Šventosios Kotrynos Sienietės litanija                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Domininkai, garbingasis patriarche, melski už mus!
Šventoji Kotryna Sieniete, melski už mus!
Šv. Kotryna, pamokslininkų ordino garbe,
Šv. Kotryna, Trečiojo ordino motina ir seserie,
Šv. Kotryna, pasiekusioji aukščiausią tobulumą šv. Domininko ordine,
Šv. Kotryna, stebuklingoji ir nuostabioji pagalba mūsų laikų Bažnyčiai,
Šv. Kotryna, Europos globėja,
Šv. Kotryna, Bažnyčios mokytoja, saugotoja ir puošmena,
Šv. Kotryna, garbingo ir amžino atminimo mergele,
Šv. Kotryna, Jėzaus sekėja,
Šv. Kotryna, vietoj savo širdies Jėzaus širdį gavusioji,
Šv. Kotryna, nekaltos jaunystės žiedus savo dangiškojo Sužadėtinio tarnystei padovanojusioji,
Šv. Kotryna, Jėzaus šventosiomis žaizdomis palaimintoji,
Šv. Kotryna, paties Jėzaus Kūnu ir Krauju maitintoji,
Šv. Kotryna, dieviškojo Atpirkėjo sužadėtine,
Šv. Kotryna, Išganytojo vainiku vainikuotoji,
Šv. Kotryna, iš Jėzaus rankų savo erškėčių karūną kaip skirtąją dalį pasirinkusioji,
Šv. Kotryna, skaisčioji Viešpaties sužadėtine,
Šv. Kotryna, kvapusis nuolankumo žiede,
Šv. Kotryna, aukštasis kedre, Šventosios Dvasios laistytas,
Šv. Kotryna, dangiškųjų vandenų pakrantės medžio vaisiau,
Šv. Kotryna, Libano bokšte, mūsų prieglobsčiui pastatytasis,
Šv. Kotryna, tvirta kolona, ant kietos uolos pastatytoji,
Šv. Kotryna, amžinojo grožio atvaizde,
Šv. Kotryna, kvapusis tyrumo balzame,
Šv. Kotryna, Dievo pasodintas vynuogyne,
Šv. Kotryna, grakštusis Dievo sode,
Šv. Kotryna, akmenie mistiniame Bažnyčios kūne,
Šv. Kotryna, Libano bokšte, mūsų apsaugai pastatytasis,
Šv. Kotryna, Dievo malonių inde,
Šv. Kotryna, Šventosios Dvasios arfa,
Šv. Kotryna, žydinti nekaltybės šakele,
Šv. Kotryna, Bažnyčios lauke atrastasis nuostabus ir nepakartojamas lobi,
Šv. Kotryna, amžinojo grožio veidrodi,
Šv. Kotryna, skaisčioji Bažnyčios gėle,
Šv. Kotryna, Šventosios Bažnyčios globėja,
Šv. Kotryna, dangaus angelo dorybėmis vainikuotoji,
Šv. Kotryna, angelo gyvenimą žmogaus kūne gyvenusioji,
Šv. Kotryna, skaistybės lelija,
Šv. Kotryna, šventumo spindesy,
Šv. Kotryna, ramybės nešėja,
Šv. Kotryna, kantrybės rože,
Šv. Kotryna, nuolankumo ir švelnumo pavyzdy,
Šv. Kotryna, Kristaus mergelių karūna,
Šv. Kotryna, šventojo tėvo Domininko mylimiausia dvasine dukra,
Šv. Kotryna, šviesusis pavyzdy visiems tikintiesiems,
Šv. Kotryna, Dievo paslapčių kontempliacijoje pasinėrusioji,
Šv. Kotryna, Kristaus neturtą pamilusioji,
Šv. Kotryna, visas pagundas ir išmėginimus nugalėjusioji,
Šv. Kotryna, savo skaistų kūną nusiplakimais draskiusioji,
Šv. Kotryna, daugelį metų tik Šventąja Komunija gyva buvusioji,
Šv. Kotryna, į dangiškąsias vestuves pakviestoji,
Šv. Kotryna, po nuopelningo gyvenimo į amžinąją palaimą pašauktoji,
Šv. Kotryna, šimteriopą atlygį už visus savo darbus ir nuopelnus gavusioji,
Šv. Kotryna, iškalba ir pažinimu apdovanotoji,
Šv. Kotryna, rakte į dieviškosios Išminties bedugnę,
Šv. Kotryna, kilmingos ir dieviškos dvasios mistike,
