ŠVENTOJO PETRO APAŠTALO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Apaštalų Karaliene, melski už mus!
Įsikūnijusio Žodžio Motina, melski už mus!
Visuotinės Bažnyčios Karaliene, melski už mus!
Šventasis Apaštale Petrai, melski už mus!
Šv. Petrai, Simonai iš Betsaidos, Jonos sūnau,
Šv. Petrai, Zebediejo sūnų drauge,
Šv. Petrai, Galilėjos ežero žvejy,
Šv. Petrai, Izraelio Dievo vaike,
Šv. Petrai, pirmiausiai pakviesto Andriejaus broli,
Šv. Petrai, Andriejaus atvestasis pas Mesiją,
Šv. Petrai, nauju vardu apdovanotas,
Šv. Petrai, išgelbėtas nusidėjėli,
Šv. Petrai, palaimintas tarp dvylikos,
Šv. Petrai, Viešpaties drauge,
Šv. Petrai, uolus Kristaus mokiny,
Šv. Petrai, už viską labiausiai Kristų mylėjęs
Šv. Petrai, labai Viešpaties pagerbtas,
Šv. Petrai, Kristaus Jėzaus tarne,
Šv. Petrai, Tėvą Sūnaus Žodyje atpažinęs,
Šv. Petrai, Kristų sekęs ir lydėjęs,
Šv. Petrai, Kristaus klausęs ir Jam paklusęs,
Šv. Petrai, Kristaus meldęs,
Šv. Petrai, Kristaus triskart išsigynęs,
Šv. Petrai, dėl Kristaus graudžiai pravirkęs,
Šv. Petrai, Kristaus susigrąžintas,
Šv. Petrai, Kristų labiausiai už kitus pamilęs,
Šv. Petrai, vainikuotą senatvę pasiekęs,
Šv. Petrai, Dangaus įkvėptas,
Šv. Petrai, su Jokūbu ir Jonu ant Taboro kalno Viešpaties Atsimainymo šviesoje buvęs,
Šv. Petrai, su Jonu paskutinės Vakarienės kambarį parengęs,
Šv. Petrai, kartu su apaštalais Kristaus nuplautas,
Šv. Petrai, su vienuolika per Velykas Paskutinę Vakarienę valgęs,
Šv. Petrai, su Jokūbu ir Jonu Getsemanės tamsoje buvęs,
Šv. Petrai, Kristų gynęs Alyvų sode,
Šv. Petrai, su Jonu kape Viešpaties neradęs,
Šv. Petrai, su vienuolika Viešpaties Žengimą į Dangų regėjęs,
Šv. Petrai, su Marija ir visa Bažnyčia Sekminių šventėje šv. Dvasią gavęs,
Šv. Petrai, Šventosios Dvasios pripildytas,
Šv. Petrai, penkis tūkstančius pakrikštijęs,
Šv. Petrai, dėl Kristaus grandinėmis sukaustytas
Šv. Petrai, Dvasios apšviestas, kad Kristus yra Mesijas,
Šv. Petrai, skausmingos Viešpaties Jėzaus maldos Getsemanėje liudytojau,
Šv. Petrai, prisikėlusio Viešpaties liudytojau,
Šv. Petrai, kuriam Jėzus po Prisikėlimo asmeniškai pasirodė,
Šv. Petrai, kuriam Jėzus valdžią Bažnyčiai po prisikėlimo patikėjo,
Šv. Petrai, labiau Dievo nei žmonių klausęs
Šv. Petrai, Kristaus mokiny, dėl Jo savo šeimą ir viską, ką turėjęs palikęs,
Šv. Petrai, Jėzaus pažadą mirti kaip ir jis ant kryžiaus gavęs,
Šv. Petrai, kurio širdis buvo perverta vienu Jėzaus žvilgsniu,
Šv. Petrai, iš Jėzaus atsakomybę stiprinti savo brolius gavęs,
Šv. Petrai, Jėzaus dieviškumą dangiškojo Tėvo apreiškimu pažinęs ir pripažinęs,
