ŠVENTOSIOS DIEVO MOTINOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, Mergele ir Motina, melski už mus!
Dievo Gimdytoja, šventoji Teotokos, melski už mus!

Motina Dievo Sūnaus,
Motina Aukščiausiojo Sūnaus,
Motina Emanuelio,
Motina Dovydo Sūnaus,
Motina Izraelio karaliaus,
Motina Mesijo,
Motina Jėzaus,
Motina Kristaus ir Atpirkėjo,
Motina Viešpaties ir Išganytojo,
Motina Įsikūnijusio Žodžio,
Motina mūsų Kūrėjo,
Motina ištikimoji savo Sūnaus mokine,
Motina, nuo amžių išrinktoji dieviškajam Sūnui,
Motina, Šventosios Dvasios galios pilnoji,
Motina, Dievo Sūnų Elžbietai atnešusioji,
Motina, tarp visų moterų labiausiai palaimintoji,
Motina, Dievo žodį Betliejuje pagimdžiusioji,
Motina, mūsų Gelbėtoją maitinusioji,
Motina, Betliejuje su Juozapu ir Kūdikiu piemenų atrastoji,
Motina, savo širdyje viską apmąstanti,
Motina, Jėzų šventykloje paaukojusi,
Motina, kalaviju pervertos širdies,
Motina, į Egiptą kartu su Jėzumi bėgusioji,
Motina, pernešusi Sūnų per dykumą,
Motina, tremtį patyrusi,
Motina, Jėzų į Velykų šventę nuvedusioji,
Motina, Jėzų šventykloje su džiaugsmu atradusioji,
Motina, kuriai Jėzus buvo paklusnus Nazarete,
Motina, Kanos vestuvėse Viešpaties meldusi,
Motina, daryti tai, ką sako Jėzus kviečiančioji,
Motina, po Sūnaus kryžiumi su didžiausiu skausmu ištikimai stovėjusioji,
Motina, Viešpaties mylimajam mokiniui paskirtoji,
Motina, prisikėlusį Sūnų su džiaugsmu pasveikinusioji,
Motina, Jėzų kylantį į dangų mačiusioji,
Motina, niekada gyvenime nuodėmės nepadariusioji,
Motina, šventai Dieve užmigusioji,
Motina, didingai į dangų paimtoji,
Motina Dievo pagerbtoji,
Motina visada su Dievu esančioji,
Motina Meilės ir Vilties,
Motina dieviškos Malonės,
Motina Šviesos ir Gyvenimo,
Motina Gailestingumo,
Motina Tikrojo vynmedžio
Motina Pergalės,
Motina Nekaltosios Širdies,
Motina be nuodėmės pradėtoji,
Motina dieviškos malonės pilnoji,
Motina visuomet mergele,
Motina tyriausioji ir skaisčiausioji,
Motina nepaliestoji ir nesuteptoji,
Motina malonioji ir nuostabioji,
Motina šlovingoji ir garbingoji,
Motina mylimoji ir mylinčioji,
Motina kantrumo pilnoji,
Motina teisingoji ir gailestingoji,
Motina švelnioji ir paguodžianti,
Motina dosnioji ir padedanti,
Motina Šventosios Bažnyčios,
Motina Kristaus narių,
Motina mūsų,
Motina mums maloningoji apsireiškusioji,
Motina nuolatinės pagalbos,
Motina mūsų ištvermės,
Motina gyvųjų,
Motina visų žmonių,
Motina tikinčiųjų,
Motina visų krikščionių,
Motina, mus pažįstanti,
Motina, mus išklausanti,
Motina, mus suprantanti,
Motina, nuo Tavo Sūnaus nusigręžusių sugrąžintoja,
Motina, į Dievą atsivertusius stiprinanti,
Motina visiems jos besišaukiantiems,
Motina geroji patarėja,
Motina dvasinio gyvenimo mokytoja,
Motina drąsaus tikėjimo išpažinimo pavyzdy,
Motina gyvenimo, visiškai atsidavusio Dievui, pavyzdy,
Motina Kristaus liudytojų mokytoja,
Motina Dievo malonių tabernakuli,
Motina mūsų gyvenimo valdove,
Motina nuolatinės pagalbos motina,
Motina skausmų,
Motina charizmų,
Motina mokinių,
Motina nesibaigiančių malonių,
Motina pranašų,
Nuliūdusiųjų džiaugsme,
Persekiojamųjų už tikėjimą priebėga,
Blogio jėgų nugalėtoja,
Engiamųjų gynėja,
Vargšų maitintoja,
Keliautojų paguoda,
Aklųjų pagalba,
Ligonių aplankytoja,
Palaužtųjų užuovėja,
Našlaičių pagalba,
Nupuolusių pagalba,
Dievo gailestingumo mums meldžianti,
Tiesą atskleidžianti,
Nusidėjėlių viltie,
Nuostabus vaiste ligoje,
Mirštančiųjų pagalba,
Nukentėjusiųjų guodėja,
Apsauga nuo pražūtingų priklausomybių,
Vargšų ir engiamųjų pagalba,
Dirbančių žmonių pagalba,
Pašvęstųjų Dievui įkvėpime,
Meilės santuokoje globėja,
Jautri našlaičių motina,
Kunigų mokytoja,
Gyvybės gynėja,
Šeimos globėja,
Pasiaukojančios meilės Tėvynei mokytoja,
Patikima kelrode į dangų,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventoji Dievo Gimdytoja!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, nekalta Švenčiausiosios Marijos motinyste tu suteikei žmonijai amžinojo išganymo lobį; leisk pajusti galingą užtarimą tos, kuri mums dovanojo gyvybės Davėją – tavo Sūnų, mūsų Viešpatį, Jėzų Kristų. Jis, būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.

Iš anglų, lenkų, vokiečių, prancūzų kalbų vertė JB, Kun. Mindaugas Malinauskas SJ