ŠVENTŲJŲ JOAKIMO IR ONOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, prieš amžius išrinkti būti Švč. Mergelės Marijos tėvais, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, atspindintys Dievą ir Jo dovanas, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, mylimiausi Kristaus seneliai, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, indai pasirinkti Šv. Dvasios Sužadėtinei, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, labiausiai verti Jėzaus Kristaus Gimdytojos, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, sužadėtinių užtarėjai, besirenkant sutuoktinį, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, santuokinio gyvenimo pavyzdy ir puošmena, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, visų santuokinių dorybių atspindy, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, santuokinių sunkumų globėjai, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, besilaukiančių šeimų globėjai, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, nesusilaukiančių šeimų globėjai, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, globėjai tėvų, kurie kilniaširdiškai sugeba aukoti vaikus Dievo tarnystei, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, bendradarbiaujantys su Dievu Marijos auklėjime, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, sugebantys saugoti vaiką, nuo šio pasaulio blogio, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, kurie padarė Šv. Raštą gyvenimo išmintimi šeimoje, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, nuliūdusiųjų ir prispaustųjų globėjai, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, gynėjai tų, kurie prašo Jūsų globos, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, nusidėjėlių gynėjai, melskite už mus!
Šventieji Ona ir Joakimai, sielos ir kūno ligonių užtarėjai ir rėmėjai,
Mes nusidėjėliai, šaukiamės Jūsų: Šventieji Ona ir Joakimai- užtarkite mus
Per išskirtinę malonę, kurią turėjote pradedant Švč. Mergelę Mariją be gimtosios nuodėmės –
Šventieji Ona ir Joakimai- užtarkite mus,
Per džiaugsmą ir laimę, kurią turėjote gimstant Mergelei Marijai -Šventieji Ona ir Joakimai- užtarkite mus,
Per Dukros aukojimą šventykloje – Šventieji Ona ir Joakimai- užtarkite mus,
Per visus Jūsų dorybes ir nuopelnus – Šventieji Ona ir Joakimai- užtarkite mus,
Per džiaugsmą, kokį turėjote mirties valandą matant Jėzų, Mariją ir Juozapą – Šventieji Ona ir Joakimai- užtarkite mus,
Per džiaugsmą, kokį turite danguje regėdami anūką Jėzų Kristų, dukrą Mariją ir visus šventuosius – Šventieji Ona ir Joakimai- užtarkite mus,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melskimės:
Šventieji Ona ir Joakimai,, išprašykite ypatingą mums Jūsų dukters Marijos ir anūko globą. Tegu Jūsų šventa ir didelė šeima nuveda mus į pažadėta Tėvo karalystę danguje, kuriam tebus garbė ir šlovė per visus amžius. Amen.

Malda į šventuosius Oną ir Joakimą,
Garbingieji ir šventieji, didelė garbė, kurią gaunate danguje ir žemėje. Švč Trejybė Jus myli, kaip Švč. Mergelės Marijos gimdytojus. Žmonės Jūsų šaukiasi, kaip galingų užtarėjų prie Dievo, nes teisieji tikisi gausesnių malonių, o atgailaujantys nusidėjėliai nuodėmių atleidimo. Prašo per Jūsų meilę, kurią turėjote žemėje Jėzui ir Jo Motinai, kad padedant Jūsų malda ir nuopelnais, saugiai pasiektume amžinąją laimę. Amen.
Kapucinai.net