Šv. Petrai, Jėzaus į Alyvuogių sodą drauge pakviestas,
Šv. Petrai, Jėzaus žvilgsnio paliestas, karčiai dėl savo nuodėmės graudžiai verkęs,
Šv. Petrai, Jėzų labiau nei kiti apaštalai mylėjęs,
Šv. Petrai, Jėzų Taboro kalne lydėjęs,
Šv. Petrai, kartu su Jėzumi vandeniu vaikščiojęs,
Šv. Petrai, Kristaus šlovei užsidegęs,
Šv. Petrai, už kurį Jėzus meldėsi, kad savo tikėjimo neprarastum,
Šv. Petrai, vadovauti visiems apaštalams pasirinktas,
Šv. Petrai, valtį, su Dievo Meilės lobiu ir amžinąja viso pasaulio viltimi, vairuojantis,
Šv. Petrai, kurio laivas kaip Jėzaus sakykla tarnavo,
Šv. Petrai, kuris šaukė: „Viešpatie, tu žinai, kad tave myliu“.
Šv. Petrai, kurio skruostais nepaliaujamai tekėjo ašaros iki gyvenimo pabaigos,
Šv. Petrai, pirmasis į Jėzaus kapą įėjęs,
Šv. Petrai, pirmasis iš apaštalų prisikėlusį Jėzų pamatęs,
Šv. Petrai, pirmasis Jėzaus kvietimu palikęs viską, kad paskui Jį sekti,
Šv. Petrai, savo nuodėmes apraudantis,
Šv. Petrai, savo vardą iš Viešpaties Jėzaus gavęs,
Šv. Petrai, nenuilstamai Dievo ieškojęs
Šv. Petrai, nuoširdžiai atgailavęs,
Šv. Petrai, soste sėdinis ir nepaliaujamai vedantis Šventąją Bažnyčią,
Šv. Petrai, su dieviškąją išmintį/malone Kristaus sostą Romoje įsteigęs,
Šv. Petrai, vadovauti visoms ... Tautoms pasirinktas,
Šv. Petrai, visada pirmuoju tarp apaštalų minimas,
Šv. Petrai, Viešpačiui pirmuosius tautų vaisius pašventinęs,
Šv. Petrai, vadovauti visiems Bažnyčios tėvams pasirinktas,
Šv. Petrai, Apaštalų kunigaikšti,
Šv. Petrai, amžinybės karalystės žvejy,
Šv. Petrai, ant kurio Jėzus savo Bažnyčią įkūrė,
Šv. Petrai, apaštalų kunigaikšti,
Šv. Petrai, gavęs suverenią galią Jėzaus kaimenę ganyti,
Šv. Petrai, išgelbėjimo vartų sarge,
Šv. Petrai, kuriam Dangaus Karalystės raktai patikėti/duoti,
Šv. Petrai, kuriam vienam buvo duoti dangaus karalystės raktai,
Šv. Petrai, nepajudinama uola,
Šv. Petrai, pirmasis Romos vyskupe,
Šv. Petrai, pirmasis tarp apaštalų,
Šv. Petrai, Kristaus vietininke ir apaštalų vadove,
Šv. Petrai, Dievo Bažnyčios atrama,
Šv. Petrai, visiems, kam Kristus yra Galva ir Karalius, vadovaujantis
Šv. Petrai, malonės dėka Bažnyčios uola tapęs,
Šv. Petrai, Dangaus Karalystės raktus turintis,
Šv. Petrai, Jėzaus išrinktas ir aukščiausią valdžią gavęs,
Šv. Petrai, Kristaus Bažnyčią savo tikėjimu nešęs,
Šv. Petrai, beužgimstančios Bažnyčios kolona,
Šv. Petrai, Kristų skelbęs,
Šv. Petrai, pirmasis iš apaštalų,
Šv. Petrai, brolių atstove ir paguoda,
Šv. Petrai, Amžinojo įpėdini,
Šv. Petrai, ganytojo pavyzdy,
Šv. Petrai, dėl besimeldžiančios Bažnyčios nerimaujantis,
