ŠV. KANKINĖS MARGARITOS ANTIOCHIETĖS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja, melski už mus!
Šventoji Mergelių Mergele, melski už mus!
Karaliene Kankinių, melski už mus!
Karaliene Mergelių, melski už mus!

Šventoji Margarita Kankine, melski už mus!
Šv. Margarita, Mergele ir Kankine,
Šv. Margarita, Dievo malonės globotine,
Šv. Margarita, įsimylėjusi Viešpatį,
Šv. Margarita, jaunatvę ir grožį padovanojusi Kristui,
Šv. Margarita, Kristaus sužadėtine,
Šv. Margarita, savo dieviškąjį Sužadėtinį branginusi labiau už visus šio pasaulio turtus ir gyvenimą,
Šv. Margarita, kupina pasitikėjimo Dievo malone,
Šv. Margarita, aukštų idealų Mergele,
Šv. Margarita, jaunatviškos drąsos pavyzdy,
Šv. Margarita, žemėje spindėjusi šventąja kuklumo dorybe,
Šv. Margarita, nekaltumo gėle,
Šv. Margarita, nepalaužiamos vilties moterie,
Šv. Margarita, pilna Dievo baimės,
Šv. Margarita, didvyriška pagundose,
Šv. Margarita, pagyrų paniekintoja,
Šv. Margarita, tvirtoji kankine,
Šv. Margarita, nuolankioji didvyre,
Šv. Margarita, vaikiškai pasitikinti nugalėtoja,
Šv. Margarita, nuo pat ankstyvos vaikystės patikusi Dievui,
Šv. Margarita, dar būdama jauna pašventusi savo nekaltybę Jėzui Kristui,
Šv. Margarita, pasiaukojusi Jėzui Kristui savo klusnumu tėvams,
Šv. Margarita, kuri dėl savo tikėjimo tėvo atstumtoji,
Šv. Margarita, iš nuolankumo pamiršusi savo kilnią kilmę ir tarnavusi kaip tarnaitė,
Šv. Margarita, uolioji tikėjimo išpažinėja,
Šv. Margarita, į tikėjimą Jėzumi Kristumi atvertusi daugybę pagonių,
Šv. Margarita, prisipažinus esant krikščione pagonių gubernatoriui, kuris norėjo tave vesti,
Šv. Margarita, nesileidusi nei pažadų nei grasinimų nuo tikėjimo atitraukiama,
Šv. Margarita, dėl tikėjimo pasiruošusi kankinystei,
Šv. Margarita, nuplaktoji rykštėmis pagal dangiškojo tavo Valdovo pavyzdį,
Šv. Margarita, kankinimuose verdančiu vandeniu skelbusi Dievo žodį,
Šv. Margarita, kentėjusi didžiausią skausmą deglų deginama,
Šv. Margarita, ištempta ant kankinimo rato ir žalojama geležiniais kabliais,
Šv. Margarita, didžiadvasiškai nulenkusi galvą budelių ašmenims,
Šv. Margarita, po ilgo kankinimo priartėjusi prie savo dieviškojo Sužadėtinio,
Šv. Margarita, kantri kančioje,
Šv. Margarita, bebaime krikščione visų grasinimų akivaizdoje,
Šv. Margarita, perle tarp kankinių,
Šv. Margarita, pergalinga kryžiaus galia,
Šv. Margarita, neišsigandusi žiaurių kančių,
Šv. Margarita, neįbauginta mirtimi,
Šv. Margarita, kalėjime lankyta angelų,
Šv. Margarita, ištikima ir atsidavusi Dievui net iki mirties,
Šv. Margarita, nepalaužta kankinimais,
Šv. Margarita, kalėjime įkyriai demono trikdoma maldoje,
Šv. Margarita, Šventojo Kryžiaus ženklu pergalingai demoną išvariusi,
Šv. Margarita, galingoji danguje,
Šv. Margarita, pavojuje esančių motinų globėja,
Šv. Margarita, vaikelių angele sarge,
Šv. Margarita, skaistyklos sielų užtarėja,
Šv. Margarita, ginanti nuo ugnies ir audros,
Šv. Margarita, sauganti žemės vaisius,
Šv. Margarita, ūkininkų globėja,
Šv. Margarita, mūsų globėja,
Šv. Margarita, besilaukiančiųjų moterų globėja,
Šv. Margarita, akušerių globėja,
Šv. Margarita, ypatingoji jaunimo globėja,
Šv. Margarita, gelbėjanti iš sunkių ligų,
Šv. Margarita, žmonių pagalba sunkiose gyvenimiškose situacijose,
Šv. Margarita, remianti gimdančias moteris,
Šv. Margarita, gydanti nevaisingumą,
Šv. Margarita, padedanti norintiems susilaukti vaikų,
Šv. Margarita, priklausanti Keturiolikai Šventųjų Pagalbininkų,
Šv. Margarita, visuotine pagalbininke,
Šv. Margarita, galinga savo gerbėjų saugotoja,
Šv. Margarita, pagarsėjusi savo užtarimu,
Šv. Margarita, nugalinti pragaro senąjį slibiną,

