dieviškąja meile užsidegęs ir ją įžiebiantis,
Šv. Blažiejau, puikusis nuoširdžios artimo meilės pavyzdy,
Šv. Blažiejau, veiklios meilės pavyzdy,
Šv. Blažiejau, pamaldus ir mylintis visą pasaulį,
Šv. Blažiejau, uolusis tikrojo maldingumo puoselėtojau,
Šv. Blažiejau, ugningas maldoje,
Šv. Blažiejau, dėl tikėjimo nukirsdintas,
Šv. Blažiejau, ištvermingas tikėjimo vyre,
Šv. Blažiejau, dėl savo kankinystės Bažnyčiai brangų tikėjimo liudijimą palikęs,
Šv. Blažiejau, nuostabusis tikėjimo tvirtumo pavyzdy,
Šv. Blažiejau, nepaisydamas jokios grėsmės, visada tikėjime tvirtas išlikęs,
Šv. Blažiejau, dėl savo nepalenkiamo tvirtumo žiauriai visą kūną geležiniais nagais draskytas,
Šv. Blažiejau, kilnus savo žmogiškumu,
Šv. Blažiejau, vienatvės mylėtojau,
Šv. Blažiejau, uolus dėl Dievo garbės,
Šv. Blažiejau, uolusis savo artimo išgelbėjimui,
Šv. Blažiejau, didingasis stebukladary,
Šv. Blažiejau, didvyriškasis kraujo kankiny dėl Jėzaus Kristaus,
Šv. Blažiejau, didžiadvasiškasis laikinosios garbės niekintojau,
Šv. Blažiejau, Dievo baimės skiepytojau ir puoselėtojau,
Šv. Blažiejau, tvirtas Jėzaus liudytojau kraujo kankinyste,
Šv. Blažiejau, nenuilstamas dieviškojo žodžio nenuilstantis pamokslininke ir skelbėjau
Šv. Blažiejau, tvirtos vilties skelbėjau,
Šv. Blažiejau, visada tau patikėtais tikinčiaisiais besirūpinęs,
Šv. Blažiejau, krikščionių vedly,
Šv. Blažiejau, kūno ir sielos gydytojau,
Šv. Blažiejau, nerimaujančių patarėjau,
Šv. Blažiejau, žiaurius žvėris savo buvimu nuraminęs,
Šv. Blažiejau, tironų nugalėtojau,
Šv. Blažiejau, nepalaužiamas dieviškosios garbės gynėjau,
Šv. Blažiejau, bebaimis kovotojau prieš stabmeldystę,
Šv. Blažiejau, drąsus stabmeldystės naikintojau,
Šv. Blažiejau, turtingoje ir kilmingoje šeimoje krikščioniu išauklėtas,
Šv. Blažiejau, nuo jaunystės geru būdu pasižymėjęs ir geriausiomis savybėmis apdovanotas,
Šv. Blažiejau, Dievo bijojęs ir su kiekvienu malonus buvęs,
Šv. Blažiejau, drąsiai paniekinęs pasaulį,
Šv. Blažiejau, Dievo įkvėptas kalnuose gyvenęs,
Šv. Blažiejau, galingo užtarimo vyre,
Šv. Blažiejau, kalno urve laukinių gyvūnų pagerbtas,
Šv. Blažiejau, net vilką paklusti privertęs,
Šv. Blažiejau, niekieno neblaškomas maldoj paniręs, kurio maldos pabaigos laukė laukiniai žvėrys, kad jiems savo palaiminimą suteiktum,
Šv. Blažiejau, valdovo Agrikolajaus medžiojančių tarnų tarp visiškai paklusnių liūtų, tigrų, lokių ir vilkų draugijoj aptiktas,
Šv. Blažiejau, valdovo įsakymu kareivių areštuotas,
Šv. Blažiejau, meilingai pasitikęs kareivius atėjusius tave suimti,
Šv. Blažiejau, atėjusius jį areštuoti pasveikinęs: „Mano vaikai, ilgai laukiau jūsų, eikime Dievo vardu”,
Šv. Blažiejau, atvestas pas valdovą, kuris norėjo meilumu sugundyti palikt tikėjimą,
Šv. Blažiejau, nepajudinamas savo tikėjime, nepaisant klaidingų mokytojų saldžių žodžių,
Šv. Blažiejau, dėl Dievo garbės kankinio mirtį pasirinkęs,
Šv. Blažiejau, prieš kaltintojus tikėjimo tvirtumą pademonstravęs,
Šv. Blažiejau, paklusdamas dieviškajai valiai, bebaimis į kalėjimą atvykęs,
Šv. Blažiejau, kalėjime daug sergančių žmonių išgydęs,
Šv. Blažiejau, springstantį ir bemirštantį vaiką nuo žuvies ašakos išgydęs,
Šv. Blažiejau, į duobę įmestas, liūtus sutramdęs,
Šv. Blažiejau, įmestas į ežerą, vandeniu vaikščiojęs ir valdovo tarnus sekti paskui kvietęs,
Šv. Blažiejau, tvirtai savo tikėjimą išpažindamas, drąsiai į ežero gilumą skubėjęs,
