ŠVENTOJO TARCIZIJAUS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Marija, Dievo Motina, melski už mus
Motina Išganytojo, melski už mus!
Karaliene Kankinių, melski už mus!
Šventasis Juozapai, Jėzaus globėjau, melski už mus!

Šv. Tarcizijau, melski už mus!
Šv. Tarcizijau, širdį Kristui paaukojęs,
Šv. Tarcizijau, savo gyvenimą Dievui atidavęs,
Šv. Tarcizijau, šventajai Dievo valiai klusnusis,
Šv. Tarcizijau, pasiaukojimo tarnystės pavyzdy,
Šv. Tarcizijau, jaunasis apaštale,

Šv. Tarcizijau, Eucharistijos šventasis,
Šv. Tarcizijau, uolusis Švenčiausiojo Sakramento garbintojau ir mylėtojau,
Šv. Tarcizijau, uolusis Eucharistinio Kristaus tarne,
Šv. Tarcizijau, ištikimasis šventojo popiežiaus patarnautojau,
Šv. Tarcizijau, atsidavęs šv. Mišių patarnautojau,
Šv. Tarcizijau, Švenčiausiojo Sakramento gynėjau,
Šv. Tarcizijau, Šventosios Komunijos kankiny,

Šv. Tarcizijau, sektinas pavyzdy,
Šv. Tarcizijau, gerasis jaunuoli,
Šv. Tarcizijau, drąsusis jaunuoli,
Šv. Tarcizijau, žavintis savo tikėjimu,
Šv. Tarcizijau, tyros širdies pavyzdy,
Šv. Tarcizijau, drąsusis kankiny,
Šv. Tarcizijau, drąsos ir pasišventimo pavyzdy,
Šv. Tarcizijau, ne pagal amžių įžvalgus ir didvyriškas,
Šv. Tarcizijau, pavyzdy krikščioniškajam jaunimui,
Šv. Tarcizijau, kūdikiškai skaistusis,
Šv. Tarcizijau, skaistumo lelija,
Šv. Tarcizijau, Dievo meilės auka,
Šv. Tarcizijau, savęs nugalėtojau,

Šv. Tarcizijau, krikščioniškojo gyvenimo pavyzdy,
Šv. Tarcizijau, mūsų patarnautojau danguje,
Šv. Tarcizijau, mirties laukiančiųjų guodėjau,
Šv. Tarcizijau, mirštančiųjų pagalba,
Šv. Tarcizijau, šv. Mišių patarnautojų globėjau ir pavyzdy,
Šv. Tarcizijau, priimančiųjų Pirmąją šv. Komunija globėjau,
Šv. Tarcizijau, Kristaus Bažnyčios puošmena,
Šv. Tarcizijau, jaunimo globėjau,
Šv. Tarcizijau, mūsų globėjau ir pavyzdy,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Tarcizijau!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės.
Visagali Dieve, savo Bažnyčios garbei suteikęs kankinystės pergalę šv. Tarcizijui, kuris savo kančia ir mirtimi tapo panašus į Kristų, padaryk, kad, sekdami šio kankinio pėdomis, pasiektume amžinąjį džiaugsmą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šv.Tarcizijus III amžius. Eucharistijos Kankinys, nužudytas nešant šv. Komuniją.
Šv. Mišių patarnautojų ir pirmosios šv. Komunijos dalyvių, jaunimo globėjas.
Iš lenkų kalbos vertė Natalija Maciulevičienė, iš portugalų kalbos JB, Kun Mindaugas Malinauskas SJ