ŠVENTOJO JONO HENRIKO NIUMANO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Marija, Didžiosios Britanijos Karaliene, melski už mus!
Šventieji Anglų Katalikybės Kankiniai, melskite už mus!

Šventasis Jonai Henrikai Niumanai, melski už mus!
Šv. Niumanai, nuo vaikystės pasižymėjęs didžia inteligencija,
Šv. Niumanai, auklėtas Evangelijos dvasia anglikonų Bažnyčioje,
Šv. Niumanai, darbštumu pasiekęs bažnytinės ir akademinės karjeros,
Šv. Niumanai, tapdamas kataliku, praradęs prestižines pozicijas visuomenėje ir bičiulius,
Šv. Niumanai, drąsusis vyre, pasiryžęs kentėti už tiesą,
Šv. Niumanai, kantriai politinių kovų ir intrigų akademinėje aplinkoje sūkuryje ištvėręs,
Šv. Niumanai, tikėjimo išpažinėjau, kankiny be kraujo praliejimo,
Šv. Niumanai, Bažnyčios kunige ir kardinole,
Šv. Niumanai, kunige, kilęs iš mūsų rato,
Šv. Niumanai, kunige, ištvermingasis šventume,
Šv. Niumanai, užjaučiantis kunige,
Šv. Niumanai, tikinčiųjų bendruomenių puoselėtojau,
Šv. Niumanai, atsidavęs ganytojau, pirmenybę teikęs ligoniams ir vargšams,
Šv. Niumanai, skelbęs kiekvieno Bažnyčios nario jo ypatingą misiją,
Šv. Niumanai, kvietęs pasauliečius pašaukimui į šventumą,
Šv. Niumanai, kvietęs pasauliečius pažinti savo tikėjimą ir mokėti jį apginti,
Šv. Niumanai, teikęs svarbos išsilavinimui tikintiems pasauliečiams,
Šv. Niumanai, Katalikų Bažnyčios atnaujintojau Anglijoje,
Šv. Niumanai, kunige intelektuale, gabus ir produktyvus rašytojau,
Šv. Niumanai, įkvėpiantis kunigo ir mokytojo pavyzdy,
Šv. Niumanai, puikusis mokytojau, vedęs išminties link,
Šv. Niumanai, ieškojęs pusiausvyros tarp širdies ir proto,
Šv. Niumanai, atvėręs santykio tarp Bažnyčios mokymo ir istorijos naują perspektyvą,
Šv. Niumanai, gerbęs objektyvią tiesą ir Bažnyčios mokymą,
Šv. Niumanai, Šventojo Rašto mylėtojau ir pagarbusis šventai Tradicijai,
Šv. Niumanai, puikusis ugningasis pamokslininke, degęs meile Šventajam Raštui ir tikėjimui,
Šv. Niumanai, pranaše, pramatęs Krikščionybės sunkumus sekuliariame pasaulyje,
Šv. Niumanai, savo Raštais ruošęs II Vatikano Bažnyčios susirinkimo mintį,
Šv. Niumanai, radęs Dievą tarp žmonių,
Šv. Niumanai, atradęs savo misiją, būti ryšiu ir jungtimi tarp asmenų,
Šv. Niumanai, nepaprastai draugiškas ir lojalus daugelio žmonių bičiuli,
Šv. Niumanai, tikrosios draugystės mokytojau tarp žmonių ir su Dievu,
Šv. Niumanai, tikrasis maldos mokytojau,
Šv. Niumanai, mokęs pažinti Dievą ir begalinę Jo meilę,
Šv. Niumanai, Rožančiaus paprastos maldos mylėtojau,
Šv. Niumanai, visada laikęsis tiesos ir sąžinės, skatindamas tai kituose,
Šv. Niumanai, vienas iš didžiausių sąžinės gynėjų Bažnyčios istorijoje,
Šv. Niumanai, grąžinęs svarbą sąžinei, vidiniam jautrumui Dievo balsui,
Šv. Niumanai, jungęs sąžinę, moralės mokymą ir tikėjimo tiesą,
Šv. Niumanai, tikrasis ekumenizmo pavyzdy, ieškojęs vienybės ir pašventinęs save tiesa,
Šv. Niumanai, įtakingasis savo asmenybe,
Šv. Niumanai, širdis minkštinantis savo žodžiais, jas pajungiantis savo žvilgsniu, jas uždegantis savo darbais,
Šv. Niumanai, didvyriškasis ir nuolankusis savo darbuose gelbėjant sielas,
Šv. Niumanai, taikos angele ir tiesos skelbėjau, tau paskirtoje vietoje,
Šv. Niumanai, vedantis žmones iš įsisukimo savyje į naują gyvenimą,
Šv. Niumanai, apšviečiantis tiek daug modernių širdžių,
Šv. Niumanai, puikusis užtarėjau ligose,
Šv. Niumanai, mūsų pavyzdy ir vadove,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Jonai Henrikai Niumanai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, kuris savo malonia šviesa, vedei šventąjį kunigą Joną Henriką Niumaną atrasti ramybę savo Bažnyčioje, jo užtarimu ir pavyzdžiu, suteik ir mums malonę būti išvestiems iš šešėlių ir klaidinančių atspindžių į savo tiesos pilnatvę. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Amen

John Henry Newman (1801 –1890) Anglijos teologas, poetas, rašytojas, atsivertęs iš anglikonybės, tapęs kardinolu, aktyvaus pasauliečių tikėjimo ir dalyvavimo Bažnyčioje šauklys. Universitetų, anglų visuomenės, anglų konvertitų į Katalikybę, poetų globėjas.
Kūrė kun. Mindaugas Malinauskas SJ