Šv. Petrai, pasirinktos tautos vadove,
Šv. Petrai, šventosios tautos galva,
Šv. Petrai, karališkosios kunigystės vadove,
Šv. Petrai, tikrųjų tikinčiųjų palikuoni,
Šv. Petrai, apipjaustytųjų tarne,
Šv. Petrai, mistinis Dangaus Karalystės sergėtojau,
Šv. Petrai, raktą į Dovydo namus nešantis,
Šv. Petrai, Bažnyčios pamatai,
Šv. Petrai, Bažnyčios pirmavaizdi,
Šv. Petrai, Kristaus vikare,
Šv. Petrai, Dievo tarnų tarne,
Šv. Petrai, Tėvo avinėlius ganantis,
Šv. Petrai, avis pas Sūnų vedantis,
Šv. Petrai, avis Šventosios Dvasios galia maitinantis,
Šv. Petrai, skelbti Dievo Evangeliją paskirtasis,
Šv. Petrai, drąsus Dievo žodžio skelbėjau
Šv. Petrai, gyvenimo žodžius skelbiantis,
Šv. Petrai, nenuilstantis misionieriau
Šv. Petrai, liaudies žvejy,
Šv. Petrai, ligonius gydantis,
Šv. Petrai, pirmasis, nusileidus Šventajai Dvasiai, Evangeliją skelbęs,
Šv. Petrai, savo brolių tikėjimą stiprinęs,
Šv. Petrai, savo brolius guodęs,
Šv. Petrai, savo brolius tikėjime ir meilėje stiprinęs
Šv. Petrai, savo brolius tikrojo tikėjimo vienybėje sustiprinęs
Šv. Petrai, ligonių stiprybe,
Šv. Petrai, našlaičių globėjau,
Šv. Petrai, našlių paguoda,
Šv. Petrai, vargšų globėjau,
Šv. Petrai, ligonių gydytojau,
Šv. Petrai, gyvybę grąžinantis,
Šv. Petrai, pagalba sunkumuose,
Šv. Petrai, savo šešėliu ligonius išgydęs,
Šv. Petrai, balsui kurio, net mirusieji pakluso,
Šv. Petrai, daug stebuklų padaręs,
Šv. Petrai, stebukladary Kristaus vardu,
Šv. Petrai, mesijinius stebuklus daręs,
Šv. Petrai, ant vandens vaikščiojęs,
Šv. Petrai, Jėzaus ranka iš vandens išgelbėtas,
Šv. Petrai, apšviestasis,
Šv. Petrai, kurio tikėjimo pragaro galios neįveikė,
Šv. Petrai, riaumojančio liūto sutramdytojau,
Šv. Petrai, senosios gyvatės nugalėtojau,
Šv. Petrai, šlovingasis kankiny,
Šv. Petrai, galva žemyn nukryžiuotasis,
Šv. Petrai, nukryžiuotas ir prie kryžiaus žemyn galva prikaltas,
Šv. Petrai, angelo iš kalėjimo išgelbėtas,
Šv. Petrai, Bažnyčiai meldžiantis, angelo iš kalėjimo išgelbėtas,
Šv. Petrai, džiaugęsis dėl Kristaus kentėdamas,
Šv. Petrai, grandinėmis dėl Kristaus sukaustytas,
Šv. Petrai, persekiojimuose laimingas,
Šv. Petrai, angelo išlaisvintas,
Šv. Petrai, į Kristų panašėjęs,
Šv. Petrai, Kristaus kančių liudininke,
Šv. Petrai, nukryžiuotas kankiny,
Šv. Petrai, kankinių kunigaikšti,
Šv. Petrai, Romos kankinių šlove,
Šv. Petrai, dangaus raktai,
Šv. Petrai, atviras tų laikų ženklams
Šv. Petrai, pirmosios valandos darbuotojas
Šv. Petrai, žmonių nuomonę pranokstantis,
Šv. Petrai, kūną ir kraują pranokstantis,
Šv. Petrai, šviesos sūnau,
Šv. Petrai, su angelais bendravęs,