Šv. Kotryna, kilnioji regėtoja ir pranaše,
Šv. Kotryna, puikioji tiesos ir dieviškosios meilės mokytoja,
Šv. Kotryna, vidinio gyvenimo ir asketikos mokytoja,
Šv. Kotryna, Žodžio mokytoja žinovams ir pradedantiesiems,
Šv. Kotryna, sielas pažinti apšviestoji,
Šv. Kotryna, pažinimo ir amžinosios šviesos mergele,
Šv. Kotryna, kilmingos dvasios ir dieviško proto mistike,
Šv. Kotryna, Švenčiausiojo Sakramento mistike,
Šv. Kotryna, brangiausiojo Jėzaus kraujo šlovintoja,
Šv. Kotryna, pasaulio poreikiams atviroji,
Šv. Kotryna, išlaisvintoja iš nuodėmių pančių,
Šv. Kotryna, rūpestingoji vargšų globėja,
Šv. Kotryna, Kristaus kryžiaus nešėja už kitų kaltes,
Šv. Kotryna, Dievo galia gydžiusi ligonius ir vadavusi apsėstuosius,
Šv. Kotryna, aptemusių širdžių šviesa ir nuliūdusiųjų priebėga,
Šv. Kotryna, droviųjų drąsintoja,
Šv. Kotryna, ligonių ir mirštančiųjų gydytoja,
Šv. Kotryna, išskirtine tiesos ir meilės mokytoja,
Šv. Kotryna, visiems tikintiesiems šviečiantis pavyzdy,
Šv. Kotryna, motina ir drauge visų, kurie tavimi viliasi,
Šv. Kotryna, vaisingoji savo dvasinių vaikų motina,
Šv. Kotryna, gailestingoji geraširde vargšų ir ligonių motina,
Šv. Kotryna, jautrioji ir malonioji kenčiančiųjų motina,
Šv. Kotryna, atsidavusioji dangiškojo Sužadėtinio tarnystei,
Šv. Kotryna, uolioji Dievo garbės propaguotoja,
Šv. Kotryna, neišmatuojamo Dievo gailestingumo liudytoja,
Šv. Kotryna, ligonių sveikata ir mirštančiųjų paguoda,
Šv. Kotryna, silpnųjų ir vargstančiųjų drąsintoja,
Šv. Kotryna, drungnųjų skatintoja krikščioniškam gyvenimui,
Šv. Kotryna, popiežių, vyskupų ir kunigų ragintoja ir patarėja,
Šv. Kotryna, piktųjų dvasių siaube, tramdytoja ir nugalėtoja,
Šv. Kotryna, tyro persikeitimo paveiksle,
Šv. Kotryna, nuoširdžioji pamaldžiųjų vadove,
Šv. Kotryna, pasaulio paguoda ir džiaugsme,
Šv. Kotryna, šventųjų ir nusidėjėlių paguoda ir pagalba,
Šv. Kotryna, susigraudinusių nusidėjėlių guodėja ir atsivertime,
Šv. Kotryna, švelnioji nusidėjėlių ir atgailautojų užtarėja,
Šv. Kotryna, taikos tarpininke, daug nuveikusi siekdama taikos Bažnyčioje ir tarp tautų,
Šv. Kotryna, dvasinių kovotojų pavyzdy,
Šv. Kotryna, neišmatuojamo Dievo gailestingumo liudininke,
Šv. Kotryna, Dievo Apvaizdos permaldautoja,
Šv. Kotryna, mūsų galingoji užtarėja,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus garbingoji mergele šv. Kotryna,
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.
Melskimės. Dieve, apdovanojęs šv. Kontryną Sienietę ypatinga privilegija būti mergele ir kantriai atlaikius piktosios dvasios puolimus išsaugoti ištikimą meilę Tavo Vardui, suteik mums malonę pagal jos pavyzdį paminti pasaulio blogį ir įveikti priešo viliones, kad saugiai nukeliautume į Tavo amžiną garbę. Per Kristų mūsų Viešpatį.

 Šventoji Kotryna Sienietė
g.1347 Siena, +1380, Roma, Italija
Bažnyčios mokytoja, Europos, Italijos globėja. Taip pat globėja nuo ugnies pavojaus, ligų, persileidimai, pajuokos atveju dėl savo pamaldumo, seksualinėse pagundose, sergant, slaugant.