ŠV. FAUSTINOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, Vienas Dieve,
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Faustina, Dangiškojo Tėvo gailestingumo liudytoja,
Šventoji Faustina, nuolankioji Įsikūnijusio Gailestingojo – Jėzaus tarnaite,
Šventoji Faustina, paklusnusis Dvasios Sutaikintojos įranki,
Šventoji Faustina, pasitikinčioji Gailestingumo Motinos dukra,
Šventoji Faustina, Gailestingumo žinios patikėtinė,
Šventoji Faustina, ištikimoji Gailestingojo Jėzaus žodžių skelbėja,
Šventoji Faustina, didžioji Dievo Gailestingumo apaštale,
Šventoji Faustina, Dievo Gailestingumo turtų skelbėja,
Šventoji Faustina, dovana visam pasauliui,
Šventoji Faustina, Dievo gerumo kiekviename kūrinyje ieškotoja,
Šventoji Faustina, Dievo Įsikūnijimo paslapties adoruotoja,
Šventoji Faustina, Viešpaties mirties ir prisikėlimo paslaptyse dalyve,
Šventoji Faustina, vadove Kristaus kryžiaus kelionėje,
Šventoji Faustina, sutinkanti Jėzų sakramentuose,
Šventoji Faustina, sieloje susivienijusi su Dieviškuoju Jaunikiu,
Šventoji Faustina, Dievo Gailestingumo apšviestoji Marijos gyvenime,
Šventoji Faustina, Mistinio Kristaus Kūno – Bažnyčios mylėtoja,
Šventoji Faustina, tvirtoji tikėjime,
Šventoji Faustina, pasitikinti neišnykstančia viltimi,
Šventoji Faustina, degančioji meile,
Šventoji Faustina, tikro nuolankumo atvaizde,
Šventoji Faustina, vaikiško pasitikėjimo paprastume,
Šventoji Faustina, Dievo valios vykdymo pavyzdy,
Šventoji Faustina, pasiaukojančios tarnystės pavyzdy,
Šventoji Faustina, atsidavusi kunigų ir vienuolių sielų užtarėja,
Šventoji Faustina, vaikų ir jaunimo gynėja nuo blogio,
Šventoji Faustina, nusivylusiųjų ir paklydusiųjų viltie,
Šventoji Faustina, kenčiančiųjų ir ligonių stiprintoja,
Šventoji Faustina, pasiaukojančioji už nusidėjėlius,
Šventoji Faustina, agonijoje esančių pasitikėjimo stiprintoja,
Šventoji Faustina, besirūpinančioji visų žmonių išganymu,
Šventoji Faustina, skaistykloje kenčiančiųjų užtarėja,
Šventoji Faustina, visam pasauliui gailestingumo meldžiančioji,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šv. Faustina,
kad žodžiais ir visu savo gyvenimu, skelbtume pasauliui Gailestingumo žinią.

Melskimės. Gailestingasis Dieve, priimk mūsų padėkas už šv. Faustinos gyvenimą ir pasiuntinybę. Padėk mums jai užtariant augti pasitikėjime Tavimi ir gailestingume savo artimui. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Imprimatur
Franciszek Cardinal Macharski
Archbishop of Cracow
Cracow, July 9, 2003