Šv. Petrai, ištikimas tarne,
Šv. Petrai, paklydusi ir surasta avis
Šv. Petrai, naujasis kūriny
Šv. Petrai, uola iš Gyvojo Akmens
Šv. Petrai, nepajudinama pagrindo uola
Šv. Petrai, Dievo rankoje paslėpta uola
Šv. Petrai, liudijimo ir evangelijos skelbimo uola
Šv. Petrai, uola, suteikianti prieglobstį
Šv. Petrai, uola, griaunanti požemio vartus
Šv. Petrai, uola, savo šešėliu gydanti
Šv. Petrai, uola, numalšinanti troškulį
Šv. Petrai, Dievo šventyklos uola
Šv. Petrai, uola už auksą brangesnė
Šv. Petrai, tikro vynmedžio šaka
Šv. Petrai, aukščiausioji tvirtove
Šv. Petrai, naujos šviesos švytury
Šv. Petrai, paslėptos manos skrynia
Šv. Petrai, tiesos skrynia
Šv. Petrai, meilės ir gailestingumo skrynia
Šv. Petrai, vienybės ženkle
Šv. Petrai, susitaikinimo ženkle
Šv. Petrai, tikrų Velykų aukojime
Šv. Petrai, amžinos vilties žiede
Šv. Petrai, Dievo miesto džiaugsme
Šv. Petrai, tradicijos antspaude
Šv. Petrai, šlovės ir pergalės vainiku vainikuotas,
Šv. Petrai, spindintis šlove, laikantis dangaus raktus,
Šv. Petrai, mūsų būsimos šlovės dalyvi,
Šv. Petrai, būsimojo prisikėlimo teisingas teisėjau
Šv. Petrai, pabaigos laikų pranaše,
Šv. Petrai, Dangaus Karalystės pranaše,
Šv. Petrai, į dangų vedantis,
Šv. Petrai, krikščioniškosios Romos ganytojau ir globėjau,
Šventojo Apaštalo Petro užtarimu,
-Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie
Kad pajėgtume nuolat ir nuoširdžiai mylėti vienas kitą,
Kad galėtume patirti ir vis labiau pažinti, koks gailestingas yra Viešpats,
Kad liktume uolūs ir ištikimi Tavo įpėdiniui, dabartiniam Kristaus Vietininkui,
Kad galėtume bent jau malda padėti atkurti išsklaidytų avių vienybę su Tavimi ir Šventuoju Sostu,
Kad būtume išmintingi gyvenime ir budrūs maldoje,
Kad galėtume mirti teisiųjų mirtimi,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Apaštale Petrai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Dieve, savo neapsakoma Apvaizda davęs Petrui vadovauti savo kaimenei žemėje, duok, kad jo užtarimu ir globa būtų įvykdyta Tavo šventoji valia Bažnyčiai vadovaujant popiežiui. Nuolat siųsk savo Dvasią ant savo Bažnyčios, kad žmonės joje visada rastų išgelbėjimą. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.
Viešpatie, mūsų Tėve, kuris pažįsti savo vaikų širdis, suteik, kad Šventosios Dvasios galia Tavo Bažnyčia visada augtų ištikimybe ir meile Tavo Sūnui Jėzui, kurį šventasis Petras mylėjo labiau už visus kitus. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Iš anglų, lenkų, prancūzų, italų, čekų kalbų vertė JB., kun. Mindaugas Malinauskas SJ