Šv. Blažiejau, angelo balsą išgirdęs, sakantį: apšviestoji siela iš Dangaus, Dievo mylimas vyskupe, lipk iš vandens ir ateik atsiimti amžinąją karūną,
Šv. Blažiejau, iš vandens švytinčiu veidu išlipdamas pagonims išgąstį, o krikščionims džiaugsmą suteikęs,
Šv. Blažiejau, atsakinęs skriaudėjams laisvai ir be baimės,
Šv. Blažiejau, tris valandas viešumoje žiauriai muštas,
Šv. Blažiejau, geležiniais kabliais kankintas ir žiauriai nuplaktas,
Šv. Blažiejau, kantrusis valandas trunkančiose kankinimuose,
Šv. Blažiejau, kuriam vilnos šukomis odą gyvam nubraukę,
Šv. Blažiejau, savo kankintojų pyktį drąsiai atlaikęs,
Šv. Blažiejau, valdovui pasakęs: „nelaimingas sielų gundytojau, ar galvoji šiomis kančiomis mane nuo mano Dievo atskirti“,
Šv. Blažiejau, dėl Jėzaus meilės kentėjęs ir tiek daug kančių nuolankiai ištvėręs,
Šv. Blažiejau, kankinančią mirties bausmę ištverdamas, nesuskaičiuojamą daugybę stebuklų padaręs,
Šv. Blažiejau, pasmerktas nukirsdinimui už savo mirties bausmės vykdytojus meldęsis ir už visus tavo užtarimo prašiusius,
Šv. Blažiejau, matęs ir girdėjęs Viešpatį Jėzų pasirodant ir aiškiai pasakant: Aš atsakiau į tavo maldą ir suteikiau tau tai, ko prašai manęs,
Šv. Blažiejau, iš Jėzaus pasirodymo supratęs, kad į maldą buvo atsakyta,
Šv. Blažiejau, šventasis Bažnyčios pagalbininke,
Šv. Blažiejau, gerbiamas ir mylimas viso pasaulio,
Šv. Blažiejau, už visus tavo maldų prašančius besimeldžiantis,
Šv. Blažiejau, ištikimas visų savo gerbėjų ir globojamų vaikų tėve,
Šv. Blažiejau, maloningas žmonijos geradari,
Šv. Blažiejau, mūsų vargingų sielų šviesa,
Šv. Blažiejau, nenugalima krikščioniško tikėjimo atrama ir gynėjau,
Šv. Blažiejau, sergančių ir kenčiančių globėjau,
Šv. Blažiejau, per kurį Dievas daug stebuklų padaręs,
Šv. Blažiejau, gelbėtojau esant gaisro ir potvynio pavojui,
Šv. Blažiejau, gerklės ligų gydymo malone apdovanotas,
Šv. Blažiejau, ypatingasis globėjau ir užtarėjau esant gerklės skausmams ir sergant gerklės ligomis,
Šv. Blažiejau, galingasis gydytojau nuo visų ligų,
Šv. Blažiejau, ligonių pagalba,
Šv. Blažiejau, gydytojų ir sveikatos priežiūros globėjau,
Šv. Blažiejau, ištikimasis gelbėtojau ir sergėtojau nuo gyvulių ligų,
Šv. Blažiejau, piktųjų dvasių ir pragaro siaube,
Šv. Blažiejau, visų vargo prispaustųjų stiprybe,
Šv. Blažiejau, visų gelbėtojau visokiose bėdose,
Šv. Blažiejau, nuliūdusiųjų ir nelaimingųjų guodėjau,
Šv. Blažiejau, nuskriaustųjų prieglobsti,
Šv. Blažiejau, padėjėjau visuose reikaluose,
Šv. Blažiejau, visų mūsų globėjau ir užtarėjau,

Mes nusidėjėliai!
-Meldžiam tave, išklausyk mus, Viešpatie!
Kad šv. Blažiejus mums išmelstų tikro pamaldumo ir Dievo baimės!
Kad šv. Blažiejus išmelstų mums iš Dievo vaikiško tikėjimo,
Kad šv. Blažiejaus užtarimu mums visiems suteiktum uolumo dėl Dievo garbės,
Kad šv. Blažiejaus užtarimu netikintiems ir klaidatikiams leistum patirti Šventosios Dvasios nušvitimą,
Kad šv. Blažiejaus užtarimu apsaugotum mus nuo gerklės skausmo ir kitų ligų,
Kad šv. Blažiejaus užtarimu tėviškai mus saugotum nuo visų pavojų, kylančių mūsų turtui,
Kad šv. Blažiejaus užtarimu nukreiptum nuo mūsų gyvulių ir naminių gyvūnų visas epidemijas ir kitas klastingas ligas,
Kad šv. Blažiejus mums išmelstų Dievo palaimos ir apsaugos už visas mūsų pastangas,
Kad šv. Blažiejus kaip mūsų globėjas paskutinę mūsų gyvenimo akimirką šalia būtų,

Šv. Blažiejaus kankinyste, mums tikrą dvasios laisvę dovanoti teikis,
-Meldžiame Tave, išklausyk mus, Viešpatie.
