ŠVENTOJO ABATO FRIDOLINO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja, melski už mus!
Šventoji Marija, mergelių Mergele, melski už mus!
Šventasis Fridolinai! melski už mus!
Šv. Fridolinai, uolusis Dievo mokslo mokiny, -
Šv. Fridolinai, Dievo ir žmonių numylėtini,
Šv. Fridolinai, dėl Dievo palikęs savo tėvynę,
Šv. Fridolinai, dosnusis išdalytojau visų savo gausių turtų,
Šv. Fridolinai, ištikimasis pasaulio šlovės paniekintojau,
Šv. Fridolinai, apaštališkasis kunige,
Šv. Fridolinai, Dievo pašauktasis pagonių apaštale,
Šv. Fridolinai, rūpestingasis abate,
Šv. Fridolinai, vienuolinio gyvenimo spindesy,
Šv. Fridolinai, mirusį Ursą prikėlęs gyvenimui, kad patvirtintų tavo vienuolyno įsikūrimą,
Šv. Fridolinai, nuostabusis taikos kūrėjau,
Šv. Fridolinai, ypatingasis maldos drauge,
Šv. Fridolinai, nesukrečiamas Bažnyčios teisių gynėjau,
Šv. Fridolinai, nepajudinamoji uola persekiojimuose,
Šv. Fridolinai, patyręs daug kančių nuo nedorėlių,
Šv. Fridolinai, darbe dėl Kristaus save išeikvojęs,
Šv. Fridolinai, daugelio tautų išgelbėjimo rinktinis inde,
Šv. Fridolinai, uolusis Evangelijos skelbėjau,
Šv. Fridolinai, ištikimasis tau patikėtų sielų ganytojau,
Šv. Fridolinai, atvertęs daugybę pagonių į tikrąjį tikėjimą,
Šv. Fridolinai, susivienijęs su Dievu per šventą savo mirtį,
Būk mums gailestingas! Gelbėk mus, Viešpatie!
Būk mums gailestingas! Išklausyk mus, Viešpatie!
Nuo visokio blogio! Gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo nuodėmingų prisirišimų prie pasaulio,-
Nuo godumo ir garbėtroškos,
Nuo pasipriešinimo malonei,
Nuo neramybės dvasios
Nuo nepaslankumo gėriui,
Nuo savo pareigų aplaidumo,
Nuo abejingumo mūsų išgelbėjimui,
Per savo šventojo išpažinėjo Fridolino nuopelnus, gelbėk mus, Viešpatie!
Per jo pasikeitimą tyram gyvenimui,
Per jo uolumą tavo garbei,
Per jo apaštalinę kelionę,
Per jo kančias ir persekiojimą,
Per jo meilę ir išmintį,
Per jo didelį apsimarinimą,
Per jo šventąją mirtį
Per jo tavo suteiktą išaukštinimą,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, Šv. Fridolinai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės.
Visagali Dieve, pakvietęs savo šventąjį išpažinėją Fridoliną palikti savo gimtąją šalį, kad jis skelbtų tavo vardą ir atverstų žmones į tave, mes prašome jo nuopelnais, suteikti mums tikrąją meilę mūsų tikėjimui, kad paklusdami tavo Bažnyčios mokslui, vildamiesi dangiškaisiais pažadais, su tokiu pačiu kaip jo išpažinimu ir meile Tau, mirtume palaimingam amžinam gyvenimui. Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Vasario 6 d. Šventasis abatas Fridolinas.  Škotija, Säckingen †538
VERTĖ: iš vokiečių kalbos kun. MMSJ