Mes, vargšai nusidėjėliai!
- Meldžiame Tave, išklausyk mus, Viešpatie!
Šv. Margaritos užtarimu, mums jėgų išbandymuose teiki,
Šv. Margaritos užtarimu, budrumo malonę atmesti pagyras ir paaukštinimus teiki,
Šv. Margaritos užtarimu, drąsos malonę nepabūgti nedorėlių grasinimų teiki,
Šv. Margaritos užtarimu, malonę nugalėti velnią malda ir pasitikėjimu Dievu teiki,
Šv. Margaritos užtarimu, malonę Jėzaus vardu ir kryžiumi saugotis nuo pragaro įtakos teiki,
Šv. Margaritos užtarimu, malonę išmoksti mylėti Dievą kaip ji teiki,
Šv. Margaritos užtarimu, malonę išmokti aukoti viską Dievui teiki,
Šv. Margaritos užtarimu, kančios metu tvirtos vilties malonę teiki,
Šv. Margaritos užtarimu, malonę niekada neprarasti savo amžinojo tikslo teiki,
Šv. Margaritos užtarimu, malonę palaiminga mirtimi baigti šį gyvenimą teiki,
Šv. Margaritos užtarimu, nuo tikėjimo praradimo mus saugoti teikis,
Šv. Margaritos užtarimu, nuo amžinosios mirties mus saugoti teikis,
Šv. Margaritos užtarimu, nuo abejingumo dorybėms mus saugoti teikis,
Šv. Margaritos užtarimu, nuo pasaulio aistrų ir tuštybės mus saugoti teikis,
Šv. Margaritos užtarimu, nuo pragaro slibino žabangų mus saugoti teikis,
Šv. Margaritos užtarimu, nuo puikybės mus saugoti teikis,
Šv. Margaritos užtarimu, nuo godumo mus saugoti teikis,
Šv. Margaritos užtarimu, nuo neskaistumo mus saugoti teikis,
Šv. Margaritos užtarimu, nuo pavydo mus saugoti teikis,
Šv. Margaritos užtarimu, nuo besaikės savimeilės mus saugoti teikis,
Šv. Margaritos užtarimu, nuo blogų pavyzdžių pavojaus mus saugoti teikis,
Šv. Margaritos užtarimu, nuo artimo meilės atšalimo mus saugoti teikis,
Šv. Margaritos užtarimu, nuo lengvabūdiškų klaidų mus saugoti teikis,
Šv. Margaritos užtarimu, nuo skaistyklos kančių mus saugoti teikis,

Dėl šventosios Margaritos Kankinės nuopelnų,
-Prašom Tave Viešpatie,
Malonės, ištverti tikėjime,
Išminties malonės, priimant sprendimus,
Vaisingo šventųjų Sakramentų priėmimo malonės,
Tinkamo savų talentų panaudojimo malonės,
Mokėjimo siekti gėrio malonės,
Sustiprinimo sunkiose gyvenimo akimirkose malonės,
Paklusnumo Dievo Žodžiui malonės,
Meilės maldai malonės,
Paguodos liūdesy ir išmėginimuose,
Dvasios stiprybės abejonių akimirkomis,
Jautrios sąžinės malonės,
Didvyriškumo malonės ištveriant kančią,
Drąsos malonės liudijant,
Ištikimybės Dievui ir meilės Tėvynei malonės,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus šventoji Margarita Kankine
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų

Melskimės:
Visagali Dieve, Šv. Margarita Kankinė išsaugojo ištikimybę Tau net iki mirties, per jos užtarimą, gink mus nuo visokių pavojų ir mirties valandą sustiprink mus Tavo Sūnaus Kūnu ir Krauju, kuris gyvena ir viešpatauja per visus amžių amžius. Amen.

Viešpatie, kuris tarp visų savo galybės stebuklų silpnai mergelei suteikei malonę iškovoti kankinės pergalę, atkreipk į mus savo gailestingą žvilgsnį, kad mes, kurie prisimename palaimintąją mergelę ir kankinę Margaritą, per jos užtarimą ir dorybių pavyzdį galėtume Tave sutikti danguje. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo brangiausiąjį Sūnų, kuris, būdamas Dievas, su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

Liepos 20 dieną minima Šv. kankinė Margarita Antiochietė (Rytų bažnyčioje šv. Marina)
gimus 289 m. Antiochijoje, Pisidijoje, mirus 304 m.
Besilaukiančių moterų, vaikų gimdymo ir gimimo, mirštančiųjų, sergant inkstų ligomis, valstiečių, pabėgėlių, neteisingai apkaltintųjų globėja.
I
š lenkų kalbos vertė Natalija Maciulevičienė, iš prancūzų k. Dalia Aleksandravičiūtė, vokiečių kun Mindaugas Malinauskas SJ