Šv. Blažiejaus kankinyste, mūsų tikėjimą visada nesvyruojantį išlaikyti teikis,
Šv. Blažiejaus kankinyste, drąsiai ištverti gyvenimo sunkumus išmokyti teikis,
Šv. Blažiejaus kankinyste, šėtono, kūno ir pasaulio pagundas įveikti padėti teikis.
Šv. Blažiejaus užtarimu, ypatingą malonę, kenčiantiems nuo gerklės ligų suteikti teikis,
Šv. Blažiejaus užtarimu, mane nuo nuodėmių ir visų ligų išvaduoti ir apsaugoti teikis,
Šv. Blažiejaus užtarimu, malonę, nuoširdžiai išpažinti savo nuodėmes šventajame Atgailos sakramente ir gauti jų atleidimą, teiki,
Šv. Blažiejaus užtarimu, išpažintyje nuodėmes nuslėpusius pasigailėti teikis,
Šv. Blažiejaus užtarimu, malonę, nusidėjėliams nuoširdžiai ir neginčijamai išpažinti savo viešas ir slaptas nuodėmes, kad jie susilauktų nuodėmių atleidimo, Dievo malonės ir išvengtų amžinosios bausmės, teiki,
Šv. Blažiejaus užtarimu, mane kankinančią ligą, pašalinti teikis,
Šv. Blažiejaus užtarimu, mano sveiką gerklę palaikyti teikis, kad galėčiau teisingai kalbėti ir Dievą skelbti bei Jį šlovinti,
Šv. Blažiejaus užtarimu, malonę, atlikti gerus darbus, teiki,
Šv. Blažiejaus užtarimu, malonę, savo pareigas sąžiningai atlikti teiki,
Šv. Blažiejaus užtarimu, malonę, išlaikyti savyje tikėjimo tiesos dovaną ir tiek žodžiu, tiek pavyzdžiu ją ginti, kuri šiais laikais yra taip nedorybingai užpulta ir apšmeižta,
Šv. Blažiejaus užtarimu, mums savo stiprią apsaugą visose nelaimėse suteiki,
Šv. Blažiejaus užtarimu, suteik mums krikščioniškojo apsimarinimo malonę kartu su ištikimu Bažnyčios įsakymų laikymusi, kad neįžeidinėtume visagalio Dievo,
Šv. Blažiejaus užtarimu, apšviesti mano proto tamsą savo dangiškos šviesos spinduliu ir uždegti mano širdį savo dieviškosios meilės ugnimi, teikis,
Šv. Blažiejaus užtarimu, malonę, jo pavyzdžiu, sekti Tavo dieviškojo Sūnaus gyvenimu, suteiki,
Šv. Blažiejaus užtarimu, mums sielos tyrumą ir kūno sveikatą bei apsaugos mūsų broliams nuo visokio blogio, suteiki,
Šv. Blažiejaus užtarimu, Tavo akivaizdoje pateiktą mano prašymą, jei tai pasitarnaus didesnei Tavo šlovei ir mano sielos išganymui, maloniai išklausyti teikis,

Pažadu, šv. Blažiejaus užtarimu, kad iš mano burnos visada sklis:
Tiesa, o ne melas; teisingumas, o ne šmeižtas; gerumas, o ne grubumas;
Supratimas, o ne kietumas; Atleidimas, o ne smerkimas;
Atsiprašymas, o ne kaltinimas; Pagarba, o ne panieka;
Susitaikymas, o ne intriga; Ramybė, o ne dirglumas;
Paleidimas, o ne savanaudiškumas; Ugdymas, o ne papiktinimas;
Drąsa, o ne pralaimėjimas; Nuolaidumas, o ne verkšlenimas;
Meilė, o ne neapykanta; Džiaugsmas, o ne liūdesys;
Tikėjimas, o ne netikėjimas; Viltis, o ne nusivylimas.

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Blažiejau!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, leidęs šventajam vyskupui ir kankiniui Blažiejui tvirtai skelbti Evangeliją ir padaryti stebuklų ligoniams, nuolankiai maldaujame Tavo gailestingumo, suteik mums malonę dėl jo nuopelnų, tvirtai laikytis tikėjimo jo pavyzdžiu ir patirti galingą apsaugą nuo visų pavojų. Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
Visagali ir gailestingasis Dieve, šventojo vyskupo ir kankinio Blažiejaus užtarimu, apdovanoto nenugalima kančia, apglėbk mus savo apsauga ir išgelbėk nuo ligų ir priešo žabangų. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
Dieve, šventojo vyskupo ir kankinio Blažiejaus užtarimu, gelbėk mus iš visų sielos ir kūno blogybių, ypač iš visų gerklės negalavimų ir suteik mums malonę būti vertiems šlovinti Tavo švenčiausią vardą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šv. Blažiejus mirė 316 m. Sive, Turkija.
Gerklės negalavimų, gydytojų, vilnos karšėjų, laukinių gyvūnų globėjas.
I
š vokiečių, prancūzų, lenkų, anglų vertė Dovilė Gudaitytė, JB, Kun. Mindaugas Malinauskas SJ